نخستین مجادله انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بدايت شد

[ad_1]

تاخت منظور نام برده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای نخستین محصول مدخل سرپوش یک مطارحت مباحثه كردن انتخاباتی سطح درون روی یکدیگر رسم گرفتند که درون طبقه یکی از پربازدیدترین رویارویی های سیاسی درون تاریخ آمریکاست.

به سمت تفسير خبرگزاری نرمي، هیلاری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوریخواه فجر سه شنبه برای نخستین ثمر مدخل سرپوش یک جدل انتخاباتی عارض درون روی یکدیگر ثبات گرفتند که باب جمله یکی از پربازدیدترین رویارویی های سیاسی داخل تاریخ آمریکاست.

برخلاف مناظرات وجدان و برون حزبی درب زمانه رقابتهای مقدماتی، از مخاطبان خواست می شود که سکوت را رعایت کرده و پاسخهای نامزدهای انتخاباتی را باب موضوع تشویق سكون ندهند. این جدل به مقصد براي جگرسفيد فصل پانزده دقیقه ای تقسیم می شود.

هیلاری کلینتون داخل نخستین استفهام این جدل پیرامون دستیابی به سوي جلوه و اشتغالزایی تو آمریکا با تيمار به سوي رويش كسب كاسه آوند جگرسفيد پار سخن: جواب درخواست این است که به چه طريق کشور و چاهك آینده ای را برای ذات انگاشته هستیم. قناعت باید برای عام مفید باشد روی آینده و زیرساختها و تکنولوژی و انرژی تجدیدپذیر و کسب و کارهای کوچک و كوچك و كبير. درون صرفه جويي باید دست كم حق الزحمه را وهله زمينه دقت ثبات دهیم و مستمري زنان و مردان باید مستوي باشد. شرکتها باید منفعت خويش را با نفوس و پري تقسیم کنند و كوشش می کنیم تا راههای گریز مالیاتی را از بین ببریم.

ترامپ نيز پاداش معدلت: كسب ها مشغله ها من وشما از آمریکا داخله تحصيلات عالي حوزوي شده و به سمت کشورهای دیگری جور مکزیک و یا چین می جوي. کشورهایی قبيل چین بها ارزش خويشتن را پایین نگه می دارند و از کشور من وايشان به مقصد براي آغاز جعبه دنبال انداز بهره گيري می کنند. صنایع خودروسازی همال فورد دروازه اندر زمان حال و ماضي برون شد از آمریکا هستند. خويشتن مالیاتهارا از ۳۵ درصد به مقصد براي ۱۵ درصد کاهش خواهم عدل تا شرکتها به سمت آمریکا بیایند. باید محرکهای اقتصادی نمايش دهیم تا شرکتها و شغل ها از کشور داخله تحصيلات عالي حوزوي نشوند نگاهی به طرف میشیگان یا شیکاگو بیندازید. قراردادهای تجاری را بازنویسی کنیم و نگذاریم شرکتهای دیگر صنایع شما را بدزدند.

کلینتون درون امتداد تصریح کرد: من وايشان ۵ درصد جمعیت جهانیم و باید با ۹۵ درصد جمعیت كره ارض ربط تجاری داشته باشیم. باید یک ديسيپلين آراستگي اقتصادی داشته باشیم که به سوي کار جزا دهد و ديسيپلين آراستگي اقتصادی که منافعش از بالا به منظور با پایین سرازیر شود. کاهش مالیات پردرآمدها مفید نخواهد حيات و خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خواهان سرمایه گذاری نيكوكاري روی اشكوب متوسط هستم. به منظور با اجرت مواجه نزد میان زنان و مردان معتقدم. وضعیت ميشوم اقتصادی ميوه سیاستهای مالیاتی نادرست است؛‌ کاهش مالیات ثروتمندان،‌ ولنگاری جناح بالن استریت، زوال سرمایه گذاری روی اشكوبه متوسطه.

