ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی فساد زا را بشناسید؛ گر فساد را علاج نکنید، باید به منظور با ريح دوا خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بروید

دیدگاهتان را بنویسید

*