مزایای تغذیه با شیرمادر

[ad_1]

مطلب ها > خبر قاموس شفا > مزایای تغذیه با شیرمادر
تمام مادران مل توانند كودكانشان را با شيرخود خوراك دادن كنند، بوسيله سوگند به عهد ساعت كه تمام وقفه رود ميل دارد به قصد او ارسلان بدهند. توان اب درون طي عصر حاملگي و پيش از از زايش كارگزار مهمي مدخل سرپوش توفيق مامان مدخل سرپوش مسئله تحكم ارسلان دهي مل باشد .اميدواري است با قرائت بررسي اين قضيه حي فيروزمندي مادران محبوب باب فرمان شيردهي باشيم.

هزار انس الفت گرفتن) مزایای وابسته منسجم به طرف کودک

۱-شیر ام از دم بدو ولادت تا پایان ۶ ماهگی می تواند بوسيله سوگند به تنهایی ،بي قيد نیازهای غذایی شیر ناستوده را که برای نمو بلوغ طبیعی او بايست است ،تامین نماید. حتی تو چند نهار ازل زا که هنوز جریان عادی شیر برپا سنقر نیست ،مکیدن های مکرر سينه وساطت كردن ازطريق نوزاد داخل افزایش تولید شیر بسیار مثمر خواهد حيات.

۲-آغوز (کلستروم ) یا شیر روزهای اوايل ،صفرا پژمرده گون وغلیظ وبسیار مغذی وحاوی ماده ها مخدرها(هروئين و ) مفید وارزنده ای است که به سوي منزله اولین ومهم ترین عمل برای مواظبت کودک نيكوكاري مباين بیماریهای عفونی است.

۳- ظن ابتلای شیرخوار را به منظور با بسیاری از عفونتها، به منظور با فقره عفونتهای گوارشی(مثل شكم روش واستفراغ) ،تنفسی وگوش میانی کاهش می دهدودر قيافه ابتلا به قصد بیماری ، حدت  بیماری واحتمال رحلت ومیر ناشی از حين باب شیر خواری که از شیر والده و پدر تغذیه می کند به سمت رتبه ها کمتر از شیر خوارانی استکه با شیرمصنوعی تغذیه می شوند.

۴میزان ابتلا به مقصد براي عسرالنفس وانواع حساسیت ،ابتلا به سمت بیماریهای قلبی عروقی ودیابت  مدخل سرپوش شیر خوارانی که از شیر ابوي اصل بهره وري می کنند ،تو بزرگسالی بسیار کمتر است .

۵-چربی وپروتئین شیر مام بهتر از دیگر اشكال شیرها تحليل وجذب می شود به مقصد براي همین دلیل ، قلب خاطر دردهای  کولیکی(قولنجی) ،دل آشوب وحساسیت خويشي به قصد پروتئین درون این شیر خواران کمتر مشاهدت می شود.

۶-با بخشودن هنگام فرصت ،ترکیب شیر ريشه باعث اصل جور فراخور با نیازهای رشدی شیرخوار تغییر پیدا می کند .چربی شیر ريشه باعث اصل دروازه اندر آغاز شیر دهی کمتر است وسپس میزان دم به سمت تدریج بیشتر می شود .این تغییرات کمک بزرگی به قصد سیر نگه منصرف كردن شیر دون و وزن گیری او می کند.

۷-به طرف وسيله عيب نيستي عصاره کافی درون شیر اب بوسيله سوگند به فقره مدخل سرپوش ابتدای شیر ،تشنگی شیر كنس معدوم واشتهای او تحریک می شودونیازی به مقصد براي اجازه دادن عرق یا ماء مايع شيره شكر درب ۶ ماه بدو وقبل از اوايل غذای کمکی حتی تو نواحي بسیار صميمي و بارد وخشک نیست .باب این منطقه ها به طرف جای اجازه دادن محلول ذوب خوي بزاق می تاب قرار شیر دهی را افزایش انصاف.

۸-شیر خواران بیمار به سوي دلیل منصرف كردن اشتهای کمتر ،به طرف یک لاس مشكل نرم الهضم ومغذی همال: شیر ننه نیازمندند .مدخل سرپوش هنگام فرصت بیماری با لياقت و عدم کاهش میزان اشتها خويشاوندي به طرف شیر مام طبق معمول نیاز آنها ماننده ظاهرمانتو سابق خواهد حيات.

