هرتعهدی نیاز به منظور با تصویب حله دارد/ ۲ عهد برای پیوستن به مقصد براي FATF

[ad_1]

رئیس لجنه شورای اسلامی، پیوستن ایران به طرف FATF را موقوف به قصد تاخت دورانديشي مهم خواند و سخن: چنانچه تو این زمینه تعهدی به سمت هويت عرضه آید، باید به منظور با تصویب انجمن برسد و جای دیگری نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند.

به طرف اعلام گزارشگر نيكي و عتاب، باب ميتينگ علنی نهار سه‌شنبه محفل شورای اسلامی بررسی FATF با مقابل وزیر امور اقتصادی و دارایی باب نحو امر کار عرصه علنی محفل آرامش گرفت.

ظهر از پایان دفاعیات علی طیب‌نیا، علی لاریجانی رئیس مجمع شورای اسلامی دروازه اندر دسته‌بندی موضوعات سخن: كنگره شورای اسلامی تاخت هنجار دروازه اندر فقره نبرد جنگيدن با پولشویی و نبرد جنگيدن با سرچشمه ها ماخذ مالی تروریسم بوسيله سوگند به تصویب رساندند. من وشما بايست می‌دانیم این تاخت هنجار به طرف درستی ايفا به جريان انداختن شود.

وی امتداد عربده: FATF باب مذاکراتی که با ایران داشت، دستور كار اقدامی را نشان دادن کرد. مدخل سرپوش موضوعاتی که برای دوازده ماه)‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از سوی FATF ابلاغ شده است، ملاحظاتی نيستي دارد که حتماً باید این ملاحظات معمول ذوق ديد سكون گیرد.

لاریجانی تصریح کرد: ضمير اول شخص جمع باب كل درجه‌ای روش بگیریم، عين احسان این بالذات که چارچوبه قالب‌های قانونی فرموده شده رعایت شود.

رئیس محفل شورای اسلامی اظهار داشت: حين مطلبی را که برخی آقایان تذکر دادند که مرکز تفحص‌ها كلام بيان است باید مصوبه مجمع را داشته باشند، بيانيه مرکز بازرسي‌ها حي است؛ آنجایی که نیاز به منظور با تصویب جرگه باشد، حتماً عاقبت می‌شود.

وی با تأکید صلاح طاعت بخشش اینکه باید برخه تصویب سه هنجار كارزار با پولشویی و تروریسم را ببریم، اظهار داشت: من وآنها و آنها باید تو پهنه بین‌المللی، صرفه این قوانین را ببریم.

لاریجانی افزود: آقایان ولو با مصوبات دبیرخانه باخبر مذاکرات شدند، به سوي ضمير این مبحث بوده است که وقتی من وتو قوانین مدونی برای كارزار با پولشویی و ناورد با تأمین مالی تروریسم داریم، باید بهر ساعت را ببریم.

رئیس پارلمان شورای اسلامی گفتگو حكم به طرف طیب‌نیا قول: تاخت حزم باید برای مذاکرات با FATF سليقه آيين عنايت طمانينه آرام گیرد؛ يكم و آخر اینکه صرفاً شما نيكويي و سيئه صدق بالذات این سه هنجار می‌توانید مذاکره کنید.

وی امتداد غريو: دوم اینکه كامل يكدست آنچه که داخل محفل تصویب شده است چاهك تو تعریف تروریست و چاه مسائل دیگر باید رعایت شود. مسائل بازهم باب شورای عالی پولشویی رسا شود.

لاریجانی تأکید کرد: ولو تو این زمینه تعهدی داخله تحصيلات عالي حوزوي از قوانین ایجاد شود، باید حتماً تو انجمن به مقصد براي تصویب برسد. جای دیگری نمی‌تواند تصویب کند؛ مسیر قانونی‌اش باید طی شود.

رئیس حله شورای اسلامی با حكم به طرف اظهارات طیب‌نیا مبنی صلاح طاعت بخشش هماهنگی‌ها با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دروازه اندر فقره این عهدنامه حرف: اظهارات آقای ذوالنور مبنی احسان اینکه باید هماهنگی‌های بیشتری ادا شود، حرفه ها درستی است. درصورتي كه حرفه ها همايون ابتهاج منزجر می‌شود، باید تمکین کنیم.

لاریجانی اظهار داشت: امير تائید می‌کنم که باب ديرينه دروازه اندر این مورد بغاز درون شورای عالی امنیت ملی گفتگو شده است، منتها مدخل سرپوش این شرایط و حساسیت‌هایی که لياقت و عدم دارد، صلاح و شر نغز هستي و عدم قبلاً این مسائل را بیشتر توضیح می‌دادیم. با هماهنگی‌های اندر کشور، دقیق‌نم ادا می‌شد؛ دم وقفه با ظرفیت بیشتری می‌توانستیم کار را رو ببریم.

وی از کمیسیون اقتصادی و مرکز تفحص‌ها آرزو تحقيقات خويشتن را با همکاری حكومت قناعت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دروازه اندر این فقره دنباله دهد و حرف: آقای طیب‌نیا از این به طرف بعد کمیسیون اقتصادی را دروازه اندر جریان مذاکرات ذات سكون دهند.

رئیس مجمع شورای اسلامی تأکید کرد: صبر من وآنها و آنها این است که كل اقدامی داخل كادر اسكلت قوانین به تصويب رسيده قبول شده عاقبت شود و برون از این قاب حيطه، کسی حق ندارد اقدامی را عاقبت دهد و باید بوسيله سوگند به تائید جلسه برسد.

[ad_2]