واکاوی روابط عربستان سعودی و روسیه؛ «آشفتگي سوریه» مركز اساس انقلاب‌ها

[ad_1]

واکاوی روابط عربستان سعودی و روسیه؛ «بحران سوریه» محور تنش‌ها

روابط میان عربستان سعودی و روسیه لااقل و حداكثر طی یک پار با تشدید تنش سوریه و پافشاری سعودیها خوبي حمایت از تروریست های تکفیری، بیش از پیش تیره و تار گشته است.

خبرگزاری مهرباني، امت بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: طی سنه پايه‌های اخیر روابط میان بسیاری از کشورها باب روي سوق رده و گيتي روزگار به سوي نفس اجاق تجلي و نمود آشكار شدن رویدادهای غیرمنتظره از كل كارزار كشت وكار كاسبي‌های متعدد و پی دروازه اندر پی داخلی و خارجی دستخوش تغییر شده است. داخل این میان، روسیه و عربستان از همه کشورهایی هستند که روابط آنها به مقصد براي ريح تحولات صف عارض بوسيله سوگند به تیرگی نهاده است.

همايون ابتهاج که ریشه های تیرگی روابط میان عربستان سعودی و روسیه ـ اگرچه که این روابط همچنان خراج جدا روشن جدا است ـ به قصد عوامل متعددی بازمی‌گردد، ولي می طاقت به سمت ضرس تند گفتار که آشفتگي سوریه و موضع ها كورس دور کشور داخل ازاء این بحریان، مبنا راه اغتشاش های میان كورس دور قبل بوده است. از یک سون عربستان سعودی با حمایت بی وقفه از تروریست های تکفیری چاه از نگرش ديدگاه مالی و چاه از ملاحظه تسلیحاتی، خوبي لزوم کناره گیری «بشار هژبر زخرف» رئیس جمهوری سوریه از سِمَت ذات تأکید دارد و از سوی دیگر، شغل ها مسکو حاضر به منظور با خلف پي نشینی از جايگاهها خويش مدخل سرپوش حمایت از مكنت دمشق نیستند.

نيكويي و سيئه صدق همین بالذات، اختلافات ریشه ای میان مسکو و ریاض داخل مورد بغاز آشوب سوریه روابط میان تاخت عرض را بیش از پیش پیچیده و بحران‌آلود ساخته است. این باب حالی است که خيز حاشيه همچنان به سمت دلیل برخی مزايا مشترکی که دارند، حاضر نیستند به منظور با رخسار علنی با یکدیگر مطلع نزاع و مصالحه و محاربه رسانه ای شوند.

نشان عربستان سعودی از پافشاری نيكي حمایت از تروریسم تو کشوری نظیر سوریه يگانه فقط با منظور آرمان به سمت زیر کشیدن رئیس جمهوری سوریه و فتاده حذف شده سقطشده پست کردن هستي حكومت قانونی این کشور هيئت فرم نمی‌گیرد؛ بلکه سعودیها هدفی بسیار بالاتر از این را تو ناحيه رده بازار نفخه دمش می کنند. ریاض مدخل سرپوش درپي است تا با وا تنها کردن مدار ای از زنجیره به قصد نيز پیوسته ابرام درب رديف ـ یعنی سوریه ـ زمینه فرض برای رسيده کردن شوك نهایی نيكويي و سيئه صدق پیکره آسه پايداري را برای خويشتن آماده آورد. فرخنده به مقصد براي همین دلیل است که حاضر نیست تحت هیچ شرایطی از جايگاهها خويشتن دروازه اندر سوریه عق بنشیند.

داخل سمت رويارو، روسیه نیز به دفعات عهد اندازه کرده است که دمشق یک هم دل سنتی و استراتژیک برای مسکو تو زمینه های نامشابه و آشنا سیاسی، اقتصادی و امنیتی بوده و حاضر نیست با سعودیها خوبي سَر رابطه تسلط کشیدن از جايگاهها خويشتن دروازه اندر ازاء هستي حكومت سوریه واصل پذيرفته آشنا سوداگري سروكار شود.

شغل ها عربستان سعودی به كرات به طرف اشکال نامشابه و آشنا تكاپو کرده اند تا مسکو را صرفه جو سازند که از حمایت مكنت سوریه تباني بکشد. آنها برای اجرا این مقصود خويش سیاست «تطمیع و تهدید» را درون ____________روبرو مسکو به منظور با کار گرفتند منتها هیچگاه جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
كامروا نشدند. دروازه اندر این میان، پیشنهادات مالی بدانديشي‌انگیزی نیز از سوی سعودیها به قصد مناصب روسی شد تا تو ازای لحظه به سوي نوعی پای نفس را از سوریه بیرون بکشند.

هنگامی که عرضه بسته های مالی تلقين انگیز از سوی سعودیها برای روسها کارگر نیفتاد، مناصب ریاض تو اقدامی از پیش طراحی شده یکی ظهر از دیگری دروازه اندر جهت‌های مختلفی رفتار به منظور با اظهارنظر علیه منصب ها روسی و کرده و به سمت آنها دروازه اندر مورد بغاز پیامدهای حمایتشان از بشار هژبر زخرف آژير دادند. تندي اظهارنظرهای اولياء امور درجات سعودی علیه روسیه به مقصد براي حدی رسید که واکنش قاطعانه این کشور را به منظور با كنار و بازدم گرمي پف داشت.

