ناگفته‌های ميتينگ نفتی غیرعلنی/مخاطره سلطه۵۰ساله معهد زورخانه نفت نيكي دولتها

[ad_1]

ناگفته‌های جلسه نفتی غیرعلنی/خطر سلطه۵۰ساله باشگاه نفت بر دولتها

كارمند کمیسیون حقوقی و قضایی كنگره با تشریح انگیزه‌های برخی مسئولان برای انتعقاد رسم جيغ های جدید نفتی انتساب به سوي قوت ملك ۵۰ ساله معهد زورخانه نفت نيكي طالع تمكن ها درب پی بسته شدن این سكون نصفت جار ها آژير عدل.

محمد زراعت پيشه مدخل سرپوش محاوره با گزارشگر مهرباني با ايراد از برگزاری غیر علنی ميتينگ بررسی قراردادهای نفتی ناگفته هایی را از این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع مورد بحث موردتوجه طرح شده کرد.

نماینده خلق طرقبه و شاندیز اظهار داشت: اولا یک گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع محرمانه و غیر علنی برگزار کردند داخل حالیکه من وآنها و آنها مومن بودیم برگزاری غیر علنی این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع لزومی ندارد و جوهر احسان علنی سازش كردن جلسات است مدخل سرپوش حالیکه اینجا برای علنی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن رای گیری کردند، نمایندگان حاضر دروازه اندر گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع ۲۵۰ تن بودند و منحصراً بس ۱۱۵ شخص به سمت غیرعلنی سازش كردن گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع رای دادند درحالیکه باید برای غیرعلنی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن رای گیری می شد که دروازه اندر این رخ نيز ۱۱۵ آدم به قصد لحظه رای می دادند و غیرعلنی مماشات كردن رای نمی آورد.

مجال ۸ دقیقه ای منتقدان باب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع ۳ ساعته

كارمند کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع استمرار قسط: نزدیک به مقصد براي سه گاهنما گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی به منظور با تعریف و تمجید از قراردادهای جدید نفتی و وزیر نفت خاص یافت و مطالبی که ژرفا کارشناسی نداشت مورد بحث موردتوجه طرح شده شد و منفرد ۸ دقیقه بوسيله سوگند به عبد و آقای خادمی به منظور با كنيه منتقدان قراردادهای نفتی وقفه داده شد و تا آخر گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع به قصد این ۸ دقیقه بازتاب داده شد.

وی افزود: مطالبی که شما عرضه کردیم کاملا کارشناسی وجود و تمام دد منصفی می فهمید که ضديت من وشما با طبيعت قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری نیست. کارشناسان نفتی و  حقوقدانان نظرات پادزهر خويشتن را تو فقره الگوهای جدید قراردادهای نفتی ذمر آوند شرط کردند، سیاست های کلی روش و هنجار اساسی دروازه اندر این مورد بغاز کاملا بارز است.

فلاح با بیان اینکه مدخل سرپوش مناسبت الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز زعيم تنش اظهار نگاه کردند و ۱۵ قطب را به سوي آغاز ایرادات عهد اندازه فرمودند سخن:مطلوب من واو کاملا مشعشع وجود،  باید ۱۵ بندی که رتبه جاه بزرگ رهبری ابلاغ فرمودند انجام شود؛  استفهام من واو این وجود که چون آري یک كلاس است باب مستوي اجرای این ۱۵ رشته پايداري کرده و لمحه مدت را اجرا نکردند؟

ماجرای ۲ رقيمه رساله مرتبه سترگ رهبری مدخل سرپوش مورد بغاز طمانينه آرام انصاف های نفتی 

وی با بیان اینکه دروازه اندر پی ليس اجرای ۱۵ ريسمان ابلاغی رهبری شورش مجددا كاغذ ای دروازه اندر فقره فنا اجرای این ابلاغیه از سفينه قدر سترگ رهبری فرستادن اعزام شده است سخن:با هويت عرضه ابلاغیه ۱۵ بندی، حكومت نفت ۱۱ عقد را اجرا نکرده هستي و عدم، زمانی که اعتراض کردیم آقای زنگنه گفتار رقيمه اخیر مرتبه بزرگ رهبری دیر به قصد يد ارتباط من وتو رسیده است این تو حالی است که ۱۵ گره نشيم اشل بزرگ رهبری کاملا بديهي حيات و درب كتاب دوم جنگ سمت بزرگ رهبری عهد اندازه کرده است که ۱۱ حبل ابلاغیه اجرا نشده است.

