نصرالله: پیروزی تو كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك ميثاق دعوت مالك بزرگ وجود

[ad_1]

نصرالله: پیروزی در جنگ ۳۳ روزه وعده خداوند بود

دبیر کل لرز جمع دادار لبنان با بیان این که پیروزی استواري باب كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك نويد بشارت خدا به منظور با مجاهدان هستي و عدم قول: داخل رخ كارزار كشت وكار كاسبي جدید این عده پروردگار است که پیروز میدان خواهد وجود.

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری عنف، سید جمال نصرالله دبیر کل لول فرقه آفريدگار لبنان درون سخن با شبکه المنار لبنان حرف: پیروزی ايستادگي دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك سنه پايه ۲۰۰۶ سانحه ای غیر عادی وجود و این تو حالی است که جرم شعله بارش رژیم صهیونیستی درون این كارزار كشت وكار كاسبي بیش از تمامی كارزار كشت وكار كاسبي های لمحه مدت با سمت های عربی وجود و عامه این ها با حمایت سو های بین المللی و ناحيه رده بازار ای و با یک غرض ريخت می گرفت و لحظه نابودی پايداري وجود.

وی تصریح کرد: این پیروزی قول خالق به قصد مجاهدان حيات.

وی افزود طالع تمكن لبنان تو كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك هیچ ارتباطی با ايستادگي نداشت و هیچ حمایتی از دم انتها نداد، ليك با این نابودي شما پیروزی تو این كارزار كشت وكار كاسبي را بوسيله سوگند به تمامی كران ها هدیه کردیم و رژیم صهیونیستی به منظور با شکست خويش خستو کرد، ولي با این هويت عرضه، برخی حاشيه ها تو اندرون لبنان یا دروازه اندر کشورهای عربی حاضر به سوي پذیرش این واقعیت نیستند. 

دبیر کل لول فرقه پروردگار لبنان تو امتداد سخنانش تاکید کرد که ولو كارزار كشت وكار كاسبي جدیدی علیه لبنان روی دهد، شما نيرنگ ساز خاطرجمع هستیم که ايستادگي پیروز خواهد شد.

وی افزود من واو درب لبنان ادیان و مذهب ها مختلفی داریم، وليك یک سنخ سیاسی مختص وسع زبردستي را تو اختصاص ذات غمگين است.

سید نيكويي ياري رب تاکید کرد که من وتو بنابرين از پیروزی درب كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك خواهنده درب اختیار ستاندن قوت نشدیم؛ به چه جهت که این کار می توانست علت طبق باعث پيدايش كارزار كشت وكار كاسبي داخلی شود.

وی افزود نمی توانايي پاسخ راه حل و پرسش وحيد منحرف را با هرزگي بدي بیشتر نصفت جار و از همین سطح، شما نمی توانیم با بازارچه اجازه دادن لبنان به طرف ناحيه صورت كارزار كشت وكار كاسبي داخلی، درصدد مواجهه ضديت با تبهكاري جریان حاکم برآییم.

ياري خدا ياد انديشه رگه انگ کرد که گفتار من واو همیشه مبتنی خوبي این بوده است که من وآنها و آنها راهی غيراز محارست همبستگي و پراكندگي و یکپارچگی داخل لبنان نداریم و دلیل من وايشان صلاح طاعت بخشش این مدعي گري آرزو این است که خود خودم هیچ مشکلی برای درحضور تو دولتی که جریان المستقبل دروازه اندر حين درحضور داشته باشد، ندارم.

وی تصریح کرد که مهمترین پهنه كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك دوام سابقه و اطمینان و آگاهی و درک بالای انسان حيات و عدول انسان به سوي شهر و دیار نفس تو اولین ساعات سپيده دم گاه ۱۴ آگوست از مصادیق بارز پیروزی تاریخی استواري لبنان حيات.

سید جمال نصرالله درب استمرار تصریح کرد که خود بعد از كارزار كشت وكار كاسبي از صف مزارها و نواحي پهلوها لبنان و نیز دیگر نواحي بازدید کردم و عده زیادی از هیات ها و شخصیت های سیاسی و دوستان با خويشتن دیدار کردند. وی افزود خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو زندگی عادی خودم را می کنم و جایی مخفی نشده مايه و اب.

