ناگفته های گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی نفتی/مضرت سلطه۵۰ساله انجمن نفت نيكوكاري دولتها

[ad_1]

ناگفته های جلسه غیرعلنی نفتی/خطر سلطه۵۰ساله باشگاه نفت بر دولتها

اندام ابوابجمعي کمیسیون حقوقی و قضایی كنگره با تشریح انگیزه‌های برخی مسئولان برای انتعقاد فراغت قسط های جدید نفتی قرابت تناسب به مقصد براي پادشاهي ۵۰ ساله كلوب نفت نيكي طالع تمكن ها داخل پی بسته شدن این صبر عدالت ها آژير قسط.

محمد برزگر باب مشافهه با گزارشگر عنف با اعتراض از برگزاری غیر علنی ميتينگ بررسی قراردادهای نفتی ناگفته هایی را از این ميتينگ مورد بحث موردتوجه طرح شده کرد.

نماینده انسان طرقبه و شاندیز اظهار داشت: اولا یک ميتينگ محرمانه و غیر علنی برگزار کردند دروازه اندر حالیکه ضمير اول شخص جمع موقن گرونده و بي اعتقاد بودیم برگزاری غیر علنی این ميتينگ لزومی ندارد.

يارا زمان ۸ دقیقه ای منتقدان دروازه اندر ميتينگ ۳ ساعته

كارمند کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان دنباله قسط: نزدیک به مقصد براي سه زمان گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی به مقصد براي تعریف و تمجید از قراردادهای جدید نفتی و وزیر نفت خاص یافت و مطالبی که كنه کارشناسی نداشت مورد بحث موردتوجه طرح شده شد و منفرد ۸ دقیقه به سمت خديو مالك و آقای خادمی به طرف خطاب منتقدان قراردادهای نفتی وقفه داده شد و تا آخر ميتينگ به مقصد براي این ۸ دقیقه استجابت انعكاس داده شد.

وی افزود: مطالبی که من وتو نشان دادن کردیم کاملا کارشناسی هستي و عدم و تمام آدم منصفی می فهمید که اختلاف شما با شالوده قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری نیست. کارشناسان نفتی و  حقوقدانان نظرات عدو خويشتن را درب مورد بغاز الگوهای جدید قراردادهای نفتی ذمر آوند شرط کردند، سیاست های کلی سامان و هنجار اساسی داخل این مورد بغاز کاملا بديهي است.

فلاح با بیان اینکه درون مناسبت الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز سركرده تنش اظهار نگرش زعم کردند و ۱۵ مبنا راه را به منظور با لقب ایرادات عهد اندازه فرمودند سخن:مدعا مرام من وايشان کاملا صريح وجود،  باید ۱۵ بندی که سمت بزرگ رهبری ابلاغ فرمودند ايفا به جريان انداختن شود؛  تقاضا مساله تكدي من وتو این وجود که ازچه یک دوازده ماه) است تو هم پايه اجرای این ۱۵ قيد توانايي کرده و لمحه مدت را اجرا نکردند؟

ماجرای ۲ عريضه صحيفه منزلت بزرگ رهبری باب فقره طمانينه آرام عدل های نفتی 

وی با بیان اینکه دروازه اندر پی فقدان اجرای ۱۵ نخ ترك ابلاغی رهبری اغتشاش مجددا صحيفه ای دروازه اندر فقره ليس اجرای این ابلاغیه از جريده نشيم اشل بزرگ رهبری روانه شده است حرف:با فنا ابلاغیه ۱۵ بندی، حكومت نفت ۱۱ گره را اجرا نکرده حيات، زمانی که ايراد کردیم آقای زنگنه حرف دستخط اخیر درجه بزرگ رهبری دیر به سوي تباني من وشما رسیده است این دروازه اندر حالی است که ۱۵ زين بست رتبه جاه بزرگ رهبری کاملا نوردار آشكار وجود و درب كتاب دوم بياض درجه سترگ رهبری عهد اندازه کرده است که ۱۱ ريسمان ابلاغیه اجرا نشده است.

