والدین تو سنین پایین مسواک ربودن را به مقصد براي کودکان فراگيري دهند

[ad_1]

دکتر صلا رسایی، مطلع و تازه كار جراحی لثه و كارمند هیئت علمی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهزاده اهواز با بیان اینکه بیماری لثه بدلیل انجمن كردن پلاک میکروبی روی سنان ها نيكوكاري پيشامد زوال مسواک ضربت دزديدن و لاوجود رعایت سلامت دهن رخنه میدهد سخن: این بیماری تو کودکان به مقصد براي رخسار بیماری لثه ديرينه شایع است. نقش لثه داخل کودکان بصورت صورتی کم نقش میباشد و داخل رخسار پديدار شدن برافروختگي لبه های لثه بوسيله سوگند به صبغه سرخ می شود.
 مطلع و تازه كار جراحی لثه دنباله جيغ: درون زمانی که سنان های شیری می افتند و سنان های دائمی رویش میکنند دروازه اندر لثه تغییراتی  رخنه می دهد که دروازه اندر این تغییرات ممکن است میزانی از لثه پف كرده یا فحل شود.
وی طي بين ايما به منظور با نگرانی والدین ميقات بازگشت  بوسيله سوگند به كلينيك و بیان این مشکل افزود: این تغییرات باب لثه عادی است و نیاز به مقصد براي چاره ندارد. درب درست جوانه ی سنان دایمی درون زمان برون شد از لثه کمی لثه را دميده کرده و این انتفاخ میتواند سخت و صورتی مكر طرح باشد و یا اینکه با تحریکاتی که نفس کودک به سوي لثه آگاه می کند و یا باب نوبت قوت ول گشتن لثه زخمی شده باشد و زیر ساعت ناحیه با دم خوناب انباشته شود که این حالات نیز نیازی به سمت دوا ندارند.
 رسایی توصیه کرد: داخل صورتی که نفخ و برجستگی لثه با تالم همگام  باشد بهتر است کودک را به قصد دندانپزشکی سوز و حر پرنيان حجر.
آلت هیئت علمی دانشگاه آغاز کرد: لبه لثه های کودکان مدخل سرپوش خلال رویش كارآ دندانی، ممکن است ناي بسامان باشند و یا لبه خاك داشته باشند و والدین از این ناهماهنگی  لثه آشفته باشند، ولی این سنان ها تو منزل رویش كاري دندانی هستند و ته از رویش کامل سنان و روش گیری کامل داخل فک لثه ها بصورت عادی درب می آیند.
وی افزود: ار کودکی درون زمان رویش كارآ دندانی مسواک نزند و حفظالصحه دهن و سنان را رعایت نکند، میتواند نمود آشكار شدن سوز و خونریزی افزایش یابد.
اندام ابوابجمعي هیئت علمی دانشگاه گفتار: جرمهای دندانی داخل کودکان شایع نیست ولی دیده میشود و باید این جرمها برداشته شود و مشکل را حل کرد.
رسایی بیان رونق: یکی دیگر از معضلاتی که نوجونان از سنین ۱۱ تا ۱۳ سالگی با دم مصادف هستند سوز لثه عصر رشد كنيه دارد که بسیار شایع است و كودك تو حین گذر از سنی بوسيله سوگند به مجلس دیگر ممکن است به سمت سلامت دهن توجهی نکند و لثه خونریزی کند و این مشکل با فراگيري حفظالصحه و مسواک ضربت دزديدن دقیق معدوم میشود.
وی دروازه اندر پایان حرف: از والدین نبيل استدعا دارم که خويش آنها روی حفظالصحه فرزندان خويش نظر داشته باشند و مسواک ضربه کودک را کنترل کنند و چطور مسواک ربودن صحیح را به مقصد براي کودک یاد دهند .   

ايفاد به سوي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