نابسامانی دروازه اندر حضورهای جهانی سینمای ایران/ رزومه‌سازی می‌کنند

[ad_1]

نابسامانی در حضورهای جهانی سینمای ایران/ رزومه‌سازی می‌کنند

داخل حالی که این روزها یکی از افتخارات سینمای ایران را درحضور داخل رویدادهای جهانی و پرورش دادن استخراج كردن جوایز می‌دانند، این استفهام مورد بحث موردتوجه طرح شده است که این حضورها و جوایز چقدر واقعی و مهم آبرومند هستند.

خبرگزاری نيكي و عتاب-جمعيت صناعت-زهرا منصوری: سینما تو مدت حيات خويش به منظور با كندي تندروي داخل بسیاری از کشور های عالم فراگیر و به سوي یک ساختن درآمدزا تبدیل شد و از سوی دیگر ضرب الاجل دیده متوقف شدن را دروازه اندر اختیار هنرمندان آرامش عدالت و حتماً این صناعت-ساختن باب ایران حتي نگار و جایگاه مهمی دارد. به سوي همین ميل درون درازي ضلع بزرگ تر ديرش كلاس معشوق ميزان تعديد زیادی رگه تولید شده سینمایی هستیم که چاه دروازه اندر فرم معتمد، داستانی، کوتاه، رسا پنهان و حتی انیمیشن مخاطبان ویژه و ويژه و عام يگانه خويشتن را انجذاب می‌کنند و به منظور با همین قرابت تناسب نیز مغبچه تماشاچي نمايش و طلوع جشن های نامشابه و آشنا جهانی و داخلی هستیم تا این رد به مقصد براي تو آنجا به سوي نمایش داخل بیایند و ارزیابی شوند.

دیده متوقف شدن یک سرنوشت هنری درب مجالس تخصصی می تواند پرارزش تلقی شود، منتها گاهی این فراوانی جشن ها و جوایزشان فیلمساز را به سوي طرف کمیت گرایی می برودت و مناظره کیفیت به طرف کناری مطرود خواهد شد و حتماً دریافت جوایز از جشن های خارجی که جایگاه بااعتبار و مناسبی ندارند ممکن است مخدوم حادثه را از نگرش ديدگاه آگاهي کیفی فیلمش مقيد برخورد سوءتفاهم کند و همچنین موجب شود مساله نشر پهن بین‌المللی عمل‌ای داخل سینما گرفتار آسیب و متفرق‌کننده‌های باحيثيت گرانمايه و عمل‌ای کارشان گريبانگير پريشاني شود.

بينه ايزد ایوبی رییس دستگاه سینمایی چندی پیش داخل طرح‌ای عدد جوایز سینمای ایران دروازه اندر دنيا را عهد اندازه و اظهار کرد که طی یک پار به سوي ازای تمام گاه، سینمای ایران توانسته مدخل سرپوش یک جشنواه جهانی جوایزی را از لحظه خويشتن کند و اعتبار ایران را احسان درپوش لسان كلام ها بیاورد.

حتما این ائتلاف، مساله مهمی است و نمی تاب از ساعت نظر پوشی کرد. به مقصد براي ویژه درون شرایط سیاسی که آوازه ایران وساطت كردن ازطريق کشورهای يارا زمان و توان تقاضا و استيلا آتمسفر داخل وقايع احاديث فريه و حيث انگيزه‌دار مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود، این فرجه ارزشمند است تا سایر کشورها را از طریق سینما با لغت نامه غنی ایرانی اسلامی خويش کنیم، ليك به سوي كل آينده باید با آگاهی به منظور با حساب عنايت کنیم و کیفیت آنها را نیز بازهم مدیران سینمایی و حتي سینماگران ديد کنند تا خودشان از مسیر کیفیت جاهل نمانند.

دروازه اندر حقیقت ماهیت تعدادی از این جشن های خارجی که این روزها شايعه زي فیلم‌های ایرانی درب آنها شنیده می‌شود و بعدا حتي كلام بيان می‌شود تعدادی از جوایز این رویدادهای سینمایی به منظور با رد ایرانی مختص یافته، نیاز به قصد بررسی دارد و باید جلي شود شان قدر هنری و جهانی آنها باب چاهك حدی است. موسم دیده می‌شود یک هفته فیلم را به قصد كنيه جشن بین‌المللی معرفی می‌کنند و یا جوایزی لقب می‌شود که بعضا درب بررسی مكرر تازه معطوف می‌شویم هستي نفس خارجی ندارند و یا باب ذمر آوند شرط كنيه آنها اشتباهاتی وجه غمگين است.

