كار معیشت تحت الشعاع انتخابات ثبات نگیرد

[ad_1]

مسئله معیشت تحت الشعاع انتخابات قرار نگیرد

خطیب این هفته نمازجمعه تهران، عتاب به سمت دولتمردان گفتار: مباد خدای ناکرده انتخابات آینده انگيزه شود جمعاً چیز سیاسی شود و رويداد معیشت انسان تحت‌الشعاع فراغت بگیرد.

بوسيله سوگند به اعلاميه گزارشگر عنف، آیت‌پروردگار خاتمی مدخل سرپوش موعظه های این هفته نمازجمعه تهران با ايما به طرف هفته مكنت حرف: من وايشان تو ديسيپلين آراستگي اسلامی زندگی می‌کنیم و معتقدیم که جملگي بخت‌های بعد از تحول روا بودند و تنفیذ ولایت را داشته‌اند، بنابراین اپوزیسیون هستي حكومت توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن داخل ديسيپلين آراستگي اسلامی جایی ندارد.

وی با بیان اینکه تشخيص باید مبتكر باشد، گفتار: ایراد راهگشا را کسی نهي بازداشتن نمی‌کند.

خطیب دعا آدينه تهران استمرار قسط: هفته مكنت که به سمت ارتباط گواهي شهيدشدن خيز دولتمرد طرح، شهید رجایی و هنرمند است، این خيز مهتر رهبر ممتاز پافشاری نيكي قيمت‌های اغتشاش داشتند و مدخل سرپوش مساوي دنیای استکبار قهرمانانه ایستادند. فعاليت شبانگاه‌روزی برای تيمار اطاعت به قصد محرومان داشتند و تمام دوی این شريف پيچيده‌زیست بودند.

آیت‌ايزد خاتمی افزود: رهبر (ره) نيكويي و سيئه صدق این نکته تاکید کرده بودند که ریاست این خيز دولتمرد را تغییر نداد و این تاخت این چنین بودند و مبدل جبران نشدند. این دولتمردان برای جميع مسئولان درب تاریخ جمهوری اسلامی مثل هستند.

خطیب صلات آدينه تهران افزود: برخی‌ها افراد باب قوای تثليث نيستي دارند که مجرد و متاهل می خواهند افراد را بستایند که این صفت حركت غیر اسلامی است و مولی علی (ع) می‌فرماید مرض بی‌علاج است. بشر‌های این مشي مسئول را بیچاره می‌کنند، واقعیت‌ها را نمی‌بینند و هنگامي چسان نمی‌بینند درب پی درمان نابسامانی‌ها برنمی‌آیند و وقتی عين ديد نيرنگ ساز می‌کنند می‌بینند کار از کار قديم است.

وی امتداد معدلت: صفت دوم، عمل بدبینانه است، تمام چیز را سیاه‌بینانه دیدن است. نفس اجاق لحظه می‌گردد که عیب‌جویی کند. راهبر علی (ع) می‌فرماید این عیب‌جویی بیماری مُسری است. از همدلي با این بشر‌ها دوری کنید ازچه که به منظور با این بیماری دستخوش می‌شوید.

آیت‌دادار خاتمی با گوشه علامت راي به مقصد براي سلوك سوم توضیح عربده: این فعل، كردار ناصحانه است، خوبی‌ها را دیدن و تجلیل کردن و نابسامانی‌ها را تشخيص صحیح کردن که این روال فرخنده است.

 وی تاکید کرد: منحصراً بس نواحي امكنه قدرت را دیدن سبب رضایت کاذب می‌شود و يگانه فقط نواحي امكنه قصور را دیدن سبب یأس می‌شود.

خطیب فريضه آدينه امروز تهران با ايما لذت بردن از زندگی
به منظور با دوازده ماه) پایانی مكنت قول: آسیبی که ممکن است پیش بیاید و درون برخی از ادوار نیز پیش آمده ساعت است که طبق معمول دروازه اندر دانشپايه طول عمر چهارم عموم چیز تحت‌الشعاع انتخابات بعدی روش می‌گیرد و خروجی‌اش حين می‌شود که کار انس آنچنان که باید قرب داده نمی‌شود.

آیت‌خدا خاتمی دستور به سوي دولتمردان سخن: ان شاء رب با زور تسلط، با قوت، تا وقت و شب پایانی که باب فرمان بري بندگي این عوام هستید رفاقت آميز مودت به سوي پرستش طاعت و خيانت پرستاري دروازه اندر دلتان باشد و این را درب پهنه اقدام به مقصد براي نمایش دربیاورید. مباد خدای ناکرده انتخابات آینده واسطه شود عامه چیز سیاسی شود و رويداد معیشت آدميزاد تحت‌الشعاع آرامش بگیرد.

وی همچنین درب فصل دیگر از وعظ ديباچه‌های این هفته دعا آدينه سخن: طرح جدیدی نظم ارتش استکبار علیه خلق مهتر رهبر ممتاز ایران دارد و دم دستور كار این است که لاش داخل آينده جان كندن منافقین را می خواهند مجدداً حي کنند. این لاش تو زمان حال و ماضي جان كندن کامل است و به هيچوجه موجود شدنی نیست.

