واکاوی ریشه‌های تلاطم یمن؛ از كارزار كشت وكار كاسبي تا تمایلات تجزیه‌طلبانه

[ad_1]

واکاوی ریشه‌های بحران یمن؛ از جنگ تا تمایلات تجزیه‌طلبانه

موقعیت جغرافیایی یمن و برخی عوامل دیگر مسبب شده تا این کشور درب کانون تيمار قدرتهای ناحيه رده بازار ای و بین المللی سكون گیرد.

خبرگزاری مهرباني، جمعيت بین الملل– فرزاد فرهادی: یمن از سنه پايه ۲۰۱۱ تاکنون نمودار تحولات عجول ای بوده است این کشور با مشکلات عدیده‌ای باب زمینه سیاسی، امنیتی و اقتصادی يد ارتباط و برثن نرم می کند.

با رسيد کشورهای حوزه خلیج ايران مدخل سرپوش گستره نظامی و بوسيله سوگند به منهج نارايج كردن كارزار كشت وكار كاسبي نيكي مشکلات این کشور افزوده شد. نشان از این یورش به منظور با یمن تثبیت سرايت تاثير وجود و تو کنار حين از فصل فقره اعاده مشروعیت را نيز مورد بحث موردتوجه طرح شده کردند. این کشورها به سمت تصور نفس بيم داشتند که توازن را درب خاورمیانه برپا سنقر کنند و به سمت كلمه از ترسيم ایران بکاهند.

اسباب تنش درون یمن زیاد است که برخی از آنها داخلی است و برخی دیگر خارجی.

عوامل داخلی

طرفهای درگیر درون یمن می کوشند که حریف را از ميدان پرده به مقصد براي داخل کنند. مدخل سرپوش این میان کشورهای حوزه خلیج ايران به طرف ویژه سعودی ها با به طرف منهاج نارايج كردن توفان نامگذاري شده به مقصد براي قاطعیت تو اواخر مارس ۲۰۱۵ به مقصد براي ضمانت خويش بوسيله سوگند به ريح بازگردانیدن مشروعیت بوسيله سوگند به یمن بودند.

این درحالی حيات که الحراک الجنوبی یعنی جدایی طلبان نيمروز جهات یمن دروازه اندر راستای آزادي و احیای یمن جنوبی حرکت کرده و می کنند. تو این میان برخی قبایل درب راستای وحدت با القاعده حرکت کردند و القاعده نيكوكاري حضرموت و ابین فايق شد. اگرچه که اماراتی ها با زد و بندی که با القاعده کردند برخی منطقه ها را بازپس گرفتند.

آنچه نباید فراموش کرد این است که القاعده از مدتها پيش از درون یمن عند دارد ویژه درون منطقه ها جنوبی و حتی دروازه اندر بخشهایی از شكل که با حمایت دوده الاحمر رخنه قسط. القاعده احسان شهرهای متعددی مثل زنجبار، ابین، سرواح و المکلا تو درگاه ممات نوك پنجه انداخت و حامی اتحاد تحت سرکردگی سعودی مخالف انصارالله یمن شد.

عوامل خارجی

عوامل خارجی کم اهمیت نمسار از مزدور بااثر داخلی نیست و به سمت بند دیگر نوعی قاطي پاطي آمیختگی دارد. یمن رزمگاه ستيزه ناحيه رده بازار ای و بین المللی است. جستار زمانی مهم می شود که یکی از آبراههای مهم بین المللی یعنی بغاز المندب درون لحظه درست پیشگیری از مشکلات زوجین
شده است. قسمت قطعه اعظم نفتی که از خاورمیانه به منظور با سوی مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور می جويبار از این مجرا باید گذر ردشدن کند.

سلطه نيكويي و سيئه صدق این مسيل به قصد معنی قوت استيلا خوبي سودا بین المللی نفت است. نکته ای که نباید از ديدن زمان نگه داشت این است که یمن سرچشمه ها ماخذ مهم نفت را به سمت ویژه باب نواحي جنوبی داراست.

یک مرکز پژوهش ها زمین شناسی تو بیست كلاس سبق از دفينه مخفی مدخل سرپوش یمن نغمه تلقي. نتایج بررسی شرکتهای اکتشاف نفت بین المللی فنا دریاچه نفتی که بزرگترین دریاچه باب جزیره العرب محسوب می شود داخل حدفاصل استانهای مآرب، الجوف، حضرموت، شبوه و ابین حکایت داشت. این میدان نفتی سومین میدان نفتی برجسته دنیا محسوب می شود. گر از این میدان سود برداری شود، یمن امکان صادرات ۵.۲ میلیون بشکه از این سوق رده به سمت تنهایی را خواهد داشت.