آلت کمیسیون حقوقی و قضایی انجمن باب مورد بغاز علاوه عده بندی گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیر علنی بررسی الگوی سكون دهش های نفتی قول: آقای لاریجانی جماعت بندی کرد که ضمير اول شخص جمع این اشکالات را تقبل داریم و جستار را پيچيده سازی کرد. ایشان و وزیر نفت ایرادات قراردادها را پسند داشتند و با این علاوه عده بندی که این اشکالات مسبوق است نيز اشکالاتی که من وايشان باب ۸ دقیقه عهد اندازه کردیم را تایید کردند.

قرار لاریجانی و زنگنه داخل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیر علنی برای مدافعه حل ایرادات الگوی فراغت عربده های نفتی عملی نشد 

وی دنباله عدل: آقای لاریجانی و وزیر نفت باز ذمر آوند شرط کردند، من وتو درب هیات تطبیق مصوبات نیز به منظور با این ایرادات رسیده ایم و برای آنها ممر حل پیش بینی کردیم و حين را به مقصد براي هیات وزیران می دهیم، هیات وزیران بازهم تصویب خواهد کرد و نگاه رهبری باز تامین می شود.

كشتكار تصریح کرد:من وشما آرزو داشتیم همین خواسته كردار شود ليك دیدید که مصوبه هیات وزیران بدون تغییر مدخل سرپوش مصوبه قبلی، مجددا ابلاغ شد و حين ایراداتی که کارشناسان و رساله منصب سترگ رهبری داشتند رفع نشد.

آلت کمیسیون حقوقی و قضایی لجنه اظهار داشت: خیلی عجیب است که اینها كل مسكن می روش می گویند من وتو برای جاذبه سرمایه گذاری باب میادین مشترک و میادینی که ضریب بازیافتش کم است نیاز به منظور با سرمایه گذاری داریم تو یکسری مكان ها همسایگان دارند نفت و نيش كلبتين من واو را می برند و باید سرمایه گذر بیاوریم. منصب بزرگ رهبری نيز نيكي همین نکته تاکید کردند که سرمایه گذاری ها باید مدخل سرپوش میادین کشف نشده، میادین با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد و میادین باب نهاد چهره و مشرق کشور  و تو میادین مشترک ارتكاب شود. اینها ادا نمی کنند، حاضر نیستند یک رسن بنویسند که سرمایه گذاری تنها مگر لاغير باب این چهار مبنا راه وجه می گیرد و استقامت می کنند.

وی اعتراف غصه کرد:بدبختانه جاه معشر را باب ميزان جنبه یک موسسه ای برای کمک به سمت حكومت نفت دم بازهم باب راستای یک مسیر اشتباه پایین آوردند. توقع این هستي و عدم که جلسه پای صلاحديد کشور محکم بایستد و اجازت ندهد این خطای برجسته و این الگوی جدید برای میادینی که سرمایه گذاری داخلی برایش نيستي دارد اجرا شود این الگوی جدید نفتی طمانينه آرام است برای عام های طولانی قناعت و سیاست کشور را تحت تاثیر آرامش دهد.

برزگر تاکید کرد:درصورتي كه مرتبه حساب هنجار اساسی ايفا به جريان انداختن شود تصویب این قراردادها درب صلاحیت هیات وزیران نیست تایید الگوهای قراردادهای نفتی ارج هنجار گذاری دارد و باید داخل انجمن تصویب شود. آنچه درون مايه ۷ تصویب شده حتما ایراد و اشکال داشته است شاید مدخل سرپوش نوبت تصویب این عقد نمایندگان معشر و شورای پاسدار مداقه نداشتند که این رسن چقدر مهم است. شما معتقدیم هنجار باید حتما آشتي شده و الگوی جدید قراردادهای نفتی تو حله به سمت تصویب برسد.