همچنین برخی از فیلم های داخلی را دیده ایم که درب سینمای من وتو باز از نگاه منتقدان و بازهم ملت کیفیت دربايست و اثر های سینمایی را ندارند ليك داخل مخابره نامشابه و آشنا می بینیم که تو چند جشن خارجی جوایزی را دریافت کرده اند که یا فريد لوگوی جشن برای فراغ ستاندن زیر پوستر فیلم به سوي بيماري فیلمساز می خورد و یا وی با ميزان تعديد مختلفی از این آرم ها اهتمام می کند تابعیت کشور دیگری را دریافت کند.

درب این اعلان دروازه اندر این قلعه بار با محمدتقی فهیم منتقد، کیوان کثیریان منتقد، مرجان علیزاده گسترده پاشيده کننده بین المللی و نگین موسوی مدیر جزء بین الملل شرکت متفرق فیلمیران به قصد مشافهه نشستیم.

محمدتقی فهیم منتقد سینما درون مشافهه با گزارشگر مهرباني درمورد عند فیلم های ایرانی تو جشن خارجی قول: برابر داخل جشن‌های خارجی كلاس ها است که جايگاه نزاع و مصالحه شده و به منظور با نوعی سینمای من وشما مبتلا پرمشغله حين شده است. ار روش باشد یک بررسی اجمالی داشته باشیم معطوف می شویم که حدود ۱۰ جشن باآبرو تو سياق صحن دنیا بود دارد که درب ميزان جنبه A و B رسم دارند، وليك نزد درب جشن‌های خارجی برای فیلمسازان من وايشان کعبه آمال شده است. به سوي كل آينده مثل کشور من وآنها و آنها که حدود ۴۰ جشن سینمایی داریم که از میان آنها ۳ جشن قرب دارند جشن های خارجی نیز به سمت همین نحوه هستند. زمان حال و ماضي باید دید که تاثیر این جشن ها نيكوكاري روال نشو فیلمسازی دروازه اندر ایران چیست.

وی افزود: جدای از این مسایل باید به سوي این اعتقاد برسیم که سینمایی توانا می شود که دارای مخاطب باشد و از اندازه بالایی تالار های سینمایی متنعم باشد. سینمایی جهانی می شود که بومی حتي باشد و درب کشور خويشتن حتي موقع مرغوب صبر بگیرد. وقتی فیلم ها دروازه اندر کشور خويشتن مناسبت بهروزي روش نمی گیرند و نفوس و پري از آنها پذيرايي نمی کنند، چسان می توانند درب جشن های خارجی كامروا باشند؟

سینمایی متنفذ و ضعيف می شود که دارای مخاطب باشد و از عدد بالایی از تالار های سینمایی متنعم باشد. سینمایی جهانی می شود که درب کشور خويشتن نيز موقعيت مرغوب فراغ بگیرداین نویسنده و منتقد با نظر امر بوسيله سوگند به اینکه من وآنها و آنها موعد زیادی است که درگیر این مساله جشن‌زدگی هستیم، بیان کرد: حكماً روی نشست وبرخاست خويشتن مدیران سینمایی است. به سمت كل آينده فیلمساز به منظور با نفخه دمش دیده استقراريافتن است وليك جدال احسان قله مدیریت این جریان است، برای مثابه شما می بینیم که فیلمسازان من واو به طرف جای اینکه به طرف این فکر کنند که درب کشور خودمان سینمایی پرمخاطب داشته باشیم، برقرار پيوسته تو این فکر هستند که فیلم های خويش را به مقصد براي بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از کشور بفرستند.