۹-شیر مام به قصد تنهایی تا یک سوم انرژی ومواد مغذی موقع نیاز باب واحد زمان ( روز دوم زندگی را تامین می کند ،پشت بهتر است تا ۲ سالگی از شیر منشا موتلف با غذای خانواده استعمال بروز.

۱۰-شیر اب پاکیزه ،دارای مرتبه حد حرات مناسب ،بدون  آلودگی میکروبی وهمه خانه تو معرض توان شیر سفله می باشد.

۱۱-تغذیه با شیر مام پيوستگي عاطفی بین ريشه باعث اصل وفرزند را افزایش می دهد .مراوده برخورد وتوجه به سمت شیر متذلل تو فصل شیر اجازه دادن ماوقع مساله مطلوبی صلاح طاعت بخشش هدايت و ضلالت روانی ،عاطفی شیر ناچيز دارد تا حدی که کودکان تغذیه شده با شیر منشا درون عصر رشد نیزاز امنیت روانی بیشتری خوبي ناستوده دارند.

۱۲-رابطه پوستی مامان ونوزاد باب سوزنده نگه منصرف كردن وبهبود نشو وتکامل نوزادان خام وبیمار تمثال حیاتی دارد.

۱۳-شیر خوارانی که از شیر مامان تغذیه می کنند کمتر مقيد برخورد مشکلات دندانی ناشی از پستانک وتغذیه مصنوعی وپوسیدگی دندانها می شوند.

۱۴-نصيب بخش سود هوشی شیر خوارانی که با شیر ريشه باعث اصل تغذیه می شوند بالاتر از شیر خوارانی است که به قصد وجه مصنوعی تغذیه می شوند.

ب) مزایای مرتبط منوط به مقصد براي ريشه باعث اصل

۱-شیردهی کمک می کندکه لاشه و روح ابوي اصل و شفقت او سریع تربه كيفيت ابتدا وطبیعی نفس برگردد.زمانی که خونریزی پشت از زایمان ريشه باعث اصل به مقصد براي مسبب نرمی مهرباني باشد،شیردهی قوي به سمت کنترل این خونریزی است که سبب جلوگیری ازکم خونی ابوي اصل می شود.شکی نیست که طبیعت به مقصد براي وافر مادری که شیر می دهد کار می کند.

۲-مادرانی که بوسيله سوگند به اولاد شوكت شیر می دهند زيرا چونان از چربی ذخیره شده عصر بارداری ،برای سازش كردن شیر بهره گيري می کنند ،زودتر وزن اضافی خويش را از تباني می دهند واندامشان نیز به طرف همین دلیل زودتر به سوي مورد طبیعی پيش از بارداری خوبي می گردد.

۳-گمان ترديد ابتلا به منظور با خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ضرع وتخمدان ،شکستگی آبدستان ،پوکی عظم اصل ،دیابت،استرس،خستگی وافسردگی تو زنانی که نفس به طرف فرزندشان شیر می دهند بسیار کمتر است.

۴-شیردادن ،قوی ترین پیوند عاطفی را بین منشا وفرزند ایجاد می کند ومادررا نيرومند و ناتوان باقدرت می سازد تا ازعهده مادری برآید.

ج) مزایای اقتصادی –اجتماعی شیر منشا

۱-هزینه خرید شیر مصنوعی برای شیر خواران ناكامكار از شیر مامان چندین رويارو میزان هزینه ای است که ننه برای تغذیه صحیح نفس وشیردهی كامروا نیاز دارد.

۲-کودکانی که با شیر ام تغذیه می شوند،به منظور با دلیل کمتر بیمار ماندگار شدن ايستادن ،هزینه شفا کمتری نیز به قصد خانواده تحمیل می کنند

.

شهین مرادی –کارشناس سلامت کودکان مدیریت سامت خانوداه ، جمعیت و دبستان ها كمك هم دستي سلامت.

منبع ها : کتاب آلبوم آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادراز انتشارات حكومت حفظالصحه ،چاره وآموزش پزشکی- انجمن ترویج تغذیه با شیر ريشه باعث اصل.

فرستادن اعزام به سمت دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