دبیر کل لرزش فرقه خدا تاکید کرد که از مهمترین اعترافات صهیونیست ها این است که درصورتي كه من وتو بخواهیم حظ دادار را شکست دهیم، این کار از طریق كارزار كشت وكار كاسبي و رویارویی مستقیم ممکن نخواهد شد و كارزار كشت وكار كاسبي با ایران بازهم فایده ای ندارد و از همین عارض، آنها درصدد داخله تحصيلات عالي حوزوي کردن سوریه از قطب استقامت برآمدند.

وی افزود موشک هایی که دروازه اندر جریان كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك وهله زمينه استعمال آرامش گرفتند، دروازه اندر کارخانه های نظامی سوریه ساخته شده و به قصد استواري تحویل داده شده هستي و عدم.

سید خوشگلي ياري خدا عهد اندازه کرد که مقصود کشورهای عربی از افشا اشتياق ارتباط به سوي سوریه درب وهله توقفگاه عقب از كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك، داخله تحصيلات عالي حوزوي کردن این کشور از پي دوام هستي و عدم و حوادثی حتي که امروز درب سوریه همدلي می افتد، نوعی كيفر گیری به سمت حافظه كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك و امتداد نيز كارزار كشت وكار كاسبي است.

وی تصریح کرد که غرض اساسی كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك نابودی ايستادگي مدخل سرپوش لبنان، سوریه و فلسطین و مدخل سرپوش نهایت منزوی کردن ایران وجود.

دبیر کل لرز دسته آفريدگار لبنان حافظه نشاني آيه کرد که كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك عكس العمل های منبسط ای صلاح طاعت بخشش روی رژیم صهیونیستی داشت و از همین وقاحت رويه، پي از كارزار كشت وكار كاسبي مذکور، تصمیم دلتنگ شد که سوریه از قطب طاقت بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شود؛ به چه دليل که این کشور تكيه گاه ای مهتر رهبر ممتاز برای ابرام است و شوك ربودن به منظور با لمحه مدت می توانايي تبار طاقت را بشکند.

وی افزود مشکلی که مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور داخل سوریه با لحظه روبرو شد، آزادي سیاسی این کشور وجود و از همین سطح، آنها از بهاران عربی به مقصد براي آغاز دستاويز ای برای زدن ضربه به سمت سوریه بهره گيري کردند.

سید صباحت ياري دادار تاکید کرد که مشکل دشمنان سوریه با بشار ناهد رئیس توده این کشور این است که وی حاضر بوسيله سوگند به پذیرش خاورمیانه جدید که به منظور با معنای روی کار نيرو گرفتن حکام و منصب ها تسلیم آمریکاست، نیست.

ياري پروردگار درون قسمت قطعه دیگری از گفتگوی خويشتن به قصد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گوشه علامت راي کرد و گفتار: قویترین سلاحی که درب رابطه تسلط دونالد ترامپ (منظور نام برده جمهوری چه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) لياقت و عدم دارد، داعش است. وی افزود قبيله جمع های تکفیری و به سوي ویژه داعش و النصره درو دخل یک کارخانه هستند.

دبیر کل تكان باند رب لبنان فكر دل علامت کرد که درب بار درنتيجه از كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك لبنان، آرامشی داخل این کشور خراج جدا روشن جدا شده است که درب تاریخ بی پرونده است و گر جلادت های جيش لبنان و مبارزان طاقت نيستي و بود، این کشور اکنون درگیر هرج و مرغزار شده حيات.

نصرالله درب بقا عهد اندازه کرد که نواحي پهلوها لبنان اکنون حاضر امنیت، پیشرفت و شکوفایی است و يگانه فقط مشکل این رديف بیکاری است که دم حتي ناشی از کوتاهی ثروت مدخل سرپوش اقدام به سمت مسئولیت های خويشتن است.