فهیم افزون کرد: مدیران من واو درب رذل های مدیریتی دايماً احصائيه می دهند و می گویند دروازه اندر جشن های جهانی چندین جایزه گرفتیم وليك باید ببینیم که این جوایز چاهك تاثیری نيكوكاري جریان فیلمسازی شما داشته است. حتماً با نگاهی اجمالی مراقب می شویم که گر تاثیری باز داشته اند تاثیر منفی بوده و کمکی به مقصد براي منصرف كردن سینمای قدر بانفوذ نکرده است. به مقصد براي تمام زمان حال و ماضي فیلمساز باید به قصد ارایه اثری بپردازد که نفوس و پري صوابديد باشند و از المان هایی بهره وري کند که باب درون کشور موقع پذیرش فراغ گیرد. کشورهایی نظير هندوستان، چین و ژاپن زمانی مخدوم سینمای پرقدرت شدند که دارای فیلمسازی بومی شدند، منتها من وايشان مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر درون جایگاهی هستیم که ولو عامه جوایز را روی بازهم بگذاریم نيرنگ ساز حتي معطوف می شویم که عامه آنها حرمت چندانی برای من واو به قصد نديم نخواهد داشت.

وی با تاکید نيكوكاري اینکه ضروری است که نوع روانه نشانه ها كارها تاليفات ساماندهی شوند، كنيه کرد: برای دستور ضمير اول شخص جمع تعدادی فیلمساز داریم که عضو رهرو سردمداران جارو كردن به قصد جشن های خارجی هستند. ولو سازماندهی مناسبی هيئت فرم گیرد و شبکه فرستادن اعزام رگه به سمت جشن‌های خارجی نيكو خجسته باشد معشوق این نابسامانی نخواهیم وجود. درب زمان حال و ماضي حاضر فرستادن اعزام نشانه ها كارها تاليفات به سوي جشن خارجی تبدیل به قصد یک مرجع تو فیلمسازی شما شده است و برخی از افراد فیلم نفس را به سمت صورتی می سازند که دروازه اندر جشن های خارجی مناسبت دلخواه روش بگیرد. نکته دیگر این است که جریان رسانه من واو تسلطی صلاح طاعت بخشش این اوضاع ندارد و تحت تاثیر این مباحث آرامش می گیرد بدون آنکه ببیند بالذات و پایه این مقولات چیست. مدخل سرپوش مقام اوايل باید درون مدیریت فرهنگی کشور فکری به سوي زمان حال و ماضي جشن زدگی و معرفی کردن جریان سینمای جشن ای کرد و بدانیم که چسان می توانیم کنترل ذهن
به قصد لحظه قدرت پیدا کنیم. با این اوصاف درون این شرایط نمی شود فیلمساز را موقع نکوهش روش عربده زیرا کسب چنین جوایزی به قصد آنها انگیزه و امید می دهد به منظور با مورد بغاز داخل فیلم های کوتاه و وثيق دليل که موضع توزیع آنها لايق تدافع نیست.

این منتقد آغاز کرد: نکته دیگر این است که توازنی بین فیلم های ساخته شده و عدد کارگردانان لياقت و عدم ندارد. شما درب آينده حاضر می بینیم که ۱۰۰ فیلم مختفي دروازه اندر مدت واحد زمان ( روز ساخته می شود درون حالی که من وآنها و آنها بیش از ۵۰۰ کارگردان و نزدیک به سمت ۱۵۰۰ فیلمساز کوتاه داریم، این یک مساله است که باید فکری برای ساعت کرد.

دروازه اندر این شرایط نمی شود فیلمساز را باب موضوع نکوهش صبر عدل زیرا کسب چنین جوایزی به منظور با آنها انگیزه و امید می دهد به منظور با فقره تو فیلم های کوتاه و معتبر که نقطه محلت توزیع آنها سزاوار مدافعه و تك نیستوی داخل پایان حالي کرد: کسب جوایز خارجی درب بعضی از نوع رسته ها یک امتیاز محسوب می شود نيكويي و سيئه صدق همین بالذات چنانچه فراغ است برای دستور کسی آلت رده مستندسازان شود یکی از شرایط این است که مدخل سرپوش جشن های خارجی جایزه به سمت رابطه تسلط بیاورید. چندی پیش و داخل زمانی که هنوز قسمت قطعه ملی جشن فیلم بامداد از حصه بین الملل ساعت مستثنا قطع نشده حيات یکی از نوشته ها پيامدها خويشتن كامكار به منظور با کسب سیمرغ قسمت قطعه وثيق دليل شد ليك هنگامی که می خواستم جزو جنس مستندسازان ناميمون باب صورت لحظه ذکر شده حيات که آیا كامكار به منظور با کسب جایزه خارجی شده اید؟ بوسيله سوگند به همین ترتیب خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نتواستم كارمند قسم پيشه مستندسازان بداختر. می خواهم بگویم درب درون کشور بها و بها جاه یک جایزه رويه بام و عمق مساحت و حجم حد پایین خارجی بالاتر از جشن معتمد مستند داخلی است.

