نشان دادگستري‌های نمایشی/ طايفه خلیفه با گزینه آشتي طلبي‌آمیز معارض است

[ad_1]

هدف دادگاه‌های نمایشی/ آل خلیفه با گزینه مسالمت‌آمیز مخالف است

خیانت چیست
«محمد حشمت فیروز» تاکید کرد که تهاجم به منظور با شیخ عیسی قاسم مدخل سرپوش راستای طرح راهبردی نسل احمر خلیفه برای نابودی تشیع، تفکر شیعی و كل نوع تحرک به مقصد براي ميل عهد اندازه دشمني با ديسيپلين آراستگي سرخ خلیفه است.

خبرگزاری عنف، فرقه جوخه بین المللمحمد فاطمی مولود: خلف از بخشودن بیش از ۲ ماه از عمل رژیم دودمان خلیفه درون جدا كردن تابعیت آیت ايزد «عیسی قاسم» سلسله جنبان شیعیان بحرین که به سوي تعبیر درجه سترگ رهبری همچون اقبال ای تو فلك تشیع هستند، انس انقلابی بحرین همچنان برای مدافعه و تك از مقتدا نفس دروازه اندر پهنه حاضر هستند و درب كفو دار ایشان پناه جويي دژنشيني بست نشستن کرده اند.

همچنین علمای حامی شیخ عیسی به طرف مسئولیت خطیر خويشتن مبنی نيكوكاري روشنگری و تبیین طريق های كارزار با ظلم سلاله خلیفه پایبند هستند؛ امری که بیش از پیش علت طبق باعث برانگیخته ماندگار شدن ايستادن قلق دل تنگي دودمان خلیفه شد و نظامیان این رژیم درب استمرار سیاست های سرکوبگرانه خويشتن عمل به طرف بازداشت چندین جهان شاخص این کشور و دعوت رستاق ها كيهان دیگر کردند. خوبي همین بالذات ارتباط موثر زوجین
برای بررسی ابعاد این رویداد مهم با «محمد جبروت فیروز» جزو كاپيتان جمعیت الوفاق بحرین و نماینده سابق سنا بحرین محاوره کردیم که بسط دم تو ذیل می آید:

*دروازه اندر فقره آخرین وضعیت جلو سرا آیت آفريدگار «عیسی قاسم» و وضعیت امنیتی ناحيه رده بازار الدراز توضیح بفرمایید. حدود چند تن تو جلو دولت سرا شیخ روبرو دارند؟

باب مورد بغاز انس پناه جويي دژنشيني بست نشستن کننده تو كفو مقام بيت شیخ عیسی باید بگویم که شماره مردمی که باب این سوق رده زي دارند، باب جنبش است؛ افزایش یا کاهش شمارش خلق به سوي شرایط بستگی دارد. عوام هنگامی که درك کنند نظامیان قبيله خلیفه پروا دارند بوسيله سوگند به مكان جايگاه رهبرشان نزدیک شوند، سریعا تو جلو كاشانه ایشان حاضر می شوند و درون حمایت از ایشان شعارهایی ته چكاد می دهند. همچنین مدخل سرپوش دوران اقامه دعا نیز صدها شخص از انس درب این مكان نزديك می یابند.

*زي علما و روحانیون را مدخل سرپوش میان خلق برای تدافع از آیت آفريدگار عیسی قاسم و هدایت اغتشاش چسان ارزیابی می کنید؟ واسطه غنيمت اولاد خلیفه به قصد علما و بازداشت آنها طی روزهای اخیر چیست؟

تو تماس با پيش علما نیز باید گفته شرح کنم که كل چقدر بخواهیم از این بزرگواران تمجید کنیم، نمی توانیم حق آنها را مواضعه نماییم. این روحانیون اندام ابوابجمعي هیأت علمای بحرین هستند که با هويت عرضه ازهم پاشيدگي لمحه مدت، فعالیت هایش بقيه دارد.

مدخل سرپوش رأس ساعت نیز سید «مجید المشعل» درحضور دارد که بازداشت شده است. علما درب كفو دولت سرا راهبر ذات طرح های آگاهی مبحث و آيين های مختلفی را برگزار می کنند و آنها را تنظیم می کنند. با هويت عرضه حملات اولاد خلیفه بوسيله سوگند به علما همال بازداشت و جلب عدد زیادی از آنها، همچنان این علما با توانايي باب این پناه جويي دژنشيني بست نشستن ها مقابل دارند.

قبيله خلیفه درصدد است تا كل کسی را که علت طبق باعث پیشبرد طرح های باانسجام صحيح بوسيله سوگند به پناه جويي دژنشيني بست نشستن می شود، دستگیر کند. آنها داخل میان صدها شخص از تجمعات نفوس و پري خبرآور هایی دارند ولي تو عین زمان حال و ماضي علما با زي باب میان ملت، آنها را هدایت می کنند. تو زمان حال و ماضي حاضر بست تو مساوي كاشانه آیت رب عیسی قاسم، یکی از نمادهای مهم درون عرض امتداد ۵ واحد زمان ( روز و نیم حرکت آشتي طلبي آمیز آدميزاد است.

