نیمه شرقی کشور از امشب تا یکشنبه خاك آلود می شود

[ad_1]

تشكيلات هواشناسی کشور ذمر آوند شرط کرد: به سمت دلیل وزرش تيز شدید باب نیمه شرقی کشور، این نواحي از امشب تا یکشنبه اغبر می شود.

به سمت رپرتاژ خبرگزاری نيكي و عتاب، بناگر نيكوكاري ذمر آوند شرط تشكيلات هواشناسی کشور، تصاویر دریافتی از قمر های هواشناسی، تشکیل عوام گردوخاک را روی کشور عراق اثر می دهد، به مقصد براي دليل جریانهای غربی طی روزهای آدينه و شنبه درب برخی نواحي مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور، نيمروز جهات باختر وجنوب کشور نسيم ريح توفان و خاك وخاک پیش بینی می شود، باب نتیجه کاهش دید افقی و کیفیت آتمسفر پدیده غالب درب این منطقه ها کشور خواهد حيات.

نيكي بالذات همین رپرتاژ، همچنین به سوي علت نسيم آماه شدید درب نیمه شرقی کشور از امشب تا یکشنبه گردوخاک داخل این منطقه ها رخنه خواهد فرياد، از کیفیت جو شهوت درون این منطقه ها نیز کاسته خواهد شد.

توصیه می شود قبيله جمع های رقيق القلب و بیماران تنفسی درون منطقه ها درگیر با پدیده گردوخاک از شبهه و فعالیت داخل فضای مرخص استنكاف کنند.

[ad_2]