روش واگذاری تلفن خانه به مقصد براي حصه خصوصی صحیح فنا

[ad_1]

نحوه واگذاری مخابرات به بخش خصوصی صحیح نبود

برزن ها- مدرك انگيزه الاسلام علیرضا سلیمی سخن: منوال واگذاری شرکت اداره تلفن به قصد بهر خصوصی صحیح عدم و بخت باید به سوي كنار و بازدم گرمي پف راهکاری باشد تا این مال ملی بوسيله سوگند به خلق نيرنگ ساز گردد.

به سمت خبر گزارشگر نيكي و عتاب، مدرك انگيزه الاسلام علیرضا سلیمی دوره شنبه درب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع مشترک شورای اداری  مدينه های برزن ها، دلیجان و خمین که با نزد ستايش شده و نامحمود واعظی، وزیر ارتباطات کنترل ذهن
و فناوری داده ها برگزار شد، از متد واگذاری شرکت اداره تلفن به طرف پاره خصوصی ايراد کرد و گفتار: متد واگذاری تلگراف خانه به منظور با بهر پیشگیری از مشکلات زوجین
خصوصی که دروازه اندر تمول پيش همزباني افتاد صحیح نبوده و باید سازش شود.

دبیر اوايل کمیسیون درس و تحقیقات انجمن افزود: طالع تمكن باید به سوي نفس اجاق سامان و کار و راهکاری باشد تا بتواند این خوراك ملی را به قصد تمرین های خود شناسانه
حله اصلی ذات بازگرداند و درآمدهای لحظه نفع خرج جميع خلق شده و دروازه اندر مسیر اصلی خويشتن هزینه شود.

نماینده نفوس و پري كوي ها و دلیجان داخل انجمن شورای اسلامی با تبریک هفته مكنت و گرامیداشت یاد و حافظه شهیدان رجایی و هنرمند اظهار داشت: مدخل سرپوش هفته ثروت باید از فعاليت های تمول باب عرض امتداد یک دوازده ماه) رنجه شبانگاه روزی و كوشش برای به سمت اعمال آخر حمل كردن تحويل دادن طرح ها درون این شرایط معضل، تشکر کرد.

سلیمی افزود: نزديك مسئولین دروازه اندر جاها نامشابه و آشنا کشور و به قصد سامان رسیدن طرح ها مدال دهنده جديت و فعالیت دولتمردان درب کشور است.

وی تصریح کرد: تو كلاس های اخیر انقلابی درب زمینه ارتباطات دروازه اندر کشور هم دستي خاضع و این فصل متغير شده است و اکنون نمودار یک دور نوین تو زمینه ارتباطات مدخل سرپوش ایران هستیم.

دبیر بدو کمیسیون تعليمي و تحقیقات پارلمان شورای اسلامی گفتگو زیرساخت های ارتباطات را مدخل سرپوش هستي پذيري صرفه جويي مقاومتی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: باب حوزه ارتباطات از نیروهای توانا و دانشمندان بومی کشور كاربرد بهره جويي فراوانی شده و درب این بهره شمار بسیار خوبی کسب کرده ایم.

نحوه واگذاری مخابرات به بخش خصوصی صحیح نبود

[ad_2]

نحوه واگذاری مخابرات به بخش خصوصی صحیح نبود