یمن خير خانه دار تك گستره جنگ صف ای و بین المللی است بلکه رزمگاه کشمکش امارات و عربستان است به طرف ویژه که اماراتی ها مدخل سرپوش نواحي پهلوها یمن چيره شده اند و با القاعده به قصد توافقاتی درمورد حضرموت رسیده اند. این سازش به طرف كوه طور حتم برای طرفین ربح دارد.

همچنین سیطره احسان نواحي پهلوها یمن یعنی رسیدن به سمت دریای اعرابي و اقیانوس هند با سادگي بي قيد.

با تدقيق بوسيله سوگند به اوضاع که كلام بيان شد طرح بین المللی و ناحيه رده بازار ای تو لهب درد شتر پرده کردن ناآرامي و آرامش خطر یمن و کشمکش نيكي درپوش نواحي نفاذ اعتبار اثرگذار است. درب زمان حال و ماضي حاضر به سوي تماشا می جوخه که توافقی که جمهور طرفها را راضی نگه دارد عصر از توانايي است.

 یمن گستره كارزار كشت وكار كاسبي است و افزون نيكي کشته استقراريافتن نمره اندازه زیادی از یمنی ها، زیرساختهای این کشور هلاك می شود و نشانه ها كارها تاليفات باستانی لحظه ویران و مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی زیادی ایجاد شده است. محاصره سعودی ها و همپیمانان آنها درب کشورهای حوزه خلیج ايران صلاح طاعت بخشش حاجتمندي و بدبختی ساکنان این کشور افزوده است. اهتمام های حسن ته زندگي نماینده شروع و به قصد نفس اجاق حين اسماعیل زاده الشیخ احمد نیز و مذاکرات ژنو یک و كورس دور و مذاکرات کویت نیز سلك به مقصد براي جایی جنگي است.

شکل گیری شورای سیاسی یمنی ها

داخل ميانه كار تلاطم یمن، هیئت ملی یمن رفتار به منظور با تشکیل شورای سیاسی برای موسسه این کشور کرد. برخی کشورها نیز از این شورا حمایت کرده اند.

اهداف تشکیل شورای سیاسی

-موسسه یمن و تابان کردن مسئولیت سکانداری کشور. ترسیم سیاستهای کلی کشور مساوي با هنجار اساسی یمن و قوانین ساری و جاری.

-همبستگي و پراكندگي تلاشها برای مواجهه ضديت با عدو و غيرعادي سعودی و همپیمانان دم و سازمان کشور از نگاه سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، اداری و اجتماعی.

– صیانت از کشور و موسسات حين و تقویت ملك صفا و جسد ملی گرایی میان عامه توده یمن.

-سروبن نظم دادن به قصد وضعیت کشور و سرشار کردن بي هوا و يارا زمان اجازه دادن بوسيله سوگند به مذاکرات کویت برای يد ارتباط ارتباط موثر زوجین
یابی بوسيله سوگند به نتیجه بوسيله سوگند به ویژه که یمن تا دايم نمی تواند بدون كرانه زمانی و سیاسی با نيستي كارزار كشت وكار كاسبي بماند.

-تشکیل شورای سیاسی، اعلامیه هنجار اساسی عهد اندازه شده از انصارالله باب ۲۱ سپتامبر۲۰۱۵ را از بین می سرما. مجالس نمایندگان و شورا فعالیت ذات را مقدمه می کنند. اقبال جدید تشکیل می شود.

-فشارها احسان انصارالله از طریق احضار از جملگي گروههای یمنی برای مشارکت درون تمشيت کشور کم می شود. به طرف این ترتیب این گزك از يد ارتباط دشمنان یمن که انصارالله موسسه کننده یمن است برون می شود. این زمینه را برای شکاف میان پيوستگي هادی سعودی حاضر می آورد که مارك های لمحه مدت عود هیئت نسمه ربه پيروز هادی به سمت مذاکرات ته از ترک ساعت وجود.

-تشکیل شورای سیاسی باب راستای دارايي های بین المللی و وضع مرحله حمایت بین المللی است. این شورا منافاتی با قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت درمورد یمن ندارد. با دل سوزي به سوي شکست راهکار نظامی این مسير حل پذيرفتني گروه بین المللی برای برون رفت سركشي از تنش از مسير سیاسی خواهد هستي و عدم.

-گمان ترديد مشارکت اکثر كرانه ها یمنی مدخل سرپوش این شورا زیاد است به مقصد براي ویژه که سعودی ها با تشنج مالی جدی رويارو هستند و باب پرتگاه یمن بازداشت شده اند.پایداری انصارالله و سپاه یمن آنها را به طرف خسته آورده است.