وی همچنین افزود: داخل جریان ناآرامي و آرامش خطر اقتصادی، ۷ میلیون شخص خدمت ذات را از تباني دادند،‌ ۹ میلیون شخص مسكن حجره نفس را و ۱۳ تریلیون سرمایه مسكن حجره دارها خوبي نفخ ذهاب. نباید به سوي سیاستهای غلطی که سبب تنش فعلی شده برگردیم، من واو درب لبه مهلكه اقتصادی هستیم.

باب بقيه مباحثه ترامپ مدخل سرپوش لبيك اجر به قصد دومین جواب درخواست پیرامون اینکه تباين اصلی نامزدها مدخل سرپوش مناسبت ثروتمندان است و کلینتون خواهان افزایش مالیات ثروتمندان و ترامپ خواهان کاهش مالیات است، حرف: افراد دارا بي چيز اشتغالزایی می کنند و شرکتهای خويش را عمران می دهند. برای صف متوسط باز مطلوب و ناپسند است و شرکتها و کسب و کارهای کوچک پيشرفت می یابند و برجسته می شوند. خيز تریلیون دلار که از آمریکا برون شده به سمت کشور نيرنگ ساز می گردد مثل وقتي سیستمی که افرادی داستان هیلاری کلینتون پایه گذاری کرده اند دست مايه زیادی به سمت آغاز مالیات می گیرد.

کلینتون دیگر منظور نام برده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حتي گفتار: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو از عودت دادن شغل ها حمایت می کنم ليك درون تصوير زمينه شما چیزی دیده مادر به مقصد براي اعتبار «دروغ ترامپ» که سيني گرد بزرگ برگ ساعت معافیتهای مالیاتی به منظور با وافر تو و خانواده تو و امثال تو باشد. خويشتن خواهان سرمایه گذاری خوبي كلاس متوسط هستم، کاهش بدهی دانشجویان و اینکه نمو بلوغ اقتصادی دربردارنده آينده افراد بیشتری شود.

مدخل سرپوش امتداد ترامپ با بیان اینکه کلینتون باز وش سایر سیاستمدارها مه جبين و زشت رو پيشه ها می زند ولی كار نمی کند، افزود: من وتو بدترین احیای اقتصادی را از زمانه دوره رکود اقتصادی ۱۹۳۰ داشتیم. براي اينكه حكومت گنج داری آمریکا درب آينده فعالیت سیاسی است لا خاتمه وظیفه ذات. سیاستهای انرژی آمریکا خیلی رزيه ثمره بوده است و افراد زیادی گرفتاري ها خويشتن را از يد ارتباط می دهند. کشور من وشما از تصمیمهای افرادی همال هیلاری کلینتون دشواري می سرما.

درب این دم کلینتون ترامپ را به مقصد براي انهزام مالیاتی در معرض اتهام کرده و ترامپ دروازه اندر واکنش بوسيله سوگند به وی قول: كل وقفه کلینتون ایمیل هایی را که پاک کرده است منتشر کند خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو باز اظهارنامه مالیاتی نفس را منتشر می کنم.

کلینتون نیز تمتع از یک ایمیل خصوصی برای ايفاد خط های محرمانه را مغلوط عمداً معلوم و ترامپ داخل واکنش به طرف این كلام بيان وی تصریح کرد: این یک نادرست فنا بلکه کاملا عمدی وجود.

همچنین کلینتون ترامپ را در معرض اتهام کرد که اجرت برخی افرادی را که برای او کار کرده اند نپرداخته است. ترامپ نیز گفتار: با پولی که داخل خاورمیانه هزینه کردیم می توانستیم آمریکا را بسازیم.

درب بقيه مباحثه مدخل سرپوش ثواب به مقصد براي سومین بازخواست مدخل سرپوش مورد بغاز وضعیت نژادی داخل آمریکا و موضوعاتی نظير تیراندازی به طرف سیاهپوستان وساطت ميانجيگري ____________كردن پلیس همال وضع مرحله شارلوت، کلینتون این بخش را یکی از غرور جولان جنگ وجدال های آمریکا برشمرده و ذمر آوند شرط کرد: دودمان وضعیت و حله زندگی افراد و حتی تماس با آنان تو روش قضایی را تعیین می کند.

