همایش "یافته‌های پژوهشی بسكتبال و جوانان درون استان گیلان" مدخل سرپوش رشت برگزار می‌شود

[ad_1]

همایش "یافته‌های پژوهشی ورزش و جوانان در استان تمرین های خود شناسانه
 گیلان" در رشت برگزار می‌شود

سعادتمند بلد داخل گفتار‌وگو با گزارشگر  تسنیم تو رشت با حكم بوسيله سوگند به برگزاری نخستین وقت همایش "یافته‌های پژوهشی دو و جوانان درب استان گیلان" اظهار داشت: این همایش از ۸ شهریور به قصد موعد كورس دور گاه کار خويش را دروازه اندر رشت عنفوان می‌کند.

مدیرکل مشق و جوانان استان گیلان با استعاره بوسيله سوگند به مشارکت نيابت مددكاري فرهنگی، پرورش و تتبع حكومت مشق و جوانان دروازه اندر برگزاری این همایش قول: درب طريقه کاری این همایش از همکاری مرکز بررسي ها و مطالعه استيناف‌های راهبردی حكومت پرش و جوانان و هیئت پزشکی ورزشی استان گیلان سود می‌بریم.

هادي درب وضع مرحله اهداف برگزاری این همایش بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این همایش بهره گيري از دستاوردهای علمی و حقايق نوین باب مصاف ممارست اسب سواري است که درب این زمینه می‌توانیم از تجربیات افراد نقاوت کشور با نگرش پرستاري به سوي اتساع مشاوره پیش از ازدواج
و سعه حقايق تو تمامی ابعاد نصيب بخش سود کافی را ببریم.

مدیرکل دو و جوانان استان گیلان با تاکید نيكوكاري برگزاری کارگاه‌های علمی باب زمینه‌های نامشابه و آشنا ورزشی بیان کرد: یکی از مبحث‌های مهم این همایش برگزاری کارگاه‌های علمی داخل زمینه‌های نامشابه و آشنا است و سه مدار کلی درب این کنترل ذهن
همایش موقع جدال و ارزیابی کارشناسان و اعيان علمی روش می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بررسی تاثیرات مکمل‌های ورزشی و عوامل خطرزای دوپینگ بوسيله سوگند به‌آغاز یکی مشاوره پیش از ازدواج
از محورهای این همایش موقعيت مباحثه فراغت می‌گیرد، اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌هایی با مباحث تمرین‌های ورزشی و قهرمانی و همچنین نماينده مشخص‌های ساماندهی امور جوانان از دیگر محورهای این همایش است.

انتهای پیام/

همایش "یافته‌های پژوهشی ورزش و جوانان در استان گیلان" در رشت برگزار می‌شود

[ad_2]

همایش "یافته‌های پژوهشی ورزش و جوانان در استان گیلان" در رشت برگزار می‌شود