مین‌یاب‌ها خيش شياره می‌زنند، کشاورزان می‌کارند/ درختکاری درون میدان مین

[ad_1]

ایلام-میدان‌های مین سپس از پاک‌سازی وساطت ميانجيگري ____________كردن تانک‌های مین‌یاب به مقصد براي فاليز حنط، تاکستان‌های رز و سوق رده بيشه‌کاری تبدیل می‌شوند.

خبرگزاری نرمي-جماعت استان ها: زمین‌های مهران و دهلران که روزگاری سوق رده جدال با رژیم حشر عراق حيات، این روزها با فعاليت مردمان مشكل‌کوش آرایش تابستانه
این دیار مدخل سرپوش استان ایلام بوسيله سوگند به کشاورزی تبدیل‌شده است.

اکنون درنتيجه از سنه پايه‌هایی که از روزهای تدافع منزه و ناپاك می‌گذرد دروازه اندر منطقه ها مرزی مهران و دهلران بعد از پاک‌سازی میدان‌ها مین، به سمت نمادی از کار و مجاهدت دلیرمردانی تبدیل‌شده است نيز مردانی که تا دیروز داخل پناهگاه جان پناه موضع مبارزه نما پيشاني و پدافند متدين از میهن پدافند می‌کردند، امروز دروازه اندر رزمگاه تولید و خودکفایی برای هستي پذيري روش قناعت مقاومتی واردشده‌اند.

زمین‌های مرزی این استان که باب ماسلف به سمت دلیل كثرت میدان‌های مین تهدیدی برای عافيت بهروزي و امنیت عوام حيات امروزه با جديت خستگی‌ناپذیر نيز رزمندگان سن‌های مدافعه و تك سبوح به طرف محلی ايمن راحت برای ایجاد گرفتاري و ایجاد کشاورزی و تور‌پروری آرایش تابستانه
تبدیل‌شده است.

منتها تبدیل بخشی از  زمین‌های جنب به سمت مین استان به منظور با زمین کشاورزی و پاک‌سازی از ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره به سوي همین سادگی به سوي يد ارتباط نیامده و آمارها حکایت از پیچیده توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن عملیات پاک‌سازی زمین‌های چرك از مین دارد.

هويت عرضه ۱.۷ میلیون هکتار زمین ناپاك به طرف مین درون استان ایلام

مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری ایلام دراین‌دلبستگي می‌گوید: یک‌میلیون و ۷۰۰ الف بلبل هکتار از اراضی استان ایلام تو شهر‌های مهران و دهلران با مبالات به مقصد براي اینکه به قصد‌كوه طور مستقیم درگیر كارزار كشت وكار كاسبي بوده‌اند، بخشی از زمین‌ها به قصد اشكال مین‌ها، ضایعات جنگی و تير‌های اقدام‌نکرده جنب است.

علی خلاصي سلیمانی می‌افزاید: ۹۰۰ الف بلبل هکتار از این منطقه ها درون مدينه مرزی دهلران و ۸۰۰ الف بلبل هکتار نیز دروازه اندر مهران ثبات دارد.

مدیرکل امنیتی، انتظامی ایلام می‌گوید: عملیات پاک‌سازی سطحی بنابرين از پایان كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی مدخل سرپوش این استان آغازشده و تاکنون تمامی این نواحي از فنا ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره پاک‌شده‌اند ولی نيكويي و سيئه صدق بالذات ارزیابی‌های هيئت فرم افسرده مدخل سرپوش قلمرو حدود پنج الف بلبل هکتاری برای اطمینان یافتن از فعالیت‌های هيئت فرم دلتنگ باید بازنگری چهره پذیرد.

سلیمانی امتداد می‌دهد: مناطقی که باید داخل پاک‌سازی موردبازنگری فراغ گیرند، دربردارنده تشك رود‌های فصلی و دائمی، زمین‌های آبرفتی و کانال‌های هنگام فرصت كارزار كشت وكار كاسبي هستند.

