می توانستیم سالی روستا گل كار را مندرج كتابت جهانی کنیم

[ad_1]

رئیس موسسه نظم و ترتيب میراث فرهنگی سخن: ولو محدودیت های یونسکو برای سهمیه مرقوم یک هنر ساخت تاریخی و یک صناعت تقدير طبیعی برای تمام کشور نيستي و بود؛می توانستیم سالی قريه بناگر را مدخل سرپوش سياهه یونسکو مندرج كتابت جهانی کنیم.

به مقصد براي رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، خوشبخت سلطانی كرشمه رئیس اداره میراث فرهنگی دروازه اندر حاشیه بازدید از بناهای تاریخی رديف وارسته ماکو باب فرقه خبرنگاران سخن: ایران  پرونده دهات الف بلبل ساله دارد و نوين شناسان می گویند ۸۰۰ عندليب تا یک میلیون بنای تاریخی تو کشور داریم که با این ظرفیت می تاب قول ایران یک پاي پوش برجسته است. با این بود توانسته ایم که حدود ۳۲ الف بلبل هنر ساخت را مدخل سرپوش سياهه میراث ملی و ۲۱ بنيادگر را باب سياهه جهانی درج کنیم.

وی استمرار نصفت جار: كل دانشپايه طول عمر با استعمال از سرمایه بهره خصوصی بناهای نامشابه و آشنا زیادی را اصلاح و بازسازی می کنیم و درب سالهای اخیر اندازه بناهایی که قابلیت مشارکت با جزء خصوصی را داشته اند بسیار زیاد بوده و من وتو توانسته ایم که با مشارکت ناحيه باب خصوصی بناهای تاریخی را ترميم و از آنها به طرف آغاز مرکز اقامتی، مسافرخانه، پاي پوش، نمایشگاه صنایع دستی و … صرفه برداری کنیم.

سلطانی كرس تازگي بیان کرد: با این رویکرد روال بازسازي اصلاح كردن و بازسازی بناهای تاریخی درون کشور ۲۰ هم پايه ماضي شده است هنگامي چسان دروازه اندر ماضي با اعتبارات متناهي دولتی این کارها اجرا می شد و تمام ساله کمتر از ۵ درصد نیازها را معدوم می کرد وليك اکنون با این روش توانسته ایم بناهای زیادی را اصلاح کنیم.با این کار بازهم خیال من وشما درعوض جهت بناهایی که داریم آسوده می شود و نيز از این بناها تا قديم برای بهره گيري گردشگری استعمال خواهد شد از سوی دیگر این رگه به طرف یک سازمان اقتصادی تبدیل می شوند که تو فرایند گردشگری از آنها به طرف خطاب گيرايي كشش گردشگری نیز بهره وري می شود.

وی درمورد بناهای تاریخی ماکو نیز حرف: برخی از بناهای تاریخی مدخل سرپوش ماکو که ۴۰ واحد زمان ( روز تعمير احيا نشده بودند با پژوهش و مشارکت تيمچه مستخلص ماکو و به سوي کار ستاندن پیمانکاران،  فرایند ترميم قدر مبدا شده است.

سلطانی تاب درمورد تصوير زمينه پردیسان تو اصلاح بناهای تاریخی نیز بیان کرد: مدل انگار پردیسان متوقف شده است منتها از طریق جعبه صيانت و احیای بناهای تاریخی توانسته ایم فراخوان مشارکت را عهد اندازه کنیم.

رئیس بنياد میراث فرهنگی درمورد مرقوم جهانی نوشته ها پيامدها تاریخی حتي تصریح کرد: فرایند درج جهانی یک فرایند پیچیده با پروسه جدی و با کار کارشناسی عمیق است و باید بناهایی که ضبط ملی شده اند دروازه اندر سياهه کاندیدای جهانی سكون گیرند. بنگاه جهانی یونسکو مدتی است که سالاسال مجرد و متاهل یک سهمیه برای میراث فرهنگی و یک سهمیه برای میراث طبیعی را برای كل کشور مدخل سرپوش تماشا دلتنگ است گر تاب این را داشتیم که سهمیه های بیشتری را ربايش کنیم می توانستیم سالی دهات لادگر را مدخل سرپوش سياهه یونسکو مرقوم جهانی کنیم.

وی با عهد اندازه اینکه درب سنه پايه ۲۰۱۷ دوسيه پيشينه نسج بافته تاریخی شهر یزد جهانی می شود حرف: درصورتي كه غرض ویژه ای بین مسئولان درب رديف وارسته ماکو باشد، می استعداد بناهای تاریخی این شهر را به قصد شهرت دوسيه پيشينه های جهانی برای سالهای ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ عرضه کنیم.

[ad_2]