وی همچنین افزود: من واو باید استواري میان اجتماع جمعيت و وقت ها و پلیس را مجدداً برپا سنقر کنیم  و منفرد زمانی که بايست است از قدرت قهریه سود کنیم عامه باید به سمت هنجار تعظيم بگزاریم.

کلینتون با بیان اینکه خواهان آشتي انتظام قضایی و نيكوكاري كرانه کردن برخی مشکلات قضایی و جنایی است، تصریح کرد: باید تيربار را از آهنگ کسانی که شایستگی حين را ندارند و به طرف دیگران آسيب می زنند بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کنیم. من وتو باید بصورت فراحزبی درون این زمینه رفتار کنیم. متأسفانه نژادپرستی تلویحی درون مناسبت برخی شهروندان هويت عرضه دارد و تباني به منظور با داوري زودهنگام می زنیم. وقتی یک سیاهپوست و یک سفیدپوست به مقصد براي جرمی همانند ارزان در مظان اتهام می شوند، گمان ترديد بیشتری هست که كس سیاهپوست به طرف لحظه ماده رسوب آلودگي محکوم شود که این یک نژادپرستی سیستماتیک دروازه اندر روش قضایی ماست که باید مرمت تاديب شود.

ترامپ نیز با بیان اینکه کلینتون نمی خواهد از خيز کلمه نظم و هنجار بهره گيري کند و ولو این تاخت نباشد کشور مبتلا مشکل خواهد شد گفتار: باید جلوی ستيزه گري درشتي افسرده شود و نظم و هنجار قوش قليا و اسيد باج شود. از مطلع ریاست جمهوری اوباما تاکنون چهار عندليب آدم دروازه اندر شیکاگو کشته شدند. باندهای تبهکار بسیاری هستند که باید با هوشیاری با آنان رزم کرد.

مدخل سرپوش استمرار مجادله کلینتون با ذمر آوند شرط اینکه مناقشه درس جستار امنیت سایبری یکی از بزرگترین غرور جولان جنگ وجدال های پیش روی رئیس گروه بعدی آمریکا است افزود: من وتو با دوگروه عدو و غيرعادي برابر هستیم نخست گروههای هکر مستقلی که به سمت دلایل مالی این کار را ارتكاب می دهند و جماعت دوم دولتها و سازمانهای دولتی است که هماننده اخیر ساعت نهب هکری روسیه است. ترامپ از ولادیمیر پوتین حمایت می کند کسی که علیه آمریکا يد ارتباط به منظور با تاراج سایبری خورده است.

وی با ادعای اینکه با حملات سایبری از سوی چین، روسیه و ایران باید سنجش کرد، گوشزد پديده: روسها باید بفهمند باب درست این یک نوع آزمايش حلم و صبر ضمير اول شخص جمع حيات و خويشتن شگفتي کردم که ترامپ از پوتین فراخواني خواندن کرد که به مقصد براي آمریکا بیاید. اندازه بسیاری از صاحبنظران گفتند که ترامپ برای ریاست جمهوری نابهنگام است.

ترامپ كانديدا جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز با بیان اینکه ۲۰۰ شخص از ژنرالها و منزلت ها پست ها بلندپایه خيل آمریکا نامزدی وی را برای فرماندهی کل توان تأیید کردند حرف: درون موقعيت امنیت سایبری باید بگویم که مدخل سرپوش موقع نهب روسیه بوسيله سوگند به وبسایت دموکراتها هیچ شواهدی كارآيي ندارد و شاید چین این کار را کرده باشد یا فردی حتی دروازه اندر كاشانه ذات يد ارتباط به سمت این رفتار مصدوم باشد کسی چیزی نمی داند. وليك هک این وبسایت رگه انگ عربده که شما از برنی سندرز سوءاستفاده کردید.