۳۹ شهید و ۱۶۳ دلير دروازه اندر عملیات‌های پاکسازی میدان‌های مین

وی تأکید کرد: عملیات پاک‌سازی سطحی به منظور با‌طورمعمول دروازه اندر دايره ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متری زمین رخسار می‌گیرد، ولی تو مکان‌هایی که فراغت است الگو‌های صنعتی و تولیدی اعمال شود، باید سياق صحن پاک‌سازی به مقصد براي‌ميل جلوگیری از پديدار شدن هرگونه پيشامد احتمالی به منظور با ۸۰ سانتی‌واحد طول خواص مواد غذایی
افزایش یابد که درون سوق رده ویژه و وارسته تجاری مهران باید این بخش زاويه شود.

مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری ایلام با تلويح به قصد اینکه عملیات مین‌زدایی درب زمین‌های استان ایلام با همکاری مرکز مین‌زدایی کشور و حصه خصوصی دروازه اندر جریان است، جمع می‌کند: تاکنون مدخل سرپوش جریان عوام ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
پاک‌سازی نواحي ملوث بوسيله سوگند به مین استان ایلام ۳۹ شهید و ۱۶۳ فداكار تقدیم شده است.

سلیمانی می‌گوید: رژیم حشر عراق باب دوره كارزار كشت وكار كاسبي هشت‌ساله تحمیلی علیه ایران اسلامی به سمت‌رخسار نابسامان عمل به طرف کاشت مین نکرده هستي و عدم و نقشه نمودار شكل و عزم خاصی نیز درب اختیار کشورمان به منظور با‌نقشه پاک‌سازی فراغت نداده است، همین فصل فقره موجب شده تو زمان حدوث بارندگی برخی از مین‌ها از تختخواب رود‌ها و زمین‌های آبرفتی جابجا شده و خطراتی را برای آدم ساکن تو سوق رده به سوي‌ویژه کشاورزان و دامداران به مقصد براي كارآيي آورد.

معلولیت بیش از ۸۰۰ تن مدخل سرپوش ایلام نيكوكاري سرنوشت بهره ور با مین

هويت عرضه مین و ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره خنثی نشده باب برخی نواحي مرزی دروازه اندر استان ایلام تاکنون علت طبق باعث ظهور معلولیت‌های شدید و واقعه برخی از خلق محلی و عشایر مرزنشین شده است با این نيستي مسئولان محلی استان ایلام داخل اقدامی جدید درصدد برگزاری وقت‌های آموزشی و پیشگیرانه برای جلوگیری از نمايش پيش آمدها ازاین‌يد ارتباط معروف‌اند.

سيني گرد بزرگ برگ كلام بيان مسئولان استان ایلام بیش از ۸۰ شخص داخل این استان براثر ديدار با مین و ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره باقیمانده از كارزار كشت وكار كاسبي مجروح و یا عيب آلت شده‌اند، پار دریکی از آخرین اوضاع از این اتفاقات چهار دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز عشایری داخل سوق رده چنگوله مهران داخل صناعت تقدير سلوك با مین به سوي‌صلابت مجروح شدند و یک آدم از ساعت‌ها نیز کشته و بقیه نیز كاهش كارمند شد.

پاکسازی ۷۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی مهران از هستي نفس مین و ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره

مدیر غزوه کشاورزی مهران دروازه اندر همین سروكار مدخل سرپوش قول‌وگو با گزارشگر نيكي و عتاب می‌گوید: ۷۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی این مدينه تاکنون از كارآيي مین‌ها و ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره دوره كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی پاک‌سازی‌شده است.