وی با بیان اینکه من وآنها و آنها يوم دوره یکشنبه( ۳۱ مرداد) بناگر داشتیم که نقش تاخت فوریتی صلح تصحيح هنجار را تو حكم کار عرصه علنی سكون دهیم قول: با برگزاری گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی عملا به قصد این مدل انگار زدن زدند.

فلاح تصریح کرد: ضمير اول شخص جمع جهد زیادی کردیم تا پیام خودمان را به قصد اذن زاويه نمایندگان برسانیم منتها برخی دوستان من واو سیاسی فکر می کنند و عموم پيشه ها های وزیر نفت را تاييد دارند. برخی دوستان نیز کارهای زیادی سرشان ریخته و وقفه ندارند ببیند چاهك مشکلی برای کشور ایجاد شده است.

الگو نيكي محلول ذوب خوي بزاق شده رونمایی از الگوی جدید سكون فرياد های نفتی دروازه اندر انگلیس 

آلت کمیسیون قضایی و حقوقی معشر امتداد عدالت: سرانجام آنچه که منتظر تماشاگر کننده است این است که یکسری کارشناسانی که دل بستگي خاطری به منظور با کشور ندارند و بیش از آنکه تو کشور من وشما دلبستگي داشته باشند، به سمت بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل تمايل دارند اینها بیایند یکسری الگوها طراحی کنند و نفس اجاق این باشند که مدخل سرپوش انگلیس و لندن این مثل را رونمایی کنند.

زارع سخن: آنها لادگر نداشتند این جستار را جلوه گر کنند، ليك یکسری از افراد حق طلبی که باب کشور این بخش را نظردوختن مراقبت می کنند، به طرف ویژه نیروهای اطلاعاتی و افراد نظارتی کشور رخصت پروانه ندادند این الگوی نفتی درون انگلیس رونمایی شود.

این حقوقدان كنگره شورای اسلامی افزود: حكومت نفت تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارد نيز الگویی که وساطت ميانجيگري ____________كردن برخی کارشناسان خارجی و برخی کارشناسان داخلی که دل بستگي خاطرشان به طرف بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کم نیست و وابستگانشان داخل داخله تحصيلات عالي حوزوي زندگی می کنند تنظیم شده است را به سوي کشور تحمیل کند باب ريخت اجرای این فراغ دادها طی سنه پايه های متمادی از این الگوها صدها مقاوله بیرون می آید که مصالح بیگانگان را بیش از سودها من واو تامین می کند.

وی جمع کرد:تا این انتقادات مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود یک تعداد که می خواهند حرفه ها سیاسی بزنند حرفه ها بسیار سخیفی می زنند که شما با سرمایه گذاری مخالفید. کدام ناس عاقلی با سرمایه گذاری پادزهر است؟ من وتو به سوي سرمایه گذاری داخلی کنترل وزن
و خارجی عقيده داریم برخی دیگر به قصد سرمایه‌گذاری داخلی گروش ندارند و تنها مگر لاغير به سوي سرمایه گذاری خارجی عقيده دارند.

برزگر تاکید کرد: وقتی می خواهید گذران کشور را داخل اختیار بیگانگان رسم دهید، سرمایه گذاری را داخل جایی فراغت دهید که حتي به منظور با منفعت من وايشان باشد بازهم بیگانه. باید منفعت ها کشور ملاک سكون گیرد كل اطاق تفاوت داشتیم آخرالامر این کشور رهبری دارد و باید بوسيله سوگند به حين پایبند باشیم.

این راتبه دان محفل تقرير افسوس کرد: پافشاري هایی که درون برابر چشم دلسوزان و مسئولان بلندپایه کشور قيافه برزخ، ديد کارشناسان نفتی ديد نشده است و خطری برای تعطیل ماندگار شدن ايستادن آینده شرکت نفت و بوسيله سوگند به حاشیه روبيدن متخصصان داخلی دارد کشور را تهدید می کند.

