آژير رئیس مرکز حفظالصحه استان دروازه اندر ربط با رعایت اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه درب تلاقي با پدیده خاك و خاك

[ad_1]

به مقصد براي اعلان روابط عمومی ياري بهداشتی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهپور اهواز، دکتر سعید سیدیان هم دستي بهداشتی دانشگاه، با دل سوزي به سمت حدس حدوث پدیده خاك و خاك و بارندگی بشقاب درخلال 48 وقت نما آینده؛ طي بين آژير درون مورد بغاز اثرات بد خاك وغبار نيكي تندرستي بهبود افراد به قصد ویژه  طايفه های آسیب پذیر؛ اقدامات احتیاطی داخل پیشگیری از ابراز رويدادها و عارضه ها حوادث زیان ثمر این پدیده نيكوكاري سلامتی را تشریح کرد.

رئیس مرکز حفظالصحه استان خوزستان؛ نوزادان، کودکان و نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتلا به مقصد براي بیماریهای قلبی و تنفسی را از توده های سرشار دشواري و آسیب پذیر عمداً معلوم و به منظور با آدم ساکن باب استان خوزستان توصیه بروز که مدخل سرپوش ميقات پيدايش پدیده خاك و خاك دروازه اندر خانه ها ذات بمانند و درها و پادگانه ها را بسته نگه داشته و از فعالیت غیر ضروری باب بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از ماوا خودداري نمایند و تو روي ناچار به مقصد براي فعالیت باب هوای حر درون به طرف كمينه حمل كردن تحويل دادن هنگام فرصت تلاقي حتما از ماسکهای مخصوص SSP2  یا N95 بهره گيري نموده و مدخل سرپوش صورتی که به مقصد براي این نوع ماسکها دسترسی ندارند یک خرده دانه منديل اسير نمسار را جلوی دهن و بینی رسم داده و از به منظور با کار بلند كردن پروردن ماسکهای معمولی جراحی و دندانپزشکی پرهیز کنند زیرا این نوع از ماسکها هیچگونه تاثیری درون جلوگیری از مدخل ذرات خاك و خاك به سمت اسباب تنفسی ندارند و حتی میتوانند داخل تلاقي با خاك و خاك زيانمند باشند.

سیدیان درب دنباله به سمت افرادی که دارای بیماریهای قلبی، تنفسی و عسرالنفس  یا دارای علایمی مثل تنگی خويش، سرف، خس خس و ناخوشي جاكتابي سینه هستند، توصیه مظهر طي بين استعمال به منظور با وقت داروهای نفس اقدامات احتیاطی و پیشگیری کننده را جدی غمگين و داخل ريخت تسلسل یا تشدید علایم به طرف پزشک احاله نمایند.

وی پرهیز از استفاده غذاهای روغني پرروغن پيه دار بهتر، بهره وري زیاد از مایعات و لبنیات کم روغن دار و شستشوی مکرر بینی و دهن و همچنین جامه (زنان هندي) مناسب ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی آراسته صرف را مدخل سرپوش جلوگیری از پيدايي ماليات پيامدها ناشی از خاك و گردوخاك سودبخش دانست.

همچنین رئیس مرکز حفظالصحه استان با نظر امر به مقصد براي کاهش میزان دید باب موقع خاك وغبار از ملت قصد از سفرهای غیر ضروری خودداري کنند و اگر بنيادگر به طرف ناچاري درون شارع بوده و باب آينده رانندگی هستند داخل رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با امعان نظر و با تندي مناسب رانندگی نموده و داخل هيئت فرم لزوم تا ناپديد استقراريافتن شرایط بران، اتومبیل را باب ناحيه كانون امنی متوقف نمایند.

روانه به سوي دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*