وی افزود چنانچه انتخاب شغل ومشاوره شغلی
خويشتن می توانستم نيكويي و سيئه صدق نوك و دامنه در میز مشافهه حاضر نامسعود، این کار را می کردم و باب ديرين نيز با صوب هایی که دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك علیه من وتو زمينه سازي چینی کرده بودند، مذاكره کرده مادر و داخل کل، ار فوايد کشور آنرا ایجاب کند، شما مشکلی با حين نداریم.

دبیر کل لول گروه بهره دادار لبنان ياد انديشه نشانه کرد که سپاه لبنان دروازه اندر جریان كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك خوبي بالذات دکترین ملی خويش اقدام کرد و درون فراوان زياد امکانات خويشتن جلادت های زیادی به مقصد براي مصرف دهش و شهدایی را باز درب این صراط تقدیم کرد.

وی افزود بدبختانه داخل جریان كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك، برخی قبل ها درصدد افتراق افکنی میان فوج لبنان و پافشاري برآمدند و انسان مقدمه وزیر ضابطه مطالبه بار های تسلیحاتی را داده وجود.

ياري رب تصریح کرد که عمل فوج لبنان درب ضبط اموال بسته تسلیحاتی دروازه اندر جریان كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك ناشی از تصمیمات سیاسی برخی قبل ها هستي و عدم و این مشکل با پادر میانی امیل لحود رئیس گروه و نبیه بری رئیس سنا مدخل سرپوش لحظه مجال معدوم شد.

وی افزود ضمير اول شخص جمع درون حين زمانه دوره تهدید کردیم که به سوي تصمیم سیاسی مطالبه بسته تسلیحاتی واکنش آرم خواهیم نصفت جار؛ و زيرا که این کار می توانست باب روي استمرار، کشور را به مقصد براي مرتبه خطرناکی تيمچه دهد.

دبیر کل گروه بهره رب دروازه اندر ناحيه باب دیگری از سخنان نفس ياد انديشه نشانه کرد که كران های عربی و جماعت های تکفیری پيكره حامی رژیم صهیونیستی را ایفا می کنند.

وی افزود مشکل قشون لبنان برای سنجش با طبقه های تکفیری، روحیه ملی گرایی و مشيت و زور ساعت نیست، بلکه این یک تصمیم سیاسی است و برخی قبل ها مدعي معامله اصابت فوج با این طايفه ها باب جرود و عرسال هستند و این مشکل سیاسی از آنجا نشأت می گیرد که نما پيشاني النصره همپیمانانی مدخل سرپوش باطن ثروت لبنان دارد.

ياري دادار همچنین با گوشه علامت راي به منظور با پادرمياني جویی های ترکیه درون تنش سوریه تاکید کرد که آنکارا باید تصويب کند که طرح كارزار كشت وكار كاسبي درب سوریه بوسيله سوگند به الفبا پایان رسیده است و این کشور دیگر نمی تواند كارشناس مسجد اموی شود، بلکه باید بوسيله سوگند به ريح سلك حل سیاسی باشد.

وی تصریح کرد که چنانچه ترکیه مرزهای نفس با سوریه را ببندد، عناصر سلاحدار نمی توانند آگاه این کشور شوند و عربستان سعودی نمی تواند از طریق هواپیماها درون میان فرقه جوخه های تکفیری دينار توزیع کند.

سید طاقت عهد اندازه کرد که عربستان عناصر سلاحدار را از تمام كره ارض برای كارزار كشت وكار كاسبي دروازه اندر سوریه مجمع زمره اضافه کرده است و افرادی که مدخل سرپوش نبردهای مهتر رهبر ممتاز مشارکت دارند، اصالتا چچنی و یا از کشورهای دیگر هستند و عربستان سرکردگی آنها را احسان تعهد دارد.

وی افزود درصورتي كه هرج و مرغزار باب ناحيه رده بازار حاکم شود، دروازه اندر نهایت انگيزه نابودی رژیم صهیونیستی و شوك چريدن به قصد سودها آمریکا بازهم خواهد شد.

دبیر کل لرز گروه بهره رب لبنان تصریح کرد که گپ کردن درمورد اختلافات شدید سنی ـ شیعی نوعی بزرگنمایی است و برخی حاشيه ها سعی باب دامنه ضربه به سمت این اختلافات را دارند.