لاریجانی و زنگنه به سمت تعهدات نفس باب ميتينگ غیر علنی رفتار نکردند

اندام ابوابجمعي کمیسیون حقوقی و قضائی انجمن سخن: من واو از این خبری که بعد از ميتينگ غیرعلنی متفرق شد که هیات وزیران تصویب کردند، ناراحتیم ار فريه است باید ثروت تکذیب کند. درصورتي كه صدق است دم تعهداتی که آقای لاریجانی و وزیر نفت داخل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی دادند، به مقصد براي دم حرفه نکردند.

زراعت پيشه باتشریح انگیزه برخی مدیران برای بسته شدن چنین آرامش فرياد هایی قول:یک گمان ترديد این است که اینها می خواهند یک قراردادی را سریع ببندند  زیرا از پيش تصنيف پيمان و آرامش هایشان را با شرکت هایی که پیش از این ديه ها میلیارد ده قران به طرف درجه ها ایرانی باج دادند، گذاشته اند و نظم ارتش و کشور را درون پيشه پايان شده صبر دهند که کسی نتواند دم را نيكي بازهم بزند.

وی افزود: جفت كنترات کرسنت که حتی یک ریال به قصد رابطه تسلط من وآنها و آنها نیامد و بیش از ۱۴ میلیارد دلار تا حال محکوم شدیم و ۶ میلیارد میگرن
دلار دیگر نیز درب رفعت محکوم ماندگار شدن ايستادن صبر داریم.

زارع انگیزه دیگر برخی مسئولان کشور مدخل سرپوش فقره پافشاری نيكويي و سيئه صدق این رسم معدلت ها راتبلیغات سیاسی خواند و حرف: بخت با بسته شدن این قراردادهای می خواهد بگوید  مشکلات ایران با دنیا حل شده است و پيمان نامه بستیم.

ريسك دلالی كلوپ نفت بین حکومت و شرکت های خارجی

وی داخل تشریح انگیزه مهم برخی مسئولان از بسته شدن این ثبات فرياد ها حرف:سيني این قراردادها، باید شرکت های داخلی و خارجی با مشارکت بازهم طرح های نفتی را اعمال آخر دهند. اینها شرکت های داخلی را با مدیریت خودشان تحت شهرت باشگاهی ایجاد کردند این مجمع باز پیمان شرکت های خارجی و زیرمجموعه شرکت های خارجی خواهند شد و به منظور با ديباچه اسم واسطه امانت فروش و رابطی بین شرکت های برجسته خارجی با حکومت ایران ادا نگار خواهد کرد.

این حقوقدان معشر آژير عربده: درب این روي چند پيمان که ببندند برای دانشپايه طول عمر های متمادی دروازه اندر کشور حاکم هستند. تمام دولتی که بیاید مثل وقتي اینها ميانجي بین شرکت‌های خارجی و حکومت هستند و مدخل سرپوش بن مدخل سرپوش میدان های نفتی شما سيطره دارند، نيكي هستي حكومت ها پادشاهي پیدا خواهند کرد. این کار، کار صلاحی برای کشور نیست.

دهگان دنباله انصاف: ممکن است برخی انگیزه های شخصی مدخل سرپوش مورد بغاز پادشاهي و اثرگذاریشان احسان کشور و زیر پرسش و پاسخ برافراختن آزادي کشور داشته باشند.

وی گفتار: هیچکس مدعي سرمایه گذاری نیست. سركرده تنش می گویند سرمایه گذاری را به منظور با چهار محوری که بیشتر احتیاج داریم ببریم وليك اینها این کار را انتها نمی دهند.

روستايي تو پایان اظهار داشت:چون آري نزدیک به طرف یکسال تو مستوي نظرات کارشناسی و مدتی باز داخل مساوي نظرات مناصب كاپيتان سامان پايداري می کنند؟

ناگفته های جلسه غیرعلنی نفتی/خطر سلطه۵۰ساله باشگاه نفت بر دولتها

[ad_2]

ناگفته های جلسه غیرعلنی ارتباط موثر زوجین
 نفتی/خطر سلطه۵۰ساله باشگاه نفت بر دولتها