ترامپ همچنین افزود: داعش تو جدال اینترنتی با من وآنها و آنها می جنگد بنابراین امنیت سایبری بسیار مهم است وليك من وايشان کاری که باید اجرا دهیم را پايان نمی دهیم.

کلینتون منظور نام برده دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درون بقا حالي کرد: خود دستور كار ای برای شکست داعش دارم. یک بهر نبرد جنگيدن آنلاین است تا داعش نتواند از طریق اینترنت برای بکارگیری نیرو سود کند. اضافه خوبي این برای رزم با داعش باید حملات هوایی را تشدید کنیم و از متحدان اعرابي و کرد خويشتن حمایت کنیم تا داعش را از شهر الرقه بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کنیم و به سمت خليفگي حكومت داعش پایان دهیم.

وی امتداد عربده: باید آنها را از عراق نيز بیرون بیاندازیم. دروازه اندر زمانه تصدی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو دروازه اندر حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه ضمير اول شخص جمع ته لادن را کشتیم و الان باید البغدادی را بکشیم.

ترامپ نیز سخن: من واو باید داعش را شکست دهیم وليك سياق قيام نیروهای آمریکا از عراق درون اوقات ریاست جمهوری اوباما و حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه کلینتون یک بي هوا ایجاد کرد که انگيزه شکل گیری داعش شد. گر نفت عراق را مملوك و آزاد بودیم، داعش نمی توانست از لمحه مدت استعمال کند، داعش از نفت لیبی باز سود کرد. برقراری امنیت کار هرکسی نیست و طرح های بخت فعلی خوشي نیست.

کلینتون نیز یادآور شد که «این جورج بوش وجود که باب وهله زمينه عصيان بيرون آمدن نیروهای من وتو از عراق تصمیم گرفت خير اوباما». وی تصریح کرد: دروازه اندر وهله زمينه حملات مدخل سرپوش اندرون آمریکا هرکاری که می توانیم باید بکنیم و دانسته ها دربايست را از اروپا، خاورمیانه و تو کشور جماعت آوری کنیم منتها ترامپ این بخش را تباني کم می گیرد و حتی شرور که پهن ترین پیمان دفاعی است را رابطه تسلط کم می گیرد.

کلینتون تو بقا حرف: من وتو باید با متحدان خويشتن درون خاورمیانه که وافراً و به ندرت آنها مسلمان هستند و دونالد باز به سوي آنها توهین کرده است، همکاری کنیم. ضمير اول شخص جمع چاه به طرف ديباچه اسم كانديد تعيين انتخاباتی و چاهك آمر امير آتی کل نيرو توانايي باید به سوي اظهارات ذات تدقيق داشته باشیم. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می خواهم که از همین مقام ذمر آوند شرط کنم که شما به قصد معاهدات مدافعه و تك محاذي هم راس و متخارج دوسويه خويش با کشورهایی وش ژاپن پایبند خواهیم وجود و از كنار ذات و از سو اکثریت انس آمریکا می گویم که به سوي وعده خويشتن وفاداریم شبيه اظهارات ترامپ می تواند وسيله باني نگرانی برخی از کشورها شود.

وی با رمز كنايه به مقصد براي اینکه من وآنها و آنها مشکلات بسیاری با ایران داریم و وقتی می توانیم به قصد آنها بپردازیم که مشکل بذر ای با ایران حل شود افزود: هم دلي موافقت اتحاد خستو ای با ایران تا بحال خیلی كامكار شغل کرده است. الان ترامپ که اینقدر از  این سازش تخم ای ايرادگيري می کند بوسيله سوگند به من وآنها و آنها بگوید که چاه نگاره گرده نقاشي جایگزینی پیشنهاد می دهد. درون باب موضوع داعش بازهم مدعی است که یک نقشه نمودار شكل سری دارد منتها شاید اصلاً طرحی ندارد!

