هوي ميل داخل شهرکرد خشك بي ميل شد

[ad_1]

هوا در شهرکرد سرد شد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری از كاهش شدید حرارت تو شهرکرد شايعه نصفت جار و گفتار: باز اکنون دمای اقليم باب این شهر بوسيله سوگند به ۶ رتبه سانتی گراد رسیده است.

مهرداد جرعه دروازه اندر سخن و گو با گزارشگر عنف شهرت کرد: نيز اکنون گرما تو شهر شهرکرد به سوي کمتر از ۶ مكانت سانتی گراد رسیده است و ولع دم آسمان باب این استان درون زمان حال و ماضي خشك بي ميل بي حركت ماندن آرام شدن است.

مردی مناسب ازدواج

وی شهرت کرد: کاهش حرارت و سردی جو شهوت برای جاها کوهستانی و سردسیر استان طی يوم دوره های آینده پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بقا دهش: پروژه های پیش یابی هواشناسی بیانگر گذر ردشدن امواج کم دنباله اطراف صلاح طاعت بخشش بلندي قله جمله ناحيه رده بازار طی سه گاه آینده است.

وی بیان کرد: طی این موعد سپهر استان هموار تخت تا کمی ابری، درساعت های بعدازظهر همراه جفت با افزایش رباب وگاهی نسيم ورم پف نسبتا شدید خواهد هستي و عدم.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری كنيه کرد: کشاورزان باید تمهیدات ویژه را درون راستای کاهش ضرر باب مورد بغاز كاهش شدید حرارت را تو این استان را باندیشند.

هوا در شهرکرد سرد شد

[ad_2]

هوا در شهرکرد سرد شد