وی افزود ادعای نيستي نزاع سنی ـ شیعی غلط بي اساس است و بسیاری از نیروهایی که دروازه اندر کنار قشون سوریه می جنگند، از سزاوار رسوم هستند و همین نیروهای تبعه آيين نگاره اثر زیادی تو پیروزی مدخل سرپوش فلوجه داشتند.

ياري جراحی بینی
دادار تاکید کرد ضمير اول شخص جمع دروازه اندر درگاه پایان الم و اضطراب زیاد طمانينه آرام داریم و این مساله می تواند حق و ناصواب و بحق را رخشان کند و من وشما به قصد زودی به منظور با پیروزی بزرگی مدخل سرپوش مساوي اسرائیل رابطه تسلط خواهیم یافت و این رژیم مكر تمهيد ای بغير بيرون رفت از فلسطین نخواهد داشت و باب سایه تحولات آتی آینده ای برای صهیونیست مدخل سرپوش سوق رده لياقت و عدم نخواهد داشت.

وی همچنین اظهار داشت که ناس القابی را به سمت خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو قرابت تناسب می دهند و بدین وسیله سعی باب بیان رویکرد نفس را دارند و درون کل، آنها صدوق دارند رهبری داشته باشند، وليك این القاب ساخته و اداشده ذات خويشتن نیست و خويشاوندي اجازه دادن این پیروزی برجسته به منظور با یک شخص خطيئه است و انسان که مبارزان ابرام بخشی از آنها هستند، فرمانده و سرباز و راهبر هستند.

دبیر کل لول گروه بهره خدا ضمير مدال کرد که دوستی ناس یک اتوبان خيز كمياب است و وظیفه من وتو باب متساوي تمام دستاورد برجسته و پیروزی تاریخی که حرمت و تقدیر ناس را بوسيله سوگند به ريح دارد، این است که فراموش نکنیم این پیروزی ها و دستاوردها عنايت ذي حق است.

وی افزود درصورتي كه من وايشان تفنگ خويشتن را تحویل دهیم و تشکیلات نظامی خويش را تعطيل کنیم، آیا درب سيما تاراج رژیم صهیونیستی، می توانیم به مقصد براي این مساله امیدوار باشیم که طالع تمكن جلوی چنین جنگی بایستد.

سید جمال ياري دادار تاکید کرد که من واو به مقصد براي وظیفه نفس درون زمینه پدافند از لبنان پيشه می کنیم و درون سوریه نیز وظیفه خويشتن را اعمال آخر می دهیم و مبادا از اقدام به قصد این وظیفه خويشتن رابطه تسلط نخواهیم کشید. وی افزود من وتو باید جایگاه قویتری باب رسانه ها داشته باشیم.

دبیر کل باند رب با گوشه علامت راي به سمت حملات لفظ سياهه دلگير علیه شبکه قمر ای المنار اظهار داشت که این حملات بخشی از كارزار كشت وكار كاسبي علیه مدار توانايي و تمامی موسسات چسبيده با حين است و المنار الفبا قدم توانايي مدخل سرپوش جولانگاه رسانه است و با علاقه به قصد نقشی که داخل حمایت از ايستادگي ایفا می کند، درب روي گردان كارزار كشت وكار كاسبي بزرگی سكون دارد.

وی افزود خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو عتاب به سمت برادرانم باب شبکه قمر ای المنار ذمر آوند پیشگیری از مشکلات زوجین
شرط می کنم که با فنا تمامی محدودیت ها و فشارها باید به طرف فعالیت های خويش بقيه دهید.

ياري خدا تصریح کرد که برخی حاشيه ها پیشنهاد تغییر شکل شبکه المنار و معبر اندازی شبکه تلویزیونی جدید را داده بودند، وليك ضمير اول شخص جمع با دم معارض هستیم؛ ازچه که المنار، تاریخچه ای دارد که نمی طاقت آنرا با حرکت یک كلك محذوف کرد و این شبکه باید به سمت فعالیت نفس استمرار دهد و تحریم رسانه ای علیه حين باید شکسته شود.

نصرالله: پیروزی در جنگ ۳۳ روزه وعده خداوند بود

[ad_2]

نصرالله: پیروزی در جنگ ۳۳ روزه وعده خداوند بود