مسئولان پتروشیمی درون رویه خويشتن تجدیدنظر کنند/طرد کارگران درب این شرایط اقتصادی کار غیر انسانی است

[ad_1]

علی گلمرادی دروازه اندر قول‌وگو با گزارشگر تسنیم درون بندرهندیجان، اظهار داشت: خوبي بالذات ظواهر و گزارشهای واصله، برخی از پتروشیمی‌ها و شرکت‌های قريب به سمت ساعت، کارگران و کارکنان تحت دستور خويشتن را به منظور با دستاويز کاهش فعالیت‌های کاری طرد می‌کنند.

وی افزود: این‌منوال اتفاقات به مقصد براي دلیل وضعیت پريشان اقتصادی و عدم فعل برای جوانان خلع دم‌ها درب این شرایط کاری كافي وقف شده قبيح و غیرانسانی است.

اندام ابوابجمعي کمیسیون انرژی معشر شورای اسلامی بیان کرد: از طرفی هرآينگي اجبار اجرا قناعت مقاومتی به سوي مفهوم گسترش دادن فضاهای کسب‌وکار و بسط كسب به سمت‌جای رکود، انفصال کارکنان جای بسی تأسف و نگرانی داشته به قصد‌نوعی بیان‌جرب اگر کم‌توجهی مدیران و مسئولین ذی‌پيوند دروازه اندر این زمینه است.

وی گفتار: به مقصد براي مسئولین پتروشیمی‌های رديف ماهشهر، شهرساحلي ساحل بارانداز معصوم ولي پيشرو خمینی متذکر می‌نامسعود دروازه اندر این رویه تجدیدنظر کنند و از هرگونه عزل به طرف دستاويز‌های واهی و غامض‌انگاری باب گسترش دادن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی به طرف جديت خودداری شود.

گلمرادی لقب کرد: با نگرش پرستاري به سوي سرگذشتها، تجربه ها و توانمندی عدنان رضایی باب زمینه‌های سیاسی و اجتماعی سبب تسریع و ارتكاب امور مربوطه به منظور با حوزه انتخابیه درب استان خوزستان از این تاریخ به سمت موعد یک سنه پايه به منظور با‌آغاز نماینده ویژه اینجانب تو امور مذکور قايم می‌کنم.

وی افزود: نماینده ویژه اینجانب باید از بهر‌گیری ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فکری از طریق بازهم‌افزایی، اجرا مدیریت و مباشرت عالیه نيكي دفاتر ارتباطات مردمی کل حوزه، پیگیری امور محوله و مشکلات مردمی از طریق ادارات و بنگاه‌های ذی‌پيوند، را ميسر كسب کند.

نماینده توده بندرگاه هندیجان، بندرگاه ماهشهر و امیدیه داخل انجمن شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از وظایف نماینده ویژه هماهنگی‌های بايست با فرمانداری‌ها و سروكار فی‌مابین تو سياق صحن حوزه انتخابیه و نزد داخل جلسات رسمی داخل روي استان ازجمله مأموریت‌های کاری عدنان رضایی محسوب می‌شود امید است با اتکا بوسيله سوگند به خدا بلندمرتبه درب راستای فرمان بري بندگي خالصانه به مقصد براي عوام شریف حوزه انتخابیه پيروز و پیروز باشید.

انتهای پیام/

[ad_2]