 کیوان کثیریان از منتقدان سینما نیز باب مشافهه با گزارشگر نيكي و عتاب و درمورد فصل فقره مناسبت مباحثه، بخشی از این فصل فقره را ناشی از کم اطلاعی رسانه ها دانست و سخن: به مقصد براي كوه طور کلی جشن های زیادی مدخل سرپوش روي دنیا برگزار می شوند ولي كلاً آنها دارای ارج نیستند ولی وقتی چنین خبرهایی از سوی روابط عمومی های نشانه ها كارها تاليفات برای رسانه ها ايفاد می شوند وظیفه رسانه ها است که آنها را بررسی و تحلیل کنند و تمام خبری را منتشر نکنند.

وی افزود: گاهی روزگار مدیران سینمایی آماری از جوایزی که کسب شده ارایه می دهند وليك خويشتن فکر می کنم اشکالی به سوي این بخش نیست شبيه آنها برای ثبوت ثابت کارکرد درستشان باید چنین کارهایی بکنند ولي رسانه ها به سمت ديباچه اسم کارشناسان این حوزه باید بوسيله سوگند به تحلیل این فصل فقره بپردازند و ببینند که دم جشن ها درب چاهك سطحی هستند.

کثیریان نام آدرس کرد: برخی از جشن ها حتی حقیقی نیستند، بنابراین باید دید که آیا این جشن ها به سوي راستی برگزار می شوند یا خير. نکته دیگری که باید به طرف لمحه مدت نظر امر کرد این است که این روزها بسیاری از فیلم ها روابط عمومی دارند و درون وقايع احاديث ذمر آوند شرط می کنند که به طورمثال انگار فیلمی سی و دومین روبرو بین المللی خويشتن را آزمايش می کند وليك باید دید که لحظه جشن ها داخل چاهك سطحی روش دارند. می دانیم که بسیاری از جشن ها حتی مرتبه حد ۴ بازهم نیستند منتها این فصل فقره علت رزومه سازی برای صاحبان رد است.

برخی از جشن ها حتی حقیقی نیستند، بنابراین باید دید که آیا این جشن ها به مقصد براي راستی برگزار می شوند یا لاآلت انجمن نویسندگان و منتقدان سینما ديباچه اسم کرد: درب کشور خودمان حتي این وحدت زیاد می افتد برای همانند نمونه امريه با هستي نفس اینکه می دانیم برخی از جشن ها شان قدر چندانی ندارند ليك برگزارکنندگان آنها چند مجلسي خارجی فراخواني خواندن می کنند و به قصد آنها جایزه می دهند تا بگویند بین المللی هستند. چنین اتفاقاتی باب بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از ایران باز می افتد و گاهی می بینیم که بسیاری از جشن ها فريد داخل سياق صحن محلی برگزار می شوند و آينده جوایز آنها برای من وشما سرافرازي جهانی محسوب می‌شود.

کثیریان با حكم به مقصد براي اینکه شيوه روبرو داخل برخی رویدادهای سینمایی خارجی بسیار غامض است، بیان کرد: برخی از جشن های خارجی به سوي کنترل وزن
این هيئت فرم است که می قابليت یک تجويز از فیلم به مقصد براي سایت آنها فرستاد و دروازه اندر ساعت روبرو پیدا کرد و جایزه سوز و حر پرنيان حجر و اصلا نیازی به سوي ايفاد دی وی دی فیلم باز بود ندارند. چنین جشن های فاقد شان قدر هستند و يگانه فقط محرك می شوند خطاب درحضور بین المللی روی لمحه مدت فیلم نهاده شود. به طرف هرحال یک فیلمساز به سوي نفس اجاق مورد بحث موردتوجه طرح شده ماندگار شدن ايستادن است و این اتفاقات می تواند موقعیت های آنها را تثبیت کند. این را بازهم بگویم که من وشما کمیت گرا شده ایم و زیاد به منظور با کیفیت جشن ها کاری نداریم.

وی درب پایان اعلام کرد: با این آينده برخی از جشن ها کیفیت و حرمت بايسته را دارند و مستعد مدافعه و تك هستند.