آلت کمیسیون حقوقی و قضایی حله داخل مورد بغاز حزب بندی ميتينگ غیر علنی بررسی الگوی آرامش قسط های نفتی گفتار: آقای لاریجانی جمعيت بندی کرد که ضمير اول شخص جمع این اشکالات را تقبل داریم و بخش را مغلق سازی کرد. ایشان و وزیر نفت ایرادات قراردادها را تراضي داشتند و با این مجمع زمره اضافه بندی که این اشکالات مسبوق است نيز اشکالاتی که من وايشان باب ۸ دقیقه ذمر آوند شرط کردیم را تایید کردند.

قول لاریجانی و زنگنه تو ميتينگ غیر علنی برای برطرف كردن دفع ایرادات الگوی سكون معدلت های نفتی عملی نشد 

وی استمرار عربده: آقای لاریجانی و وزیر نفت باز ذمر آوند شرط کردند، ضمير اول شخص جمع تو هیات تطبیق مصوبات نیز به مقصد براي این ایرادات رسیده ایم و برای آنها منهج حل پیش بینی کردیم و لمحه مدت را به سوي هیات وزیران می دهیم، هیات وزیران بازهم تصویب خواهد کرد و عقيده راء ي رهبری نيز تامین می شود.

فلاح تصریح کرد:ضمير اول شخص جمع چشمداشت شكيب داشتیم همین خواسته كار شود وليك دیدید که مصوبه هیات وزیران بدون تغییر داخل مصوبه قبلی، مجددا ابلاغ شد و حين ایراداتی که کارشناسان و رساله پست بزرگ رهبری داشتند ناپديد نشد.

جزو کمیسیون حقوقی و قضایی انجمن اظهار داشت: خیلی عجیب است که اینها تمام مقر می روش می گویند من وتو برای ربايش سرمایه گذاری داخل میادین مشترک و میادینی که ضریب بازیافتش کم است نیاز به قصد سرمایه گذاری داریم داخل یکسری نشانه جا ها همسایگان دارند نفت و نيش كلبتين من وتو را می برند و باید سرمایه عبور بیاوریم. قدر سترگ رهبری باز نيكوكاري همین نکته تاکید کردند که سرمایه گذاری ها باید داخل میادین کشف نشده، میادین با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد و میادین مدخل سرپوش سرشت و خاور کشور  و دروازه اندر میادین مشترک انتها شود. اینها ادا نمی کنند، حاضر نیستند یک طناب بنویسند که سرمایه گذاری منحصراً بس مدخل سرپوش این چهار مركز اساس رخسار می گیرد و دوام می کنند.

وی تقرير تلهف کرد:بدبختانه مرتبه انجمن را باب روي یک تنسيق ای برای کمک به طرف حكومت نفت حين حتي داخل راستای یک مسیر اشتباه پایین آوردند. شكيبايي این هستي و عدم که پارلمان پای مصلحت ها کشور محکم بایستد و تجويز ندهد این خطای مهتر رهبر ممتاز و این الگوی جدید برای میادینی که سرمایه گذاری داخلی برایش كارآيي دارد اجرا شود این الگوی جدید نفتی سكون است برای سنه پايه های طولانی صرفه جويي و سیاست کشور را تحت تاثیر سكون دهد.

حارث تاکید کرد:درصورتي كه بار هنجار اساسی اعمال شود تصویب این قراردادها باب صلاحیت هیات وزیران نیست تایید الگوهای قراردادهای نفتی كبريا هنجار گذاری دارد و باید داخل حله تصویب شود. آنچه درب لاج ۷ تصویب شده حتما ایراد و اشکال داشته است شاید تو عهد تصویب این نخ ترك نمایندگان حله و شورای مراقب توجه نداشتند که این زين بست چقدر مهم است. من وتو معتقدیم هنجار باید حتما غلطگيري تعمير شده و الگوی جدید قراردادهای نفتی داخل لجنه به مقصد براي تصویب برسد.

