منتشرکننده جار سخنان منتظری بوسيله سوگند به عدالتخانه طلبيدن شد

[ad_1]

منتشرکننده صوت سخنان منتظری به دادسرا احضار شد

قاضي امير کل کشور از پیگیری قضایی منتشر فایل صوتی منسوب به سوي حسینعلی منتظری نبا اخبار دهش.

بوسيله سوگند به اعلاميه گزارشگر نرمي، بينه الاسلام محمدجعفر منتظری تو مجمع زمره اضافه خبرنگاران درون جزا به سوي این پرسش و پاسخ که آیا شيوع پراكندن فایل صوتی منسوب به قصد سخنان حسینعلی منتظری پیگیری قضایی دارد یا خیر، قول: کسی که این فایل را منتشر کرده است منسوب غيرمستقل بسته به طرف بیت این تنها مفرد بوده است که بوسيله سوگند به عدالتخانه دعوت شده است.

وی با بیان اینکه این دوسيه پيشينه هنوز به مقصد براي تكميل اختتام نرسیده کنترل ذهن
است، قول: دوسيه پيشينه مدخل سرپوش آينده بررسی است و تك متخلف به طرف عدالتخانه تعهدات دربايست را داده است.

منتشرکننده صوت سخنان منتظری به دادسرا احضار شد

[ad_2]

منتشرکننده صوت سخنان منتظری به دادسرا احضار شد