استفاده طولانی موعد آرامش بخش ها عاملی برای ابراز بیماری نارسایی ديرينه كلیه

[ad_1]

یک تحت كارداني بیماری های کلیه، فشارخون، دیالیز و پیوند کلیه آژير معدلت: یکی از عوامل مهم درون ایجاد بیماری نارسایی ريشه دار کلیه، صرف طولانی موعد مُسکن ها است.

به منظور با اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز، دکتر سیدسیف پروردگار بلادی موسوی اظهارداشت: با دل سوزي به قصد اینکه بیماری نارسایی ريشه دار کلیه از يكسره عبارت زمره بیماری هایی است که عملکرد صد باب صدی کلیه با چاره حتي سزاوار عود نیست بنابراين پیشگیری از ابتلا به منظور با این بیماری پرتره مهمی تو محارست شفا بدن و افزایش مدت حيات دارد.

وی بقا عربده: یکی از اقدامات مهم پیشگیری از بیماری نارسایی ريشه دار کلیه، فنا صرف طولانی موعد مُسکن ها یی تحت كنيه ان سید (NSAID) است. بنابراین باید از صرف اطوار مُسکن ها همچون پروفن، ژلوفن، دیکلوفناک، آسپرین و سایر موردها به سمت قوت پرهیز شود.

بالا كارداني بیماری های کلیه، فشارخون، دیالیز و پیوند کلیه مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز گفتار: بازي، تغذیه مناسب، پرهیز از پرخوری، پرهیز از استفاده فست فودها و کاهش صرف نمک نیز دروازه اندر پیشگیری از نمايش بیماری نارسایی ديرپا کلیه درب افراد بسیار كارگر است.

روانه به قصد دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