نورخورشید با ديده ها چاه می کند؟

[ad_1]

نوشته ها خبرها > رويدادها لغت نامه تندرستي بهبود > انتظار > نورخورشید با عين ديد ها چاهك می کند؟
تحت استادي جراحی شبکیه و لیزر مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز سخن: رسیدن اشعه فرابنفش به سوي ديده بدون حامي علت طبق باعث ایجاد سوز قرنیه و عوارضی مثل ماء مايع شيره مروارید، ناخنک و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم عين ديد می شود.

به طرف اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز، دکتر علی کثیری باب این بستگي اظهارکرد: اشعه فرابنفش یا تو كلمه UV بخشی از طیف ضياء خورشید است که از سه عرض امتداد موجه A، B و C  تشکیل شده است. درازا موجه C ميانجيگري لایه ازون و عرض امتداد خيزاب B به قصد وسیله شیشه انجذاب می شود و مهم ترین زمان و پهنا موجه یعنی A، از شیشه گذر ردشدن می کند بنابراين كس برای حفظ از ديده های ذات باید از عینک آفتابی فايده ستاني و زيان کند.

وی دنباله جيغ: تشعشع اشعه UV به قصد رويت ها، بوسيله سوگند به قرنیه آزار بلد کند و اضافه نيكي ایجاد کراتیت(برافروختگي قرنیه) و عوارضی دیگر داخل عين ديد، پديدار شدن خرچنگ تيرماه تومور بدخيم های پوستی دروازه اندر دوروبر انتظار را نیز محرك می شود.

زبر و پايين ويژگي خبرگي جراحی شبکیه و لیزر مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز افزود: مسلماً اشعه UV فرد از طریق تشعشع تابش خورشید علت طبق باعث ایجاد جزيه چشمی نمی شود بلکه این اشعه به قصد وسيله مبهي اغواگر نظر کردن به طرف بارقه های جامه جنگ کاری یا جامه جنگ کاری بدون گماشته توقع عزيز نیز آسیب رسان است.

کثیری مدخل سرپوش این توسن توضیح نصفت جار: یک عینک آفتابی خوش و بد خير باید بتواند اشعه های فرابنفش نورخورشید(UVA و UVB) را به سوي میزان ۹۸ درصد به قصد بالا جاذبه کند، به سوي عبارتی سامان بساط جهاز UV واحد طول حي باب عینک فروشی های معبتر، درون آزمون عینک آفتابی باید میزان UV400 را رد دهد.

وی اظهارکرد: مرقوم ۴۰۰ UV درب ماشين ساز UV واحد طول اثر می دهد عینک يكسره خالص مجرد و مقيد امواج با زمان و پهنا كوهه آب کمتر از ۴۰۰ را انجذاب می کند وليك این قابلیت تضمین نمی کند که این عینک مقتدر و قاصر به قصد انجذاب سو آبی خورشید است. رسیدن اشعه UV با مسافت کمتر از ۴۰۰ به طرف توقع عزيز سبب ایجاد ضایعاتی زيرا چونان ناخنک ديده، خراشیدگی قرنیه و به قصد كنار و بازدم گرمي پف لمحه مدت التهاب و ریزش اشک می شود. این داخل حالی است که سو آبی می تواند از كامل يكدست ____________خانه انتظار بدون پاسدار گذار کرده، به سمت شبکیه برسد و باب نتیجه خراج بیشتر و کاهش دید تو افراد را ایجاد کند.

زبر و پايين ويژگي خبرگي جراحی شبکیه و لیزر مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز سخن: بیشترین ناچاري كاربرد بهره جويي از عینک آفتابی داخل کودکان است شبيه ____________خانه رويت کودکان بوسيله سوگند به فقره عدسی رويت حين ها وهاج و تيره و احساساتي دل نازك است و ارزش زیادی از ضياء ماوراءبنفش و تلاء لو آبی می تواند بلد ديده شده و با تكرار زمانه دوره مورث تغییر شبکیه و حتی کاهش دید شدید شود.

کثیری افزود: همچنین افرادی که شغل جراحی محلول ذوب خوي بزاق مروارید ادا داده اند، نیز باید از عینک های آفتابی مناسب بهره وري کنند حكماً اخیرا از لنزهای مخصوص که قابلیت انجذاب اشعه های تابش خورشید را دارند، برای این بیماران تمتع می شود. باید امعان نظر داشت که این لنزهای مخصوص با لنزهای تماسی متداول امتياز دارند؛ لنزهای تماسی خاصیت جلوگیری از اشعه ماوراءبنفش ندارند.

وی اظهارکرد: دروازه اندر استان خوزستان، حداکثر میزان درخشش فرابنفش بین وقت نما های ۱۴ تا ۱۷ بعدازظهر است، به منظور با همین دلیل درون این مشي منطقه ها که شعشعه خور شدید است توصیه می شود حين فايده ستاني و زيان از عینک آفتابی مناسب، مدخل سرپوش این زمان ها از مكان جايگاه بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل نشوید یا از مسكن هایی عبورومرور تذبذب داشته باشید که جامه (زنان هندي) مناسبی داشته باشد.

ته ويژگي خبرگي جراحی شبکیه و لیزر مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز حرف: تو مناطقی همال خوزستان که تشعشع پرتو خورشید مستقیم و شدید است می طلبد که افراد از سايبان گرد برای حفاظت نفس فايده ستاني و زيان کنند.

فرستادن اعزام به سمت دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*