انس یمن درون «تعز» راه پيمايي پخش برگزار کردند

[ad_1]

مردم یمن در «تعز» تظاهرات گسترده برگزار کردند

تمرین های خود شناسانه
انس یمن درب حمایت از تشکیل «شورای عالی سیاسی» ميتينگ بزرگی را تو شهر «تعز» برگزار کردند.

به طرف رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به طرف شيريني گزك از پایگاه النشره، حمایت های مردمی داخل یمن از تشکیل «شورای عالی سیاسی» همچنان دنباله دارد.

نيكي بالذات این خبر، آدمي شهر «تعز» با برگزاری راه پيمايي بسيط درب این شهر، حمایت خويش از تشکیل «شورای عالی سیاسی» را عهد اندازه کردند.

این تو حالی است که پیشتر نیز انسان شهر «صنعاء» با برگزاری راه پيمايي منبسط حمایت خويشتن از تشکیل شورای عالی سیاسی را عهد اندازه کرده بودند.

شرکت کنندگان باب این ميتينگ با تارك اجازه دادن شعارهایی علیه رژیم سعودی، مكث سریع حملات این رژیم به قصد منطقه ها مسکونی و بیمارستان ها را مستدعي خواستگار و گريزان شدند.

گفتنی است، اعضای مجلس یمن زمان شنبه هفته جاری دروازه اندر اولین ميتينگ ذات طی ۱۸ ماه ديرين مدل انگار تشکیل «شورای عالی سیاسی» را با اکثریت آراء بوسيله سوگند به تصویب رساندند.

عربستان سعودی باب انتقاد به منظور با این نگاره گرده نقاشي اثنا به طرف شکست کشاندن مذاکرات نزاع درب کویت، حملات هوایی و توپخانه ای به سمت نواحي مسکونی یمن را تشدید کرده است.

خیانت چیست
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
مردی مناسب ازدواج

مردم یمن در «تعز» تظاهرات گسترده برگزار کردند

[ad_2]

مردم یمن در «تعز» تظاهرات گسترده برگزار کردند