مقيم شدن طولانی موعد ثمربخش ۴ درصد منون های جهانی

[ad_1]

محققان می گویند داخل حدود ۴ درصد از آزاد رحلت های جهانی ناشی از موعد هنگام فرصت زیاد مقيم شدن است.

به منظور با خبر گزارشگر مهرباني، پژوهش ها محققان دانشگاه سائوپاولو برزیل علامت می دهد مدخل سرپوش حدود ۴ درصد از تمامی منون و میرهای گيتي روزگار (نزدیک به قصد ۴۳۳ عندليب تن داخل سنه پايه) ناشی از این حقیقت است که آدم گيتي روزگار بیش از سه زمان درب گاه می نشینند.

تحقيقات مختلف تو درازي ضلع بزرگ تر ديرش دهه قبل تمغا داده است که چقدر موعد عهد قعود اقامت كردن طولانی موعد، بدون تيمار به سمت اینکه دو می کنیم یا خير، نيكوكاري افزایش ریسک فوت و میر تاثیر می گذارد.

باب این پژوهش جدید، خويشي منون و میر مدخل سرپوش انتساب با «تاثیر صندلی» باب جمعیت ۵۴ کشور دنيا با تمتع از داده های واحد زمان ( روز های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ سنجش شد.

لیندرو رزنده، سرپرست تیم تحقیق، مدخل سرپوش این مرتبه بار می گوید: «برای پیشگیری از موت زودهنگام مدخل سرپوش سياق صحن گيتي روزگار، ضرور است سيره فاقد تحرک به طرف لااقل و حداكثر برسد.»

وی همچنین تاکید می کند کاهش موعد دوران جلوس می تواند سبب افزایش درازا زندگي تا ۰.۲۰ سنه پايه مدخل سرپوش کشورهای تحت تتبع شود.

نتایج آشکار صنعت محصول كبير و نابالغ رسا احسان ۶۰ درصد افراد گيتي روزگار بیش از سه زمان داخل گاه می نشینند که میانگین دم مدخل سرپوش بزرگسالان ۴.۷ زمان سنج روزگار درون نهار بوده و همین موضوع قضيه مزدور بااثر ۳.۸ درصد ارتحال و میرهای جهانی است.

درب بین منطقه ها تحت قرائت بررسي، بیشترین مردن و میرها به قصد ترتیب داخل رديف باختر اقیانوس خاموش، کشورهای اروپایی، شروق مدیترانه، امریکا و نيمروز جهات شرقی آسیا حيات.

بالاترین بها رحلت و میر ناشی از مقيم شدن طولانی موعد درب کشورهای لبنان (۱۱.۶ درصد)، هلند (۷.۶ درصد) و دانمارک (۶.۹ درصد) یافت شد، دروازه اندر حالیکه کمترین بها ارتحال و میر مرتبط منوط به قصد کشورهای مکزیک (۰.۶ درصد)، میانمار (۱.۳ درصد) و بوتان (۱.۶ درصد) هستي و عدم.

محققان قيمت گذاري تخمين زدن کردند کاهش موعد فصل مقيم شدن تا حدود ۲ زمان سنج روزگار به سوي معنای کاهش ۲.۳ درصدی درگذشت و میر خواهد حيات.

به سوي كلام بيان رزنده، برخی استراتژی های بکاررفته نظیر ترغیب زنان به سمت دوچرخه سواری دروازه اندر تونگو، شیوه سیستم كرايه ربح دوچرخه درون ایران و سیستم نقل توجيه و شيريني گزك بی وقفه درون آلمان به سمت افزایش فعالیت فیزیکی کمک کرده است.

[ad_2]