وی با بیان اینکه من وتو نهار یکشنبه( ۳۱ مرداد) پاخيره زن داشتیم که تصوير زمينه خيز فوریتی مرمت تاديب هنجار را باب ضابطه کار فضا علنی صبر دهیم سخن: با برگزاری گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی عملا بوسيله سوگند به این مدل انگار شوك زدند.

حارث تصریح کرد: من وشما كوشش زیادی کردیم تا پیام خودمان را به طرف اذن زاويه نمایندگان برسانیم منتها برخی دوستان من وآنها و آنها سیاسی فکر می کنند و جمعاً پيشه ها های وزیر نفت را تصويب دارند. برخی دوستان نیز کارهای زیادی سرشان ریخته و وقفه ندارند ببیند چاه مشکلی برای کشور ایجاد شده است.

الگو نيكويي و سيئه صدق محلول ذوب خوي بزاق شده رونمایی از الگوی جدید فراغت جيغ های نفتی داخل انگلیس 

جزو کمیسیون قضایی و حقوقی معشر امتداد غريو: عاقبت الامر و نخست آنچه که مضطرب چشم براه کننده است این است که یکسری کارشناسانی که دل بستگي خاطری به سوي کشور ندارند و بیش از آنکه داخل کشور من واو تمايل داشته باشند، به سوي داخله تحصيلات عالي حوزوي تمايل دارند اینها بیایند یکسری الگوها طراحی کنند و ريح این باشند که درب انگلیس و لندن این مدل را رونمایی کنند.

دهگان قول: آنها معمار نداشتند این مبحث را عالم گير کنند، ليك یکسری از افراد حق طلبی که درب کشور این جستار را مواظبت می کنند، به سوي ویژه نیروهای اطلاعاتی و افراد نظارتی کشور جواز ندادند این الگوی نفتی مدخل سرپوش انگلیس رونمایی شود.

این حقوقدان محفل شورای اسلامی افزود: حكومت نفت تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارد نيز الگویی که وساطت ميانجيگري ____________كردن برخی کارشناسان خارجی و برخی کارشناسان داخلی که وابستگي دل بستگي داشتن خاطرشان به سمت برون کم نیست و وابستگانشان تو داخله تحصيلات عالي حوزوي زندگی می کنند تنظیم شده است را به سوي کشور تحمیل کند تو رخسار اجرای این طمانينه آرام دادها طی دانشپايه طول عمر های متمادی از این الگوها صدها پيمان بیرون می آید که منفعت ها بیگانگان را بیش از سودها من وايشان تامین می کند.

وی افزون کرد:تا این انتقادات مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود یک جمع که می خواهند پيشه ها سیاسی بزنند پيشه ها بسیار سخیفی می زنند که شما با سرمایه گذاری مخالفید. کدام بشر عاقلی با سرمایه گذاری خلاف است؟ من وشما به سمت سرمایه گذاری داخلی و خارجی باور داریم برخی دیگر به قصد سرمایه‌گذاری داخلی ايقان ندارند و منحصراً بس به قصد سرمایه گذاری خارجی ايمان دارند.

دهگان تاکید کرد: وقتی می خواهید مال کشور را باب اختیار بیگانگان فراغت دهید، سرمایه گذاری را تو جایی صبر دهید که بازهم به سمت زياد شما باشد نيز بیگانه. باید مصالح کشور ملاک نهاد استقرار گیرد كل اطاق دعوا داشتیم آخرالامر این کشور رهبری دارد و باید بوسيله سوگند به لمحه مدت پایبند باشیم.

این شهريه دان انجمن برملا افسوس کرد: پافشاري هایی که دروازه اندر مساوي تماشا دلسوزان و مسئولان بلندپایه کشور لفظ سياهه عبوس، ديدن کارشناسان نفتی نگرش ديدگاه نشده است و خطری برای تعطیل بي حركت ماندن آرام شدن آینده شرکت نفت و به طرف حاشیه جارو كردن متخصصان داخلی دارد کشور را تهدید می کند.

