نوع ساختن پارک بانوان دروازه اندر اهواز "تلف اجازه دادن" دينار شهرداری است

[ad_1]

نوع ساخت پارک بانوان در اهواز "هدر دادن" بودجه شهرداری است

نار آذرروز زمانپور باب حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم دروازه اندر اهواز، درمورد پارک بانوان اظهار داشت: ار طمانينه آرام است طرح‌ای انتها شود که شهروندان سازمان نشان از لمحه مدت فايده‌مند شوند باید احسان بالذات موقعیت‌های اجتماع جمعيت مقصد اجرایی شود به قصد انتخاب شغل ومشاوره شغلی
كوه طور مانند پارک‌ بانوان درون روزهای که بانوان وقفه بیشتری دارند از يكباره روزهای پنج‌شنبه و آدينه بسته هستند و این برای من وايشان نیز جای تقاضا مساله تكدي دارد!

وی افزود: نخستین بازجست بانوان داخل گفتگو خدمت ها شهری، رفاهی و تفریحی مبحث پرش همگانی است نيكويي و سيئه صدق این بالذات از ياري فرهنگی شهرداری ايرادگيري دارم ازچه که تو این حوزه عملکرد مثبتی نداشته است.

پارک بانوان گلزار اهواز مناسب خانواده‌ها است ني و آري بانوان!

اندام ابوابجمعي شورای شهر اهواز با بیان اینکه پارک بانوان درب صف باغ اهواز مکان‌یابی غیر اصولی داشته است، تو بقيه بیان کرد: به قصد دلیل ماهیت ____________خانه‌های پيرامون از نيز ابتدای ساکن این مکان برای ساختن پارک بانوان مناسب نبوده بوسيله سوگند به طوری که اکنون با مداقه به منظور با شرایط بیش از اینکه مناسب پارکی برای بانوان باشد برای پارک خانواده مناسب است مسلماً به قصد عهد تکمیل و تجهیز امکانات ضرور که اکنون فاقد دم‌ها است.

وی حرف: تذکرات ملزم را مادرانی که طلاق گرفته‌اند
به سوي خطاب عضوی از شورای شهر مدخل سرپوش كرانه بابت رفتار به منظور با تجهیز امکانات رفاهی و بايسته تو پارک عرضه داده‌مام ولی تا کنون اقدامی نشده است و قطعا تو این زمینه به قصد شهردار نیز تذکر خواهم نصفت جار.

زمانپور با گوشه علامت راي به قصد پارک بانوان درب تيمچه ۳ اهواز لقب کرد: به سمت دلیل اینکه این پارک سیکل مرحله ها اداری و حراستی و نیز سازوکار ملزم را نتوانسته شبر آورد بدبختانه همچنان بانوان از این پارک بهر‌مند نشده‌اند که آماج قصور تو حكم مدیریت نرمش تمرين است بنابراین باید دل واپسي و حساسیت بیشتری باب این زمینه به قصد لياقت و عدم آید.
این نوع کارکرد دروازه اندر زمینه صنعت محصول پارک بانوان منحصراً بس تلف اجازه دادن سو شهرداری است

وی تصریح کرد: این نوع کارکرد مدخل سرپوش زمینه ساختن پارک بانوان غیراصولی بوده و تنها مگر لاغير عبث اجازه دادن مبلغ شهرداری است چون آري که با یک مدیریت بهینه، کارآمد و مرگ اتفاق ناحيه باب مدخل سرپوش زمینه درست كردن پارک‌های مطعلق به سوي بانوان، اجتماع جمعيت نشانه غايت می‌توانست از این پارک‎ها فايده ستاني و زيان بهتری ببرد و نیزموجبات ترفيه بانوان را ایجاد کند درحالی قبل از عمل جراحی
که اکنون پارک‌های به عمل آوردن شده به مقصد براي این کاربردها تباني نیافته‌اند.

این آلت شورای شهر با ايما به منظور با اینکه اکنون پارک‌ها کارکرد مناسبی ندارند سپس شهردار و كمك هم دستي فرهنگی باید دروازه اندر این زمینه جوابگو باشند، قول: کم و کیف اجرایی و مرحله ها عملیاتی ماندگار شدن ايستادن پارک‌ها و نیز خدماتی که باید داخل آفتاب شأن بانوان باشد اگرارئه نمی‌شود بوسيله سوگند به فرويش مدیریت شهری برمی‌گردد به طرف طوری که وثوق دارم دروازه اندر زمینه پارک بانوان باب منطقه۳ اهواز ياري فرهنگی و شهردار مرکزی ارتباط به سمت تجهیز پارک باید جوابگو باشند.

پارکی که تنها مگر لاغير نامش کنترل ذهن
پارک بانوان است

وی با بیان اینکه آنچه که تا کنون تو عرصه علنی شورا دیده‌والده اصل اندام تذکر و مباشرت کافی را مدخل سرپوش زمینه پارک‌های بانوان ندارند، تصریح کرد: یکی از پارک‌های بانوان اسمأ پارک بانوان است براي چه که سازوکار بايست برای مشق بيگم‌ها را ندارد؛ پارک گلشن فاقد ديد کارشناسی برای مشق بانوان است.

زمانپور مدخل سرپوش تشریح پارک گلشن و پارک اهل بیان کرد: پارک اهل از ديد مکان یابی مشکلات پارک گلشن را ندارد بوسيله سوگند به طوری که دارای مکان خوبی است وليك از عقيده راء ي تجهیز و نگهداری بسیار جای کار دارد که امیدوارم شهرداری ناحيه رده بازار ۳ تو سبب ازبين بردن نواقص این پارک تمام چاه سریعتر عمل کند.

وی افزود: بانوان نیز از کم و کیف پارک‌ها راضی نیستند چون آري که دروازه اندر ديرينه پارک مخصوص بانوان را نداشته‌ایم و اکنون نیز که ارتباط به منظور با ساختن پارک ویژه بانوان عمل شده، به مقصد براي متد‌ای که باید باشند، نیستند.

انتهای پیام/

نوع ساخت پارک بانوان در اهواز "هدر دادن" بودجه شهرداری است

[ad_2]

نوع ساخت پارک بانوان در اهواز "هدر دادن" بودجه شهرداری است