نكاتی که موعد بهره وري از حوضچه باید رعایت شود

[ad_1]

سرپرست مدیریت شفا محیط و صنعت‌ای مرکز حفظالصحه خوزستان با تلويح به قصد التفات از استخرها دروازه اندر زمان تموز و لزوم صيانت شفا تو اثنا سود از حوضچه، حرف: رعایت حفظالصحه فردی از مهمترین نکاتی است که باید موقعيت دقت ثبات گیرد؛ ار واحد جدا ديار شناگر به سوي تمام یک از بیماری‌های پوستی، تنفسی و گوارشی مبتلا است نباید متبحر حوضچه شود زیرا امکان نقل سرايت احاله بیماری به سمت سایر شناگرها ممکن است.

به قصد اعلان پایگاه معجم سازی عافيت بهروزي، مهران معلم اظهار کرد: مدیر حوضچه نیز باید رابطه اتصال به سمت مدخل و قيام افراد مباشرت و کنترل داشته باشد تا از مدخل افراد مبتلا به طرف بیماری به قصد نهاد حوض جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: پوشش آب تني باید اختصاصی باشد و از تقديمي زي مشترک مدخل سرپوش حيطه حوض خودداری شود زیرا می‌تواند علت طبق باعث جابجايي بیماری از شخصی بوسيله سوگند به تن دیگر شود.

سرپرست مدیریت شفا محیط و شغل‌ای مرکز سلامت خوزستان با رمز كنايه به قصد الزامات محیط حوضچه امتداد جيغ: ____________خانه برم دربردارنده كالا دیواره، کف و آبزن باید مساوي با موازین بهداشتی باشد.

وی با تاکید خوبي لزوم رعایت کیفیت و سلامت عصاره حوضچه قول: کلر باقی مانده باب عرق باید تا ۳ppm باشد. عصير حل مدخل سرپوش آبزن آبگير درب مسافت فرجه جدايي خلال‌های زمانی، هواخوري جولان داشته باشد و صحيح‌سازی شود که این مسئله تحكم نیازمند فیلترهای تصفیه مخصوص عصاره است.

معلم افزود: مدیران تالاب باید دفاتر کلرسنجی داشته باشند که به منظور با سيما ادامه دار، میزان کلر باقی مانده داخل حوض را کنترل و مرقوم کنند.

سرپرست مدیریت عافيت بهروزي محیط و شغل‌ای مرکز حفظالصحه خوزستان ديباچه اسم کرد: فنا سو کافی، تهویه و دمای مناسب از دیگر نکات وضع مرحله مبالات دروازه اندر محیط آبگير است.

وی با رمز كنايه به قصد رعایت مسایل ایمنی دروازه اندر حوضچه قول: درون روي پيدايي رويداد داخل فضا تالاب، باید وسایل کمک‌های اولیه از همه تیوپ، برانکارد و کپسول اکسیژن حي باشد تا غریق رستگاري بتواند امدادرسانی کند.

معلم بیان کرد: اندازه غریق‌های رهايي فراغ رستن باید ميزان باشد و آنها نیز باید از عقيده راء ي شفا شخصی تایید شده و کارت تندستی از مراکز بهداشتی داشته باشند.

سرپرست مدیریت شفا محیط و كسب‌ای مرکز حفظالصحه خوزستان تصریح کرد: سرویس‌های بهداشتی دربردارنده خلا و گرمابه تو ساحت حياط برم باید فوج شرایط و ضوابط تعریف شده سلامت محیط باشد و تمام شناگر باید سابق از دخول به سوي آبگير، حتما غسل کند تا از لياقت و عدم تمام وضع آلودگی پاک شود.

وی درمورد اقدامات مراکز سلامت دروازه اندر مورد بغاز کنترل حفظالصحه استخرها گفتار: استخرهای استان تمام كورس دور هفته یک وعده وساطت ميانجيگري ____________كردن کارشناسان حفظالصحه محیط موقعيت بازدید آرامش می‌گیرند، موردها ساختمانی و فنی کنترل شده و کلرسنجی لفظ سياهه می‌گیرد.همانند‌برداری‌های میکروبی از ماء مايع شيره به مقصد براي آزمایشگاه عصاره‌شناسی باب مراکز سلامت منتقل می‌شود که عافيت بهروزي عرق از ديدن باکتریولوژیکی تایید شود. همچنین کارشناسان از سیستم‌های تصفیه و گشت عصاره دیدن کرده و از مسایل ایمنی برم اطمینان محصول سرانجام می‌کنند.

سرپرست مدیریت تندرستي بهبود محیط و كسب ای مرکز سلامت خوزستان افزود: استخرها باید حتما برای مقدمه کار دروازه اندر زمان صيف و زمستان از مراکز حفظالصحه، اجازه فعالیت بگیرند و هیچ استخری بدون دریافت پته، به قصد كوه طور قانونی رخصت پروانه فعالیت ندارد.

وی تصریح کرد: چنانچه استخری مشکل بهداشتی داشته یا پروانه نداشته باشد، پلمپ می شود.باب این زمینه نیز، شهروندان باید موردها سرپيچي بهداشتی را به طرف مراکز سلامت سررشته دهند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

فرستادن اعزام بوسيله سوگند به دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۱
۰