هزینه پروگرام‌های بنیاد بین‌المللی غدیر با کمک توده تأمین می‌شود‌

[ad_1]

سبب‌الاسلام والمسلمین اسماعیل تباني افکن باب قول‌وگو با گزارشگر تسنیم داخل اصفهان، پیرامون فعالیت‌های بنیاد بین‌المللی غدیر اظهار داشت: این بنیاد تو تمام کشور از حدود ۱۰ عام پیش به منظور با چهره رسمی کار ذات را مطلع کرد و به سوي مندرج كتابت رسید.

وی افزود: ریاست این بنیاد تو ماسلف مرحوم آیت‌رب خزعلی حيات که بعد از سفر این فلك شرافتمند آیت‌خدا صدیقی راهبر آدينه موقت تهران ریاست بنیاد را برعهده گرفت و باب استان‌ها نیز نمایندگان مرتبه بزرگ رهبری ریاست بنیاد را برعهده دارند.

دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر باب اصفهان با گوشه علامت راي به سوي برگزاری ویژه دستور كار‌های این بنیاد بیان کرد: اجرای مسابقه ها نامشابه و آشنا، تجلیل از سيدها، هدایت کاروان‌های غدیر، برگزاری عشرت‌های متعدد درب سياق صحن شهر، نشر باسمه دروغ پوستر، بنر، اقلام فرهنگی، کتاب و غیره داخل تحكم کار بنیاد غدیر سكون دارد.

وی با بیان اینکه از اندرز‌های معصومین علیهم السلام تو يوم دوره عید غدیر تغذيه نیازمندان است، سخن: نيكي همین بالذات از پروگرام‌هایی که به سوي ريخت ویژه برگزار می‌شود می‌انرژي تغذيه را شهرت اسم سرما که امسال برحسب آماری که تاکنون نمايش شده است بیش از ۱۰۰ عندليب خوردني درب زمان عید غدیر بین بشر توزیع می‌شود.

يد ارتباط‌افکن از برگزاری عشرت‌های نامشابه و آشنا درون روي كوي ها شهر اصفهان روايت مسند و مبتدا نقل عدل و افزود: برگزاری ۱۰۰ عشرت تو ۱۰۰ نقطه محلت با همکاری شهرداری اصفهان و حرکت کاروان شادی درون نهار عید غدیر با همکاری هیئت‌های مذهبی باب ميزان جنبه استان دستور كار ریزی شده است.  

وی با بیان اینکه معرفی غدیر بوسيله سوگند به ديباچه اسم مقصود دربدوامر آغاز این پروگرام‌ها ديباچه اسم می‌شود، حرف: گاهی عهد احوال برای معرفی یک مبحث باید راس و آواز داشت و گاهی لبيك اجر بوسيله سوگند به سئوالات نیز کافی است که باب موضوع دوم از طریق دوستان پول من وشما با سوق به طرف نواحي نامشابه و آشنا چهره می‌گیرد.

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر داخل اصفهان از برگزاری رسوم دستار گذاری طلبه ها طالبان آگاهي قسط و افزود: عمل خوبی که به سوي عزم اراده حوزه علمیه اصفهان عاقبت می‌شود این است که تمام كلاس داخل شام عید غدیر رسوم عصابه گذاری طلبه ها طالبان خردسال برگزار می‌شود که امسال نیز این دستور كار را برگزار می‌کنیم.

وی درب پيوند با منبع ها مالی بنیاد غدیر تصریح کرد: این بنیاد مردمی بوده و هزینه طرح‌های ساعت از طریق خیران و ملت تأمین می‌شود و سو‌ای مدخل سرپوش این ربط لياقت و عدم دارد.

تباني‌افکن سخن: مقصد شما این است که غدیر مانند زاير احرام بسته مدخل سرپوش اجتماع جمعيت نهادینه شود، نظير اینکه زاير احرام بسته دیگر نیازی به مقصد براي اقرار كردن ندارد و بشر ذات درب كوي ها نامشابه و آشنا طرح‌های ویژه زاير احرام بسته را برگزار می‌کنند، من وشما به سوي نفس اجاق این هستیم تا آينده و اقليم را غدیری کنیم چن گر قيمت ارج غدیر را می‌دانستیم عاشورا به طرف لياقت و عدم نمی آمد. 

وی افزايش کرد: چندین واحد زمان ( روز است که با رهنمودهای زعيم بزرگ شورش و ناس بوسيله سوگند به پهنه آمده‌اند، من وآنها و آنها دينار دولتی نداریم وليك از جمله افرادی که به مقصد براي نفس اجاق کمک به منظور با بنیاد بین المللی غدیر هستند می‌خواهیم که کمک‌های ذات را به منظور با كتاب نماینده ولی فقیه مدخل سرپوش استان و یا به سمت حساب شمارش  74005 بانک بازرگاني شعبه حافظ بنیاد غدیر درب اصفهان ايفاد کنند.

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر درون اصفهان از برگزاری آزمايش ها کتابخوانی ویژه عید غدیر شايعه فرياد و اظهار داشت: آزمون کتابخوانی امسال با آغاز "پوشيده زندگی و سبک زندگی علوی" انتها می‌شود که مدخل سرپوش این زمینه ۴۰ عندليب دستور رونوشت کتاب بوسيله سوگند به طبع منتشر رسیده است، درب کنار این کتاب، کتاب سرآغاز غدیر نیز شايعه گزافه شده که همگی به طرف هيئت فرم رایگان است.

انتهای پیام/

[ad_2]