معرفی برگزیدگان جشن نمایش‌های عروسکی دروازه اندر ساری

[ad_1]

ساری – برگزیدگان هفدهمین جشن سراسری نمایش عروسکی کانون پروراندن خوراك فکری کودکان و نوجوانان داخل ساری معرفی شدند.

به منظور با رپرتاژ گزارشگر عنف، هفدهمین جشن ملی نمایش‌های عروسکی از ۶ تا ۸ مهر تو ساری برگزار شد و ۱۲ نمایش عروسکی دروازه اندر لمحه مدت اعمال شد.

باب تشريفات اختتامیه جشن که بعدازظهر پنجشنبه مدخل سرپوش ساری پایان یافت تو بخشپوستر، عصمت پرست بهاریان از زنجان و سروش طالبی از چهار مسكن و بختیاری، ناحيه باب عکس از میان نشانه ها كارها تاليفات رسیده از پنج استان شرکت کننده، جگرسفيد حادثه برگزیده و از مانا سلیمی، بابک امامی و فاطمه ربیع ابن از چهار امكان ناپذير و بختیاری، رب النوع علیرضالو از تهران تقدیر شد.

دروازه اندر بهر نمایشنامه، هیات داوران این فصل که متشکل از جمال تمول آبادی، حسین دانش الحسین و امیر مشهدی عباس هستي و عدم سپس از قرائت بررسي ۱۲۶ نمایشنامه، هفت پيشامد را به قصد نام آدرس سرنوشت برگزیده و ۱۳ پيشامد را شایسته تقدیر دانستند و از فاطمه اسدی، با نمایشنامه بز ریش سفید از کرمان، محسن عظیمی پویا، با نمایشنامه؛ کلاغ و کباب استان مرکزی، فاطمه زحمت كش با نمایشنامه یه شاهراه بهتر از استان ايران، فاطمه محمودی با نمایشنامه ني و آري سیاه لا سفید از استان چهار جا و بختیاری، یاسمن عباسی از هرمزگان با نمایشنامه جورابی که نمی‌خواهش بوی شر و حسن شوم بدهد، صهبا لطفی عرق از تهران با نمایشنامه شلبی مجرد و متاهل نرو، سارا سیار از قزوین با نمایشنامه بچه‌ها كل تقدیر کردند.

مدخل سرپوش پاره نمایش عروسکی، کاندیدای هیئت داوران باب این پاره حاوي نمایش‌های، دیو زيرك از تهران دنیای فوق العاده از مهاباد حيات که طراحی نمکی بدون و دیو ناقلابرگزیده شد.

تو فصل موسیقی، کاندیدای هیئت داوران داخل پاره موسیقی، دنیای خوشگل از آذربایجان غربی و رم از بند از استان ايران وجود و عرفان تيغ فرزند و سما سجادی طراوت برای آهنگسازی نمایش گريز از بازداشتگاه از ايران برگزیده شدند. هیئت داوران از بهناز حسنی برای نمایش دنیای دلچسب از مرکز مهاباد استان آذربایجان غربی تقدیر ویژه به مقصد براي پيشه آورد.

درون بهره طراحی پوشاك، هیئت داوران از صبوح لطفی نسب به قصد ذهن طراحی كسوت نمایش شلبی يگانه فقط نرو از استان تهران تقدیر کردند.

داخل مبحث طراحی پهنه، کاندیدای هیئت داوران نمایش‌های تو میدونی خويشتن کی هستم از کرمان، دنیای دلچسب از آذربایجان غربی، نمکی بدون دیو مكار، شلبی يگانه فقط نرو، دايي و عم سلطان از تهران بوده که درب نهایت هیئت داوران گل شب طالبی را برگزیده دوم شادی پاکزاد را با نمایش دنیای فوق العاده از مهاباد برگزیده اوايل معرفی کردند.

داخل ناحيه باب طراحی عروسک، کاندیدای هیئت داوران باب این پاره دربردارنده نقطه لكه نقش (ورق بازي) خالو شهريار، شلبی فريد نرو، ماه هستي و عدم و روباه هستي و عدم و خطاب مرتبه سوم به قصد گل شب طالبی با نمایش دايي و عم شاه، جاه دوم با نمایش ماه حيات و روباه از چهار ناشدني و بختیاری به قصد نوشین پرهامی و ديباچه اسم مقام ازل با نمایش شلبی يگانه فقط نرو به منظور با صبوح لطفی نسب رسید.

داخل پاره گویندگی عروسک، کاندیدای هیئت داوران داخل این بهره محتوي نمایش‌های تارتوری از مازندران، پريدن از آذربایجان شرقی، هرب از بازداشتگاه از استان ايران، نمکی بدون و دیو زيرك از تهران وجود که نام آدرس اشل پايگاه سوم گویندگی عروسک به سوي صداپیشه طاير از نمایش پرش به سمت تيغ الدین ابن محمدی، مرتبه دوم گویندگی به قصد گوینده خروس از نمایش پريدن به طرف جمال صحرایی و مرتبه آغاز این مبحث به سوي طايفه گویندگان نمکی بي دیو چموش (توده باريك بين این عصر از جشن) رسید.

باب فصل عروسک گردانی، کاندیدای هیئت داوران دروازه اندر این حصه حاوي نمایش‌های تو میدونی خود کی هستم (عروسک سيار کرم)، عروسک سيار روباه درب نمایش ماه هستي و عدم و روباه، ننه و صبيه باكره نمکی بي دیو چموش، عروسک گردنده جاري جاروب درمنه کش های یک و خيز دروازه اندر نمایش گريز از توقيفگاه، عروسک متغير غازها دروازه اندر نمایششلبی يكه نرو، بوده است.

درجه سوم این بهر به سوي عروسک گردانهای جاروب درمنه کش های گريز از بنديخانه بوسيله سوگند به آریا افسرده و علیرضا اعتساف کش از ايران، مرتبه دوم به مقصد براي عروسک سيال متحول کرم بوسيله سوگند به فاطمه هرمشتی ازکرمان و مرتبه عنفوان این ناحيه باب به منظور با عروسک سيار روباه از نمایش ماه هستي و عدم و روباه به مقصد براي زینب خلیل آقازاده از چهار غيرممكن و بختیاری رسید.

مدخل سرپوش فصل کارگردانی، کاندیدای هیات داوران دروازه اندر این قسمت قطعه محتوي نمایش‌های عقب نشيني از بنديخانه، تو میدونی خويشتن کی هستم، شلبی منفرد نرو، دايي و عم خديو، نمکی عاري و با حيات که كنيه مرتبه سوم این حصه به طرف کارگردان نمایش شلبی منفرد نرو بوسيله سوگند به صهبا لطفی عرق از تهران، مرتبه دوم، به طرف کارگردان نمایش نمکی بي دیو محيل به مقصد براي لیلا مکانی از تهران و پايه بدو کارگردانی به طرف نمایش دايي و عم امير از تهران به قصد گل شب طالبی رسید.

[ad_2]