استفاده دخانیات داخل خوزستان رخ به سمت افزایش است

[ad_1]

کارشناس پروگرام دخانیات مرکز حفظالصحه خوزستان گفتار: میزان استفاده دخانیات به سمت ویژه قلیان باب کشور و استان، به سوي هيئت فرم وقت و شب علاوه گستاخي به مقصد براي افزایش است

بوسيله سوگند به خبر پایگاه مرجع سازی عافيت بهروزي، فرهاد صفدری کارشناس دستور كار دخانیات مرکز حفظالصحه خوزستان اظهارداشت: نيكوكاري بالذات آخرین شمار استقصا دروازه اندر واحد زمان ( روز ۸۸، شیوع کشوری دخانیات به قصد روي کلی دروازه اندر کشور ۱۰ و هشت دهم درصد ذمر آوند شرط شد که میزان شیوع دروازه اندر مردان ۲۰ و چهار دهم درصد و زنان یک درصد می باشد.

وی افزود: همچنین میزان شیوع استانی دخانیات بوسيله سوگند به قيافه کلی هفت و هفت دهم درصد عهد اندازه شد که میزان شیوع باب مردان ۱۴ و ۹ دهم درصد و زنان سه دهم درصد است.

صفدری با گوشه علامت راي به مقصد براي اینکه درون كلاس های اخیر، میزان روی آوری پوست خردسال به سوي ویژه زنان به مقصد براي قلیان افزایش یافته است تصریح کرد: بدبختانه داخل نوبت صيف و زمستان، این بستر از گروه برای ممتع کردن حال آسايش ذات به طرف فضای سبز و استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) دخانی به سمت ویژه قلیان روی می آورند.

کارشناس پروگرام دخانیات مرکز حفظالصحه خوزستان به طرف مشکلات جدی که جوانان را درگیر کرده است امتداد فرياد: یکی از راههای درگیر کردن جوانان، قاطي مشوب آلوده کردن توتون، تنباکو و معسل قلیان بوسيله سوگند به شیشه و کراک است که این نوع ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده به طرف تشدد اعتیاد آور هستند و بوی آنها متبحر تشخیص نیست.

وی سخن: همچنین برخی افراد سودپرست، توتون، تنباکو و معسل قلیان را به مقصد براي ماده ها مخدرها(هروئين و ) الکلی ملوث خيسانده کرده و به مقصد براي ملت نمايش می کنند که دریافت دوز تنفسی الکل بسیار سمی و خطرناک بوده و یکی از خراج جدی لحظه کوری می باشد.

صفدری افزون کرد: بدبختانه صرف قلیان داخل یک روزگار زمانی کوتاه موعد همال صيف و زمستان، بسیاری از افراد را به منظور با صرف کنندگان ماده ها مخدرها(هروئين و ) دخانی كار ای تبدیل می کند.

کارشناس طرح دخانیات مرکز سلامت خوزستان مدخل سرپوش فقره اقدامات مرکز سلامت اظهارداشت: کلینیک های ترک دخانیات باب بدن مرکز دانه یک مرتبط منوط به سمت حفظالصحه خاورزمين و مرکز تعداد ۱۰ باانسجام صحيح به قصد حفظالصحه مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور كاري هستند.

وی امتداد عربده: این مراکز با منصرف كردن پزشکان مجرب و توانا، خدمت ها درمانی و رايزني روانشناختی به سوي قيافه رایگان نشان دادن می دهند.

صفدری تصریح کرد: نتایج حاکی از فعالیت های این کلینیک ها، درصد موفقیت بالایی را به قصد ویژه به طرف ريخت ترک دائمی آرم می دهند.

کارشناس طرح دخانیات مرکز حفظالصحه خوزستان سخن: نيكوكاري سيني گرد بزرگ برگ هنجار، تقديمي و كاربرد ماده ها مخدرها(هروئين و ) دخانی دروازه اندر اماکن عمومی دربردارنده پارکها، فضای سبز، ترمینال، تاکسی و خطوط يكتا، قهوه مسكن حجره و كافه ها غيرقانوني و کنترل بخش با متولیان است.

وی افزود: نيكوكاري بالذات هنجار، نظر نيكويي و سيئه صدق اماکن عمومی و معرفی اماکن متخلف نیز به سمت تقبل ماخذها آيت اله ها سلامت ترك شده است.

صفدری اظهارداشت: مجری هنجار داخل اماکن عمومی سقف دار وش قهوه مسكن حجره، كاباره های سنتی، مهمانخانه ها و اماکن همانند ارزان، نیروی انتظامی و درون فضای سبز و پارک ها، شهرداری است.

کارشناس پروگرام دخانیات مرکز سلامت خوزستان تصریح کرد: کنترل کردن نمايش قلیان باب پارک ها نیاز به مقصد براي تحصيل و دائره المعارف سازی دارد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

فرستادن اعزام به طرف دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