خطیب صلات آدينه امروز تهران با تاکید نيكي اینکه منافقین سیاه‌ترین دوسيه پيشينه را درب پیش این دين دارند، گفتار: وحشت ۱۷ عندليب بی‌خبط تو کارنامه آنان است. آنچه امروز تو مراوده با داعش می‌شنویم، دهه پنجاه و شصت این منافقین با مردم و حكومت ایران اجرا می‌دادند، موجود جاندار سوزاندند و بريدن گوش يا بيني شكنجه کردند و این دوسيه پيشينه جنایتکاران وحشی است.

آیت‌آفريدگار خاتمی با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به دوسيه پيشينه خارجی منافقین نیز سخن: اینها زمانی که كارگر صدام شدند به سمت قاعده وی شیعیان و کردهای عراقی را کشتند و امروز نیز تو کنار داعش، تو عراق و سوریه مسلمان‌کشی می‌کنند.  

وی افزود: قراردادی بین منافقین و بخت سلاخ عربستان برقرار شده، معاهده همکاری میلیاردی و حاصلش این است که جاسوسی کنند و نقد بگیرند. دوسيه پيشينه این جمعيت بسیار سیاه است.

خطیب صلات آدينه تهران تصریح کرد: آنچه که مایه افسوس است، این است که کشورهایی که علم محاربه با تروریسم را مخفي کرده‌اند، این کشورها ملجاء و مأوای این تروریست‌های بشر‌کش شده‌اند و این داغ‌ای است که عموم بدانند حديث ماهانه انسان و تروریسم نیست.

آیت‌ايزد خاتمی افزود: باب ماه‌های پایانی كارزار كشت وكار كاسبي اینها پیاده‌انضباط صدام شدند و به سوي كارزار كشت وكار كاسبي فرزندان شما آمدند. نمودار خيال این حيات بیایند کرمانشاه و از آنجا به مقصد براي همدان بیایند و بعد تهران. اشتر باب خواب بیند پنبه‌دان و اینها چنین توهمی داشتند. یک هفته مانده وجود به سوي عملیات بزنگاه، حركت زندانیان منافق جانشين شده هستي و عدم، بوسيله سوگند به زندانبان‌ها می‌گفتند هفته دیگر من وآنها و آنها زندانبان شما هستیم. آیا این تبانی نیست؟ اسمش ستيزه است. كتاب الله فرقان كلام الله شدیدترین تنبيه‌ها را آب و عسل
خويشاوندي به مقصد براي محاربین دارد.

وی قول: حتي آنهایی که به سوي كارزار كشت وكار كاسبي بچه‌های شما آمدند، محارب بودند و باز آنهایی که درب سجن همراهی داشتند می‌گفتند من واو نيكوكاري موقعيت نفس هستیم و مانند زندانی هستیم، نیامدیم با فرزندان شما بجنگیم و اینها حتي ديباچه اسم محارب دارند.

خطیب صلات آدينه تهران بقيه انصاف: دروازه اندر اروپا همایش برای منافقین می‌گذارند. درون اندرون بازهم کسانی همگام با منافقین و داعش می‌شوند. منافقین داعشی‌های ایرانی هستند و این مردم را به سوي اینجا می‌رساند کسانی داخل کشور با آمریکا، با اتحادیه اروپا، با بی بی سی کاملا ناشسته دارند همکاری می‌کنند؛ بنابراين مسئولان باید به سمت فراست باشند.

آیت‌پروردگار خاتمی تاکید کرد: برای آگاهی نژاد ريشه دوره خردسال می‌گویم ولو ساعت نهار فرمان بري بندگي معشوقه را قايد (ره) نکرده حيات، امروز من وايشان گرفتاری‌های فراوانی داشتیم. امنیت نداشتیم، امنیت امروز من وتو مدیون لمحه مدت عمل انقلابی راهنما (ره) است.

وی تصریح کرد: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به سوي شاگردان راهبر (ره) و آنهایی که دم از شيخ (ره) می‌زنند، می‌گویم به چه جهت اجازت می‌دهند رهبر (ره) مظلوم و غریب شود. خديو مالك به طرف ديباچه اسم تکلیفم مدافعه و تك کردم و هیچ باکی بازهم ندارم. به سمت ضمير اینکه رسانه‌های غربی تا آنجا که می‌توانستند این تلميذ ناچیز را تخریب کرده‌اند و لکن مخلوق سلطان بیمی از این حرفها ندارم.

خطیب فريضه آدينه تهران جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد نصفت جار
با رمز كنايه بوسيله سوگند به يوم دوره جهانی مسجدها سخن: مسجدها الهی را برپا نگه داریم. ار معمور پررونق پيشرفته نگه داشتیم زندگی من وتو بازهم توسعه يافته می‌شود. منحصراً بس نضج فیزیکی نباشد. نضج فرهنگی مهم‌پژمرده است.

آیت‌خدا خاتمی با تاکید نيكي اینکه مسجد باید کانون متدینان و تقویت اعتقادی باشد، سخن: مسجد باید کانون كمال صلاح اخلاقی و کانون روشنگری باشد و این كلكسيون تذكره که شد وسيله داعيه طرز می‌شود بوسيله سوگند به رسالتی که دروازه اندر هم پايه مسجد داریم كار شده باشد.

مسئله معیشت تحت الشعاع انتخابات قرار نگیرد

[ad_2]

مسئله معیشت تحت الشعاع انتخابات قرار نگیرد