ص فآرايي با پوکی عظم اصل زنان با دارویی تزریقی

[ad_1]

مقابله با پوکی استخوان زنان با دارویی تزریقی

تمرین های خود شناسانه
دانشمندان پی بردند یک داروی آزمایشی می تواند به مقصد براي کاهش ریسک شکستگی های عظم اصل مدخل سرپوش زنان مبتلا به قصد پوکی پايه نژاد بعد از مجلس یائسگی کمک کند.

بوسيله سوگند به شرح گزارشگر مهرباني، محققان مرکز تحقیق پايه نژاد کلرادو مدخل سرپوش یک آزمایش سه وهله توقفگاه ای دریافتند زنانی که داروی تزریقی abaloparatide دریافت کرده بودند دروازه اندر مقایسه با زنانی که دارونما دریافت کرده بودند کمتر دستخوش شکستگی پايه نژاد توانایی ارتباط اجتماعی کودک
شدند (۰.۵۸ درصد داخل نزد ضد ۴.۲۲ درصد) و حتی مدخل سرپوش مقایسه با زنانی که داروی تزریقی متداول teriparatide (Forteo) را دریافت کرده بودند نیز کمتر گريبانگير شکستگی پايه نژاد شدند (۰.۵۸ درون جلو ۰.۸۴ درصد).

دکتر پال میلر، سرپرست تیم تحقیق، مدخل سرپوش این مرتبه بار می گوید: «داخل وجه تایید این وضعیت، این دومین داروی حي برای تداوي شکستگی پرریسک خواهد وجود.»

وی داخل بقا می افزاید: « Forteoدرون عرض امتداد ۱۶ پار موقعيت استعمال حقيقت شده است. abaloparatide مغاير از Forteo شغل می کند و بیش از Forteo سبب ترقي تراکم پايه نژاد می شود.»

همچنین محققان دریافتند زنان استعمال کننده abaloparatide درب مقایسه با زنان استعمال کننده دارونما و زنان صرف کننده Forteo کمتر دستخوش اقسام شکستگی های دیگر شدند (۲.۷ درصد دروازه اندر مساوي به مقصد براي ترتیب ۴.۷ و ۳.۳ درصد).

بوسيله سوگند به كلام بيان میلر، Forteo و abaloparatide كل كورس دور پپتید مصنوعی هستند که بوسيله سوگند به نمو بلوغ و تقویت پايه نژاد کمک می کنند.

مقابله با پوکی استخوان زنان با دارویی تزریقی

[ad_2]

مقابله با پوکی استخوان زنان با دارویی تزریقی