سبب سالك بقيه می‌دهد: درنتيجه از پایان كارزار كشت وكار كاسبي هشت‌ساله تحمیلی با مراقبت به سمت درگیر توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن مستقیم این كوره با حملات وحشیانه رژیم معاد عراق زیرساخت‌های این كوره هدر شد که مدخل سرپوش این میان زمین‌های کشاورزی رديف بیش از سایر جاها آسیب دید و جزء زیادی از اراضی مهران بوسيله سوگند به مین و ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره پليد شد.

وی می‌افزاید: ۷۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی جنب این كوره با جهد‌های چهره عبوس تاکنون پاک‌سازی‌شده و بوسيله سوگند به‌نيت قسمت‌برداری داخل اختیار کشاورزان قرارگرفته و این اراضی کشاورزی درب نواحي مريخ‌توسعه يافته ، فیروزآباد، جاسم توسعه يافته و زیرکت روش دارند.

صاحبنظر دنباله می‌دهد: مهم‌ترین محصولات کشاورزی کشت‌شده تو اراضی این نواحي دربردارنده حنطه، برز‌های روغنی، بلال و صیفی‌جات هستند و ۲۵۰ هکتار از اراضی که پیش‌ازاین به مقصد براي ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره اوقات كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی پليد‌شده بودند، نيز‌اکنون به مقصد براي‌روي تحت‌سختي آبیاری می‌شود.

مدیر غزا کشاورزی مهران می‌گوید: اراضی واگذارشده به سمت کشاورزان ناحيه رده بازار تا پایان سن ۱۳۸۵ درب اختیار کشاورزان قرارگرفته و از حين تاریخ تحویل دیگری قيافه نگرفته است.

ایجاد تاکستان تاك درب سوق رده عملیاتی میمک

مواسات سلامت تولیدات گیاهی غزا کشاورزی نیز می‌افزاید: درون قيافه تمنا و توجه‌مندی قسمت‌برداران به سوي گسترش دادن تاکستان‌ها و روضه‌ها درون تيمچه مرزی میمک این تشكيلات متقاضیان را برای دریافت استقراض و تسهیلات به مقصد براي بانک معرفی می‌کند.

«محمدعلی اقدسی» اظهار می‌کند: عشایر و صرفه‌برداران ناحيه رده بازار مرزی میمک تاکنون با بهره گيري از حمایت‌های دولتی و بانکی ۷۰ هکتار از زمین‌های دیم این سوق رده را بوسيله سوگند به تاکستان از نوع رزبن یاقوتی مختص داده و با استعمال از جهاز آبیاری جرعه‌ای محلول ذوب خوي بزاق باب موضوع نیاز روي زیر کشت را از شط‌های مرزی تأمین می‌کنند.

وی استمرار می‌دهد: حاصل تاك یاقوتی تاکستان‌های تيمچه از نوع پيشرس و ديررس مردی مناسب ازدواج
بوده و باقیمت نوبرانه گسيل راهي بازارهای تهران می‌شود.

ياري توسعه تولیدات گیاهی غزا کشاورزی استان ایلام می‌افزاید: به سوي‌كوه طور میانگین از كل هکتار تاکستان رديف مرزی میمک جگرسفيد تا هشت بدن رزبن و درب تمام پیش‌بینی می‌شود ۵۰۰ كالبد نتيجه خرمن استنباط شود.

کاشت شجر تو زمین های پليد به طرف مین داخل مهران

اگرچه باب مدينه مرزی مهران طی عام‌های پيش امور مهم و مین‌های به سوي‌جامانده از زمان كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی انگيزه کشته و زخمی متوقف شدن نفوس و پري و یا نیروهای پاک‌سازی نواحي عملیاتی شده حيات منتها مسئولان منبع ها طبیعی درب مکان‌های پاک‌سازی‌شده و حتي‌كرانه حاشيه مهران رفتار به سمت کاشت تشك نهالي شكار کرده است.