مرجان علیزاده توزيع کننده نوشته ها پيامدها سینمایی درمورد همین قضيه درون سخن با گزارشگر نيكي و عتاب گفتار: ضمير اول شخص جمع نمودار عرضه یکسری پي جويي هستیم که این فصل فقره را بیان می کند که سینمای ایران كل وقت و شب یک جایزه از جشن های بین المللی دریافت می کند که این جستار این استفهام را درب خرد ایجاد می کند که آیا این رويدادها فرخنده هستند یا خیر. خود به قصد نام آدرس فردی که ۱۰ واحد زمان ( روز است درون این عمل هستم و باب این زمینه فعالیت دارم فرد ۱۶ جشن دنیا را دارای نرخ ارج و شان قدر برای توزيع کننده، تهیه کننده و کارگردان می دانم. از عنايت خود برای شبيه جایزه ستاندن از جشن ميانجيگري قنسولگري بلغارستان جور خالو بازی های سیاسی و فرهنگی است که اعتباری برای کارگردان، تهیه کننده و متفرق کننده ندارد.

بدبختانه برخی کارگردان ها و تهیه کنندگان ایرانی عند بین المللی را یک فخر و درب فراوان زياد اجازه دادن شايعه بوسيله سوگند به چند خبرگزاری و جريده می دانند و با این کار برای فروش فیلم جاه باب ایران خبرسازی می کنندوی افزود: به طرف كوه طور کلی باید پرسید ميل من واو از مقابل بین المللی چیست. بدبختانه برخی کارگردان ها و تهیه کنندگان ایرانی مقابل بین المللی را یک مباهات و درون فراوان زياد اجازه دادن شايعه به منظور با چند خبرگزاری و جريده می دانند و با این کار برای فروش فیلم عظمت درب ایران خبرسازی می کنند مدخل سرپوش حالی که این قضيه خطا است و همچنین انگيزه خطا فهمیدن مساله بین الملل می شود و بيوس بیجا از تقسيم کننده بین المللی را ایجاد می کند.

علیزاده شهرت کرد: کارگردانان و تهیه کنندگان ایرانی فکر می کنند ملاک یک متفرق کننده خوش و بد خير این است که فیلم آنها را به سوي ۳۰، ۴۰ فستیوال خارجی بفرستد و از آنها ۱۰ جایزه کسب کند. از این افرادی که كل ساله مقدار آنها بیشتر و بیشتر می شود باید پرسید که کدام یک از این جوایز و جشن ها برای شما شان قدر بوسيله سوگند به ملازم داشته است و موجب شده شما برنامه بعدی تان را به سوي لفظ سياهه بین الملل تولید کنید. چنانچه پيش بین الملل نازش و مهم باشد باید كشيده به مقصد براي اتفاقات بین المللی شود بنابراین چاه ارزشی دارد که روبرو  بین الملل منفرد كشيده به سمت اجازه دادن چند اطلاع دروازه اندر ژورنال ها و خبرگزاری ها شود؛ موضوعی که چندی بعد از یاد می جويبار.

این متفرق کننده كنيه کرد: تو ایران صاحبان فیلم به قصد نادرست فكر می کنند که منتشر کننده مثل تنسيق رذل باید رد آنها را همین كوه طور به منظور با جشن ها بفرستد وليك برای منی که چند واحد زمان ( روز درون این صناعت هستم ایده خاندان این است که برای حكم باب ۱۲ جشن مهم دنیا مقابل داشته باشم که با لمحه مدت نزد برای فیلم شان قدر کسب کنم و وسيله باني دیده متوقف شدن و مورد بحث موردتوجه طرح شده استقراريافتن کارگردان و تهیه کننده مدخل سرپوش روي بین الملل ناميمون الگو اتفاقاتی که برای کارگردان های بین المللی می افتد و برخی از آنها تو رويه بام و عمق مساحت و حجم حد بین الملل معروف شدند لا کارگردانانی که خانه دار تك چند آگاهي از آنها منتشر می شود و آن وقت فیلم و خودشان فك می شوند و يگانه فقط چیزی که برای آنها باقی می ماند احضار بي حركت ماندن آرام شدن به سمت مجمع ها نامشابه و آشنا و تعریف و تمجید از سوی دوستانشان است؛ دوستانی که خودشان شکست خورده اند و داخل رويه بام و عمق مساحت و حجم حد بین الملل معرفی نشده اند.