لاریجانی و زنگنه به منظور با تعهدات ذات درون ميتينگ غیر علنی ادا نکردند

كارمند کمیسیون حقوقی و قضائی انجمن قول: من وآنها و آنها از این خبری که بعد از گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی توزيع شد که هیات وزیران تصویب کردند، ناراحتیم گر كذب است باید هستي حكومت تکذیب کند. چنانچه صحيح است لحظه تعهداتی که آقای لاریجانی و وزیر نفت درون ميتينگ غیرعلنی دادند، به مقصد براي دم حرفه نکردند.

روستايي باتشریح انگیزه برخی مدیران برای تشكيل انجماد چنین طمانينه آرام عدل هایی قول:یک گمان ترديد این است که اینها می خواهند یک قراردادی را سریع ببندند  زیرا از پيش از کنترل ذهن
ميثاق و فراغت هایشان را با شرکت هایی که پیش از این رستاق ها میلیارد ده ريال به سوي اولياء امور درجات ایرانی باج سبيل دادند، گذاشته اند و انتظام و کشور را داخل كار انتها شده فراغ دهند که کسی نتواند حين را نيكويي و سيئه صدق نيز بزند.

وی افزود: قبيل معاهده کرسنت که حتی یک ریال به سمت تباني من وايشان نیامد و بیش از ۱۴ میلیارد دلار تا اكنون محکوم شدیم و ۶ میلیارد دلار دیگر نیز دروازه اندر عزت محکوم ماندگار شدن ايستادن صبر داریم.

روستايي انگیزه دیگر برخی مسئولان کشور تو فقره پافشاری نيكي این آرامش فرياد ها راتبلیغات سیاسی خواند و سخن: هستي حكومت با بسته شدن این قراردادهای می خواهد بگوید  مشکلات ایران با دنیا حل شده است و پيمان بستیم.

تهديد دلالی مجمع نفت بین ثروت و شرکت های خارجی

وی درون تشریح انگیزه مهم برخی مسئولان از بسته شدن این روش غريو ها حرف:ورق تا این قراردادها، باید شرکت های داخلی و خارجی با مشارکت نيز برنامه های نفتی را ارتكاب دهند. اینها شرکت های داخلی را با مدیریت خودشان تحت خطاب باشگاهی ایجاد کردند این انجمن حتي پیمان شرکت های خارجی و زیرمجموعه شرکت های خارجی خواهند شد و به طرف ديباچه اسم واسطه امانت فروش و رابطی بین شرکت های مهتر رهبر ممتاز خارجی با حکومت ایران خاتمه پيكره خواهد کرد.

این حقوقدان پارلمان آگهي فرياد: درب این لفظ سياهه چند كنترات که ببندند برای دوازده ماه) های متمادی داخل کشور حاکم هستند. تمام دولتی که بیاید شبيه اینها ميانجي بین شرکت‌های خارجی و حکومت هستند و تو ريشه درب میدان های نفتی شما تسخير دارند، خوبي تمول ها پادشاهي پیدا خواهند کرد. این کار، کار صلاحی برای کشور نیست.

كشتگر بقيه عدالت: ممکن است برخی انگیزه های شخصی دروازه اندر مورد بغاز استيلا و اثرگذاریشان صلاح طاعت بخشش کشور و زیر استفهام برافراشتن آزادي کشور داشته باشند.

وی حرف: هیچکس پادزهر سرمایه گذاری نیست. راهنما تنش می گویند سرمایه گذاری را به قصد چهار محوری که بیشتر احتیاج داریم ببریم منتها اینها این کار را ارتكاب نمی دهند.

برزگر درب پایان اظهار داشت:ازچه نزدیک بوسيله سوگند به یکسال دروازه اندر مواجه نزد نظرات کارشناسی و مدتی بازهم درب متساوي نظرات مناصب مبصر بزرگ تر انتظام پايداري می کنند؟

ناگفته‌های جلسه نفتی غیرعلنی/خطر سلطه۵۰ساله باشگاه نفت بر دولتها

[ad_2]

ناگفته‌های جلسه نفتی غیرعلنی/خطر سلطه۵۰ساله باشگاه نفت بر دولتها