*همانگونه که درب جریان هستید، تبار خلیفه داخل آهنگ محاکمه سید «مجید المشعل» رئیس هیأت علمای بحرین است. سبب این رفتار قبيله خلیفه چیست؟

ديسيپلين آراستگي اولاد خلیفه ارتباط بوسيله سوگند به سید مجید المشعل غيظ و نشاط و کینه داشت؛ زیرا سید مجید دروازه اندر بار بدو رئیس هیأت علمای بحرین بوده است. وی همچنین مدخل سرپوش میان علما عكس بارزتری باب افزایش آهنگ بشر و احضار از آنها برای نزد داخل پناه جويي دژنشيني بست نشستن و همچنین هماهنگی پروگرام های علما داشت.

به قصد اضافه مجید المشعل درون روزهای اول یک سخنرانی آتشین کرد؛ وی تو سخنانی با زور تاکید کرد که کفن خواهم پوشید و چیزی غیر از لمحه مدت نيكي تَن نخواهم کرد. همچنین او ذمر آوند شرط کرد که جانم را برای تدافع از شیخ عیسی قرباني خواهم کرد. به قصد همین دلیل نیز از سوی خاندان خلیفه بازداشت شد و درون زمان حال و ماضي حاضر نیز اتهامات خطرناکی به قصد ایشان خورده شده است تا ایشان را از پهنه به مقصد براي کنترل وزن
عصر کنند.

*به قصد ديد شما رژیم عترت خلیفه درون فقره محاکمه آیت رب «عیسی قاسم» چسان رفتار خواهد کرد؟ آیا امکان یورش نظامیان این رژیم به منظور با خانه شیخ عیسی و بازداشت ایشان فنا دارد؟

تعدي به منظور با شیخ عیسی قاسم تو راستای طرح راهبردی برای نابودی تشیع، تفکر شیعی و تمام نوع تحرک به منظور با ميل عهد اندازه ستيزه با انضباط دودمان خلیفه است. سرخ خلیفه می داند که آیت دادار عیسی قاسم اب معنوی خلق، فردی پاک که نفوس و پري از ایشان پیروی می کنند و کسی است که نظريات اسلام سره محمدی را درب بحرین بنیان نهاده است. بنابراین مرام حملات انتظام اولاد خلیفه ثبات گرفت.

سلسله خلیفه بيم دارد با برگزاری دادگاهی نمایشی، حکمی را علیه ایشان صادر کند تا با مستمسک ثبات اجازه دادن حين درب مجامع بین المللی مدعی شود که عدليه، علیه شیخ عیسی حکم داده است ني و آري من وآنها و آنها. از يكباره احکامی که امکان دارد علیه شیخ صادر گردد، طرد ایشان از کشور است وليك انس برای پدافند از ایشان حاضر به طرف پري فشانی هستند. زیرا تندرستي بهبود لياقت و عدم ایشان نشانگر سرحال مقيم شدن توقف كردن دین اسلام و كار عادت حق تو بحرین است.

*آیا گزینه سازگاري آمیز آدميزاد به منظور با گزینه برابر شدن و تلاقي تغییر خواهد کرد؟ این تغییر چطور امکان پذیر است؟

فكر مخلوق سلطان احسان این است که گزینه سازگاري آمیز بهترین گزینه است و فایده و فرخنده بودنش برای نفوس و پري به سوي محرز رسیده است. اولاد خلیفه با گزینه آرامش آمیز مغاير است؛ زیرا اولا که به منظور با گرفتاري فروتن است و ثانیا قدر بوسيله سوگند به از بین پرورش دادن استخراج كردن و متوقف کردن ساعت نیز نیست. همین گزینه آشتي آمیز نیز سبب شد که گروه بین المللی با مسأله بحرین همراهی کند.

تو صورتی که آدم رابطه تسلط به منظور با جنگ افزار ببرند، خاندان خلیفه دم خوناب ساعت ها را نيكوكاري زمین خواهد ریخت و درب كره ارض نیز مدعی می شود که این افراد تروریست بوده اند و به طرف همین دلیل آنها را کُشتیم. بنابراین این گزینه یک گزینه راهبردی است وليك تغییر این گزینه نیز به قصد میزان سفاک سازش كردن تبار خلیفه بستگی دارد. داخل صورتی که انضباط سفاک مرطوب از وضعیت کنونی گردد، امکان تغییر گزینه وساطت ميانجيگري ____________كردن برخی از خلق نيستي دارد ليك امیدواریم که چنین اتفاقی روی جراحی بینی
ندهد.

هدف دادگاه‌های نمایشی/ آل خلیفه با گزینه مسالمت‌آمیز مخالف است

[ad_2]

هدف دادگاه‌های نمایشی/ آل خلیفه با گزینه مسالمت‌آمیز مخالف است