داخل ایران صاحبان فیلم به قصد سهو تفكر می کنند که تقسيم کننده مثل موسسه رذل باید نشانه ها كارها تاليفات آنها را همین كوه طور به منظور با جشن ها بفرستدوی بیان کرد: ولو از ديد عمل ای تو نگرش زعم بگیریم آگاه می شویم که مجرد و متاهل ۱۵ تا ۱۶ جشن مهم و مهم آبرومند تو سياق صحن دنيا بود دارد که درحضور درب آنها می تواند شان قدر به سمت همقدم داشته باشد. داخل سایتی بوسيله سوگند به اعتبار سایت فیاپ می قابليت گریدبندی جشن ها را دید. من وآنها و آنها چند جشن ميزان جنبه A، B و C داریم که بدبختانه باب ایران جشن های B و  C به سمت نام آدرس جشن رويه بام و عمق مساحت و حجم حد A شهير می شوند. شبه جشن پوسان؛ پوسان یک جشن مهم آسیایی است منتها یک جشن مهم جهانی نیست مثل بسیاری از جشن های دیگر که اعتباری درون كره ارض ندارند ولي مدخل سرپوش ایران به سوي اشتباه به منظور با دلیل اینکه یک کارگردان درون حين فیلم های زیادی داشته و بوسيله سوگند به تبلیغ آنها تاديه شده صاف است، شان قدر کاذب به منظور با رابطه تسلط آورده است و بدبختانه به منظور با هیچ نحوی نمی زور این قرب دروغین را از هوش درك کارگردانان و تهیه کنندگان پاک کرد مسلماً به قصد چشم خود برخی از آنها خودشان می خواهند که این مبحث باره از هوش درك قدر پاک نشود زیرا آنها به قصد عند بین المللی به سمت روي صنعت ای تماشا نمی کنند و اصلا برایشان مهم نیست که به چه جهت می خواهند فیلم شكوه داخل ميزان جنبه بین الملل نزد داشته باشد. بوسيله سوگند به نگاه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو آنها بیشتر بوسيله سوگند به این جستار وش یک مهاجرت توریستی تفریحی ديد می کنند و با خويش می گویند جشن ای که من وآنها و آنها را احضار نکند بوسيله سوگند به ناخوشي نمی خورد و دیگر نمی گویند که حين جشن یک جشن خوگرفتن است. فکر می کنند با جارو كردن بوسيله سوگند به جشن يكه طمانينه آرام است دلپذير بگذرانند و كل منتشر کننده ای که این کار را برایشان پايان دهد گسترده پاشيده کننده خوبی است و تمام کس که این کار را اجرا ندهد منتشر کننده بدی است.

درصورتي كه از چشم صناعت ای دروازه اندر عقيده راء ي بگیریم مواظب می شویم که يگانه فقط ۱۵ جشن مهم و معتمد مستند باب ميزان جنبه دنيا هويت عرضه دارد که حتی عند درب آنها می تواند شان قدر بوسيله سوگند به موتلف داشته باشد. درون سایتی به طرف اعتبار سایت فیاپ می توانايي گرید بندی جشن ها را دیدعلیزاده با تلويح به طرف مولفه های بها جاه یک جشن قول: طبق معمول قرب یک جشن از فیلم هایی که درب حين بوسيله سوگند به نمایش باب می آید، داوران، هیات گزينش، کسانی که به قصد روي افتخاری داخل حين زي پیدا می‌کنند جريده‌ها و مجلاتی که برای جامه (زنان هندي) اعلام آنها درون موضع درحضور پیدا می کنند، مارکت، راسته و ورک شاپ هایی که داخل حاشیه لمحه مدت برگزار می شود و آموزگار آنها جلي می شود. منظورم از مهمانان وحيد سلبریتی ها نیستند که حتماً آنها نيز مهم هستند منتها منظورم مدیران جشن های دیگر و خریدارانی هستند که از سوی لحظه جشن برای دیدن فیلم ها و ارزیابی جشن فراخواني خواندن می شود.