مسأله دیگری که به سمت تماشا می جوخه سعودیها را به سمت سختي دلواپس کرده، سلامت روابط میان روسیه و اقبال ترکیه است. از آنجایی که ثروت ترکیه اخیرا مواضعی را ـ اگرچه به طرف هيئت فرم ظاهری ـ مبنی احسان تصمیم برای تغییر دیدگاه خويشتن درب ____________روبرو سوریه و مطلع همکاری ها با ایران و روسیه سو حل آشفتگي این کشور مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده است، موجی از نگرانی درب خواص مواد غذایی
صفوف سعودیها حاکم شده است. سعودیها انديشه می کنند که ترکیه پروا دارد به مقصد براي مبنا راه ایران، روسیه و دسته پروردگار درون سوریه نزدیک شود و از این درخصوص به سوي ضراء عاطفه حس ريسك می کنند. این مزدور بااثر نیز طی هفته های اخیر بحران میان مسکو و ریاض را تشدید کرده است.

افزون صلاح طاعت بخشش آنچه که فرموده شد، حمایت غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره روسیه از تشکیل «شورای عالی سیاسی» مدخل سرپوش یمن نیز شوك مهلکی را خوبي پیکره رژیم سعودی رسيده کرد، چراکه تشکیل این شورا به سمت پيمانه ای برای سعودیها ثقيل يكسره خالص مجرد و مقيد شد که آنها را مجبور کرد تا مذاکرات سازش اخیر درون کشور کویت را به سمت شکست بکشانند.  بنابرين از تشکیل شورای عالی سیاسی دروازه اندر یمن، کاردار ميانجيگري قنسولگري روسیه درون صنعا ذمر آوند شرط کرد که کشورش تشکیل این شورا داخل یمن را که محصول سرانجام اتفاق و موافقت میان تشنج انصارالله و فرقه کنگره ملی است، تأیید و از ساعت حمایت می­ کند. 

درون همین سروكار، پایگاه اعرابي لسان كلام «أخبار الساعه» با شيوع پراكندن مطلبی، نوشت: «مسئولان موافقت سعودی علیه یمن هیچگاه آرزو نداشتند که روسیه از شورای عالی سیاسی این کشور حمایت کند». این پایگاه تصریح می کند: «حمایت صریح مسکو از شورای عالی سیاسی یمن موجبات شگفتی موافقت سعودی و غافلگیری لمحه مدت را مهيا آورد».

«أخبار الساعه» مدخل سرپوش دنباله می نویسد: «عهد اندازه حمایت روسیه از شورای عالی سیاسی یمن وساطت ميانجيگري ____________كردن کاردار مسکو درون صنعاء، شوك سختی احسان پیکره غالب هادی و اتحاد سعودی واصل پذيرفته آشنا آورد». این پایگاه همچنین می نویسد: «روسیه پیشتر نیز با اختلاف با برخی نقشه نمودار شكل ها و قطعنامه ها دروازه اندر مورد بغاز یمن داخل شورای امنیت بنگاه نحله ها اديان، ضرباتی را به طرف اتفاق سعودی آگاه کرده هستي و عدم».

نيكويي و سيئه صدق بالذات آنچه که كلام بيان شد، به قصد ديدن می گروه بهره که روسیه نیز نيت اضطراب دارد به مقصد براي دلیل انقلاب های پهن مدخل سرپوش روابط با سعودیها به مقصد براي ویژه باب مسأله سوریه را بوسيله سوگند به میدان های دیگر نیز بکشاند و با ریاض درون جولانگاه تحولات دیگر به مقصد براي نوعی تسویه تعداد کند.

تو تمام چهره، آنچه که درون آينده حاضر به سمت خوبی به مقصد براي نظر می خورد، تشدید انقلاب ها میان روسیه و عربستان سعودی است؛ انقلاب هایی که اخیرا با حمایت مسکو از شورای عالی سیاسی داخل یمن مطلع دفعه جدیدی نیز شده اند. بوسيله سوگند به ديد می جوخه که كل نوع تنقيح روابط میان عربستان سعودی و روسیه رهين حل و هنگام انفصال تلاطم سوریه باشد. با مبالات به سوي آنچه که طی سالهای اخیر داخل روابط كورس دور کشور هم دستي فروتن است، بسیار بعید بوسيله سوگند به نظاره می گروه بهره که بدون سازش نيكويي و سيئه صدق ته چكاد حل و برش تلاطم سوریه، روابط مسکو و ریاض ترمیم شود.

واکاوی روابط عربستان سعودی و روسیه؛ «بحران سوریه» محور تنش‌ها

[ad_2]

واکاوی روابط عربستان سعودی و روسیه؛ «بحران سوریه» محور تنش‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

*