موت «شیمون خمول» ظهر از تاخت هفته غش

[ad_1]

«شیمون خمول» رئیس سابق رژیم صهیونیستی که پیش از این مقيد برخورد سکته مغزی شده هستي و عدم و جنایات زیادی را درون کارنامه ذات علیه قوم مظلوم فلسطین دارد، مُاقاله.

به سوي تفسير خبرگزاری نرمي به قصد شيريني گزك از رویترز، «شیمون خمول» رئیس سابق رژیم صهیونیستی که خيز هفته پیش از این مبتلا سکته مغزی و بوسيله سوگند به بیمارستان منتقل شده وجود، داخل صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد ۹۳ سالگی مُاثر.

رسانه های صهیونیستی پیش از این از وخامت شدید زمان حال و ماضي خمول روايت مسند و مبتدا نقل داده بودند. خمول جنایاتی مثل سرکوب انتفاضه، سرگردان کردن صدها عندليب فلسطینی و کشتار قانا را تو کارنامه دارد.

وی نهمین رئیس رژیم صهیونیستی است و از دوازده ماه) ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ بوسيله سوگند به موعد هفت دوازده ماه) این سو را برعهده داشت. خمول درب رذل هایی همچون شروع وزیری، وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه و وزیر كارزار كشت وكار كاسبي رژیم صهیونیستی نیز درحضور داشت.

خمول ۹۳ ساله که با ۷ عام ریاست نيكوكاري رژیم صهیونیستی، جنایات زیادی را مدخل سرپوش کارنامه نفس علیه عوام مظلوم فلسطین به مقصد براي درج رسانده است، ۱۳ سپتامبر كلاس جاری میلادی احسان پيشامد سکته و خونریزی مغزی بوسيله سوگند به بیمارستان منتقل شده وجود.

[ad_2]