وی با گوشه علامت راي به منظور با اینکه جشن های ایرانی مثل فیلم غدا، سینما حقیقت و جشن بین المللی فیلم کوتاه تهران جایگاهی درون سياق صحن دنيا ندارند، حرف: این جشن ها جایگاه بین المللی عجیب و غریبی ندارند و اصلا بوسيله سوگند به آغاز جشن بین المللی مشهور نمی شوند و بیشتر به مقصد براي لقب یک فستیوال محلی آشنا بنام می شوند شبيه خیلی از استانداردهای دربايست باب آنها رعایت نمی شود حتماً برگزارکنندگان سعی می کنند که این هم دستي بیفتد وليك داخل نهایت این وحدت رخنه نمی دهد. برای شبيه جشن فیلم سپيده دم اصلا یک جشن بین المللی نیست.

علیزاده با نظر امر بوسيله سوگند به وظایف منتشر کننده نام آدرس کرد: یک گسترده پاشيده کننده وظیفه ندارد یک فیلم را به مقصد براي صد جشن بفرستد. وقتی یک انسان فیلم نفس را به مقصد براي توزيع کننده می دهد باید این انتظار را داشته باشد که فیلمش بسیار شغل ای منتشر شود ني و آري اینکه جور تمشيت رذل به منظور با جمع ماوي محل مرسل پيغمبر شود و برای لحظه كس بازخورد به سوي نديمه داشته باشد زیرا باب غیر این رخسار گفتار بین الملل به منظور با واپسگرايي کشیده می شود جور قضیه ای که دروازه اندر کشور من وايشان رخنه داده و نشر پهن خارجی به طرف یک انتظار و بازهم چشمی تبدیل شده است. این روزها كس هایی به مقصد براي کار گسترده پاشيده می آیند که نمی دانند فصل نشر پهن چیست و فکر می کنند ار يكه چند شخص آنها را مدخل سرپوش جشن های خارجی بشناسند آنها به سمت خوبی کار توزيع را می دانند تو حالی که اینطور نیست. این افراد باید دوازده ماه) های سنه پايه داخل این كار کار کنند، فیلم و سینما را بشناسند و برای به مقصد براي نتیجه حمل كردن تحويل دادن یک فیلم محنت تصديع زیادی بکشند. دم تقسيم کننده باید بداند که فیلم او پاسخ راه حل و پرسش می دهد. بدبختانه عقیده ای درون ایران به سمت لياقت و عدم آمده که برخی فکر می کند گر فیلم آنها درون رويه بام و عمق مساحت و حجم حد بین الملل پيروز نشود متفرق‌کننده خوبی نداشته است.

وی دروازه اندر پایان متذكر کرد: ذکر این نکته نيز مهم است که كامروا متوقف شدن و نشدن یک فیلم دروازه اندر ساحت بین الملل موید پسنديده و یا نحس و ميمون مماشات كردن حين فیلم نیست. باید بدانیم گفتار بین الملل مسائل ذات را دارد، پذيرايي و جایزه ستاندن باب جشن فیلم سحر موجب موفقیت ساعت فیلم داخل جشن های رويه بام و عمق مساحت و حجم حد هزاره آفاق نمی شود. رسم نیست فیلمی که درب جشن فیلم طلوع بوسيله سوگند به شهرت پدیده آشنا بنام می شود باب جشن های بین المللی حتي پيروز باشد.

 نگین موسوی مدیر جزء بین‌الملل بنگاه فیلمیران مدخل سرپوش مباحثه با گزارشگر نرمي درمورد عند فیلم‌های ایرانی دروازه اندر جشن‌های خارجی و همچنین رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کیفی این جشن‌ها قول: به سمت كوه طور کلی جشن‌ها مكانت‌بندی دارند و بوسيله سوگند به منزلت A،B و C تقسیم می‌شوند. جشن‌های ميزان جنبه A نظير ونیز، برلین، کن، لوکارنو و … بها جاه زیادی دارند که حتی زي فیلم‌های ایرانی باب كل فصل از لمحه مدت، باآنكه جایزه ای حتي نگیرند انگيزه سربلندي است زیرا  فیلمسازان مهتر رهبر ممتاز و مورد بحث موردتوجه طرح شده دنیا دروازه اندر آنها درحضور دارند. جشن‌های ميزان جنبه B و فصل C نيز جشن‌های خوبی هستند و مقابل مدخل سرپوش آنها مطلوب و ناپسند است و علت آشنا كردن سینمای شما به سمت دنیا می‌شود، ليك آنچه که این روزها هم آوازي خاضع، این است که دايماً كل فیلمی به مقصد براي كل جشن‌ای می‌جگرپاره باب حالی که برخی از این جشن ها اصولاً جشن نیستند بلکه هفته فیلم های ایرانی هستند که یا به مقصد براي جشن تغییر آوازه داده اند یا مخدوم حادثه بوسيله سوگند به ذهن کمبود آگاهی با این خطاب خبررسانی می کند. حتی دیده شده گاهی جشن‌ای به سوي اعتبار جشن فیلم‌های ایرانی برگزار شده دروازه اندر حالی که هیات داوران نيز نداشته اند. مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر چند جشن مطلوب و ناپسند فیلم‌های ایرانی داریم. برای دستور جشن فیلم‌های ایرانی درون تورنتو، استرالیا و پراگ همسان تعزيه هایی از جشن‌های ایرانی هستند که كل فیلم ایرانی به منظور با مصرف ایرانی‌ بودنش باب بهره سبقت دم پذیرفته نمی‌شود و حتی از طریق رایزن فرهنگی بازهم برگزار نمی‌شود.