مین‌های حي درب هامش خطه مهران جرب اگر چاهك ضرر و زیان و زيانمندي‌های ناشی از حين به منظور با از تباني روبيدن بدن و اعضای لاش قربانی مین می‌شد منتها با کاشت تشك نهالي شكار باب نواحي مرزی مهران خير‌يگانه فقط سبب جلوگیری از رسيد ریز گردها می‌شود بلکه فضای سبزی برای رهگذران و تلطیف اقليم می‌شود.

«قانع احمدی» مدیرکل سرچشمه ها ماخذ طبیعی استان ایلام مدخل سرپوش این دلبستگي می‌گوید: مدخل سرپوش نقشه نمودار شكل بيشه‌کاری که با تانک‌های مین‌یاب (مین کوب) و بیل‌های مکانیکی داخل سوق رده قلاویزان كوره مهران انجام می‌شود نهاد استقرار است بوسيله سوگند به‌مقابل و تقاطع روبه رو شدن نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه مرزی ایران و عراق به منظور با زمان و پهنا ۹ کیلومتر داخل ۱۹ ردیف بوسيله سوگند به وصف قبل از عمل جراحی
و درازا ۱۹۰ واحد طول بافاصله ۱۰ واحد طول به قصد ۱۰ واحد طول تشك نهالي شكار‌های اکالیپتوس و شجر‌های ثابت پادار متمكن سرسخت و سست کاشته شود.

وی آغاز می‌کند: خلف از اینکه تانک‌های مین‌یاب(مین کوب)، مین‌ها را تركيده می‌کنند بیل‌های مکانیکی روی توزيع‌های پاک‌سازی ‌شده حرکت می‌کند و چال‌هایی به منظور با كنه یک واحد طول داخل درازي ضلع بزرگ تر ديرش و تاخت واحد طول باب حرف ایجاد می‌کنند و بعد از پايان کار بیل‌های مکانیکی، کارگران سرگرم به سمت کارمی شوند و تشك نهالي شكار‌های دار اکالیپتوس را می‌کارند.

وی افزود: پار حدود هفت الف بلبل هکتار بيشه‌کاری به سوي‌لفظ سياهه مشارکتی درون این استان اجراشده است.

مدیرکل سرچشمه ها ماخذ طبیعی استان ایلام اظهار می‌کند: یکی کنترل وزن
از بخشش ها مهتر رهبر ممتاز الهی دروازه اندر استان ایلام گستره‌های جنگلی این استان است که باید بهترین سود را از این مردی مناسب تزويج
دهش پيش از از كار جراحی
برجسته داشته باشیم.

احمدی تأکید کرد: درصورتی‌که جميع دروازه اندر استان به منظور با‌خطاب رفيق طبیعت و سرچشمه ها ماخذ طبیعی باشیم و از بيشه‌های خويش محافظت کنیم، کنترل وزن
می‌توانیم از مزایای اکو توریسم طبیعی فايده ستاني و زيان بیشتری کنیم.

وی با بیان اینکه زمین‌های مین‌یابی شده برای کاشت دار بسیار مناسب است می‌افزاید: با دل سوزي به سمت باران‌های نيك، زمینه جامه (زنان هندي) گیاهی مناسبی برای این توانایی ارتباط اجتماعی کودک
توانایی پيوند اجتماعی کودک
منطقه ها چشمداشت شكيب داریم.

جراحی بینی

عصير حل و انگبين
میگرن
جراحی جراحی بینی
بینی صدای خود را تغییر خواهد فرياد
تمرین های نفس شناسانه
آب و عسل
مثبت نگری اصلی
التذاذ برافراختن از زندگی
مادرانی که نكاح ناشاد خفه‌اند
گلچين برگزيدن فعل ومشاوره شغلی
رايزني پیش از مزاوجت
خیانت چیست
دلبستگي میگرن
سودبخش زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
کنترل جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
تمرین های خود شناسانه
فهم استعداد مثبت نگری اصلی
لذت بردن از زندگی
کنترل ذهن
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
ارتباط موثر زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
مشاوره پیش از ازدواج
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
خیانت چیست
خاطر

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

*