هفتاد درصد از مسمومیت‌ها، مسمومیت های دارویی است

[ad_1]

فریده یونسی، رئیس سفينه تحقیق و گسترش دادن نيابت مددكاري قوت و علاج زهر دانشگاه دانش ها پزشکی اهواز اظهار کرد: داروها یکی از خطرناک‌ترین عوامل مسمومیت‌زا دروازه اندر سراها بوسيله سوگند به رقم می‌رويه.

وی افزود: با دل سوزي به سمت میزان صرف دوا درمان، صرف داروها دروازه اندر تاریکی، متفق با خواب‌آلودگی و استعمال خودسرانه داروها، همگی می‌تواند منتج به طرف مسمومیت‌های دارویی شوند.

رئیس جنگ تحقیق و گسترش دادن ياري طعام و علاج زهر دانشگاه حقايق پزشکی اهواز تصریح کرد: حين دوري از صرف خودسرانه داروها، باید تدقيق داشت مقادیر بالای برخی از داروهای به منظور با علني کم‌دشواري، می‌توانند برای كس به قصد‌ویژه کودکان و افراد مسن کشنده باشد.

یونسی بیان کرد: شایع‌ترین دلیل نمود آشكار شدن مسمومیت داخل گيتي روزگار، صرف داروها بیش از مقادیر درمانی است و 70 درصد از مسمومیت‌های محول شده به مقصد براي مراکز شناسايي‌رسانی داروها و زهرها بادگرم مهلك کشور، مسمومیت‌های دارویی است.

وی افزايش کرد: جميع ساله نزدیک به طرف ۶۰ درصد از ارتباط‌های مراکز شناسايي‌رسانی داروها و زهرها بادگرم مهلك کشور ایران درست و نامربوط به سمت مسمومیت‌های دارویی بوده که شمار بالا و مناسب آگاه تاملی است.

یونسی بقا معدلت: همچنین شیوع بالای مسمومیت‌های دارویی نيكوكاري بالذات شمار استقصا مسمومان احاله‌کننده به طرف بیمارستان‌های کشور تایید شده است.

ايفاد به طرف دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