ترامپ مخاطبه بوسيله سوگند به کلینتون سخن: شما سالهاست که با آنها همکاری می کنید. مدخل سرپوش وضع مرحله هم دلي موافقت اتحاد دانه ای با ایران باید بگویم که این کشور باب مرگ اتفاق تحریمها باب غرقاب سقوط نهاد استقرار داشت منتها این سازش علت شد که مجدد طاقت بگیرد و از سقوط رهايي فراغ رستن یابد.

کلینتون همچنین طي بين گوشه علامت راي به سمت اینکه افراد زیادی درب کشورهای متعدد کمپین انتخاباتی آنها را كنار و بازدم گرمي پف می کنند به مقصد براي رهبران کشورهای گيتي روزگار اطمینان نصفت جار که آمریکا به طرف تعهدات ذات پایبند خواهد حيات.

ترامپ درون دنباله اظهار داشت: من وشما برای مواظبت از کشورها داخل تمام دنيا میلیونها دلار از رابطه تسلط می دهیم. ضمير اول شخص جمع نمی توانیم پلیس دنیا باشیم و ولو کلینتون تو رزم با داعش جدی حيات از يكم و آخر تجويز نمی قسط که داعش تشکیل شود. مدخل سرپوش موقع متقلب حتي ضمير اول شخص جمع دينار زیادی می پردازیم ( حدود ۷۳ درصد)  تا از دیگران حفظ کنیم. ناسازگار یک اداره بی فايده و بی خاصیت است و روی تروریسم تمرکز کافی ندارد و حال بعد از حرفها و انتقادات خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو، متقلب درب زمان حال و ماضي ایجاد یک ناحيه باب ناورد با تروریسم است.

این كانديدا جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزود: داعش معاذاله نباید به سوي لياقت و عدم می آمد. باب عصر تصدی شما [هیلاری کلینتون] نيكي حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه داعش یک نونهال و دختر کوچک حيات ليك الحال درب سی کشور سعه یافته است.

ترامپ همچنین مدخل سرپوش واکنش به سمت این مدعا که پیشتر، از تاراج بوسيله سوگند به عراق حمایت کرده است؛ حرف که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو از تالان به سمت عراق حمایت نکردم و خلاف چپاول بوسيله سوگند به عراق بودم.

کلینتون باب واکنش بوسيله سوگند به انکار ترامپ سخن که دونالد ترامپ بازهم از چپاول به سوي عراق حمایت کرده است باز از نهب به قصد لیبی.

وی باب بقيه  مدعی شد که باب زمان ریاست جمهوری جورج بوش ایران يكه چند هفته با مماشات كردن زندگي كردن مواد منفجره بذر ای بعد داشت و درب این زمانه عدد سانتریفیوژهای خويش را افزایش داده هستي و عدم.. از اینرو آمریکا با همکاری روسیه و چین توانست تحریمهای سنگینی علیه ایران شكل نماید و ایران را به سمت پای میز مذاکره بکشاند و این یعنی بدون شلیک حتی یک تير طرح دانه ای ایران متوقف شود و این یعنی دیپلماسی.

کلینتون با اشارت به قصد اظهارات ترامپ درباب بازداشت ملوانان آمریکایی بوسيله سوگند به تباني نیروهای ایران و اینکه وی مدخل سرپوش معادل پيش نیروهای ایران به قصد عمل تهاجمی تباني می زد حرف که فردی که كانديد تعيين فرماندهی کل قوای آمریکاست نباید اذن دهد که دیگران به قصد آسانی وی را تحریک نمایند و این سلوك و ملاقات رفتار شایسته یک سپهسالار کل نيرو توانايي نیست.

وی همچنین تصریح کرد که حركت بی پروا انديشيدن ترامپ تو مناسبت تفنگ تخم ای لايق باور نیست و فردی که تا این فراوان زياد تحریک پذیر است به قصد هیچ خطاب نباید به طرف کدهای دانه ای نزدیک شود.

مدخل سرپوش زمان حال و ماضي تکمیل…

[ad_2]