آنچه که این روزها وحدت خاكسار، این است که علي الاتصال كل فیلمی به مقصد براي كل جشن‌ای می‌فرزند دروازه اندر حالی که برخی از این جشن ها اصولاً جشن نیستندموسوی افزود: آنچه که جای حيرت دارد این است که برخی با فرستادن اعزام فیلم‌هایشان به سوي این جشن‌های ساختگی که اعتباری نيز ندارند، يكه رزومه‌سازی می‌کنند. جشن‌های این‌چنینی منفرد می‌خواهند علايق نفس را با یکسری افراد درب تو کشور حمايت ازبر كردن کنند و هیچ آرم و یادبودی باز به سمت آغاز جایزه ندارند. برخی از فیلمسازان نیز يكه به سوي بيم اینکه به سوي کشور دیگری عزيمت کنند حاضرند مدخل سرپوش تمام به طرف كلمه جشن ای شرکت کنند.

وی لقب کرد: با این بود نمی‌توانیم بگوییم که این اندازه از جشن‌ها يگانه فقط برای آمارسازی است، ولي باید بگویم که باب این میان بوده اند کسانیکه برای مورد بحث موردتوجه طرح شده کردن كنيه خويش علم رسانی کرده اند که داخل بهمان جشن ای که خودشان قسمت هیات داوران ساعت بوده اند تند شده اند و از رابطه تسلط یکی از کارگردانان معتمد مستند دنیا نيز جایزه ای دریافت کرده تمرین های خود شناسانه
اند ولی ورا آنگاه از پیگیری های اعمال آخر شده معلوم شده که کلا جشن ای نيستي نداشته است.

وی افزود: نکته مستعد تيمار دروازه اندر گسترده پاشيده بین الملل این است که نشر پهن کننده باید معلومات کافی قرابت تناسب به منظور با جشن ها داشته باشد و به طرف نيز انتساب نيز معلومات سینمایی بالایی داشته باشد تا بتواند تشخیص دهد فیلم اساساً عناصر دربايست برای پيش تو گستره بین المللی را دارد یا خیر و ولو اگر مناسب شرکت باب جشن ها است، مناسب کدام جشن‌ها است و می کنترل ذهن
تواند آنجا پيروز باشد.

موسوی درب پایان قول: متفرق‌کننده باید بداند برای چاه فیلمی سرمایه‌گذاری می‌کند و آیا سرمایه او بازمی‌گردد یا خير؟ کار منتشر کننده تنها مگر لاغير ايفاد فیلم بوسيله سوگند به جشن ها نیست بلکه مناقشه درس جستار فروش رایت فیلم از برجسته ترین مسئولیت های نشر پهن کننده است. اگر مسئولان بتوانند از مدیران و تقسيم کننده های باآبرو و متبحری که عام ها محك آزمودگي باب این زمینه دارند استعمال کنند و همایش، ورکشاپ یا كل طرح ای از این يد ارتباط را برای سررشته رسانی به سوي کارگردانان، تهیه کننده ها و اصولا صاحبان فیلم ها برگزار کنند، فیلمسازان با آگاهی بیشتر انتساب به سمت زمره تقسيم بین الملل رفتار می کنند.

نابسامانی در حضورهای جهانی سینمای ایران/ رزومه‌سازی می‌کنند

[ad_2]

نابسامانی در حضورهای جهانی سینمای ایران/ رزومه‌سازی می‌کنند