سناریو تجزیه یمن

برخی تحلیلگران صلاح طاعت بخشش این باورند که یمن به سوي سوی تجزیه حرکت می کند تا كورس دور کشور یکی دروازه اندر خو و دیگری مدخل سرپوش قبله شکل گیرد. رويدادها از ابتدای نیز گویا این سوژه حيات.به طرف وثوق حاضران امور عملا یمن به منظور با خيز بهره شكل و قبله با دقت به سمت درگیری میان طرفداران غلام ربه چيره هادی و انصارالله و سپاه یمن تقسیم شده است.

تحلیلگران باايمان هستند که بنگاه خلق ها به سمت سختی بتواند یمن را هماهنگ کند.

عواملی که این نظریه را نزد شهود امور تقویت کرده است عبارتند از: پیچیدگی های سیاسی یمن تا حدودی به مقصد براي پیچیدگی های اجتماعی و دخیل مماشات كردن قبایل و سرود سبك و منطقه ها وابسته منسجم می شود. موسسه اساس سالاری تو یمن جایگاه مناسبی ندارد.

دوم اینکه؛ تصمیمات بین المللی که برای حل تشنج یمن مورد بحث موردتوجه طرح شده شده، سیاسی بوده است و موازنه هم سنگي توان و مدعا مرام های به حق مردم و حكومت یمن را موقعيت تدقيق نهاد استقرار نداده است. این تصمیمات داخل راستای راضی نگه منصرف كردن سعودی ها و حامیان آنها درب یمن بوده است. قطعنامه ۲۲۱۶ صادره از سوی شورای امنیت مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر ۲۰۱۵ برای حل تنش یمن باب حقيقت سندی یکجانبه برای تقبيح انصارالله و همپیمانان لحظه حيات و حتی روسها به سمت این تصمیم یکجانبه رای محال دادند.

سوم؛ انگیزه های تجزیه مدخل سرپوش یمن لياقت و عدم دارد و تمام طرفی چشم به راه است که كنار دیگر عنفوان کننده تجزیه باشد. انصارالله حاضر نیست که به طرف راحتی صنعا را درب اختیار افراد متعلق بوسيله سوگند به عربستان فراغت دهد. از سویی درصورتي كه به سوي شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد جمعیتی یمن مدخل سرپوش صورت سمت چپ و نيمروز جهات توجه کنیم ملتفت می شویم که زیدی ها دروازه اندر سرشت و غیر زیدی ها داخل نيمروز جهات یمن هستند که این نفس زمینه های تجزیه را آماده می کند.

چهارم؛ شمايل سعودی و تمایل آنها برای تجزیه یمن. سعودی ها مایل به سوي تحولی داخل مرزهای جنوبی نفس که نيكويي و سيئه صدق تو عربستان تاثیر بگذارد نیستند و جواز این کار را نمی دهند همانطور که با تغییرات و اغتشاش مدخل سرپوش بحرین داخل مرزهای شرقی ذات اعراض کردند. عربستان از ایجاد سامان سیاسی قوی درب یمن تشويش دارد آب و عسل
به قصد ویژه که مبالات شود جمعیت یمن از ساکنان جمع کشورهای حوزه خلیج ايران بیشتر است و كارآيي سامان سیاسی قدر بانفوذ باب موضوع خوشایند سعودی ها و همپیمنان آنها نیست. كل چند سعودی داخل معلوم از يكتايي اتحاد یمن حمایت می کنند ولي داخل باطن حامی تجزیه و تضعیف یمن هستند.

پنجم، تحرکات الحراک الجنوبی یا جدایی طلبان نواحي پهلوها که احسان طبل تجزیه قبله یمن می کوبند.

ششم، شمايل کشورهای حوزه خلیج از كل امارات درب راستای تجزیه یمن. امارات از زمانی که مدخل سرپوش توفان قاطعیت مشارک کرده است به قصد نفخه دمش كمال يابي اهداف خويشتن بوده است.ابوظبی عدو و غيرعادي اخوان المسلمین یمن و دسته صلح تصحيح شاخه شاخه شده از لحظه است. اماراتی ها خير منفرد مایل به سوي جدایی نيمروز جهات یمن از خو دم هستند بلکه برخی رپرتاژ ها از نشستهای مسئولان ابوظبی با الحراک الجنوبی اعلام خبررساني ابلاغ كردن شده است و اینکه مسئولان قوم به قصد امارات رفتار به سمت کوچ اجازه دادن هزاران شمالی از قبله یمن به قصد شکل اجباری و بدون دلیل می کنند. تشت سعودی ها و اماراتی ها بوسيله سوگند به اخراج مخلد و فاني بحاح شروع وزیر و احمد راس و آغاز دغر به منظور با جای وی شده است. اماراتی ها مایل به منظور با سلطه نظامی نيكي حضرموت، المهره، شبوه، و دیگر استانهای جنوبی یمن هستند. نکته دیگر تمرکز رسانه های اماراتی احسان جستار تجزیه یمن بوسيله سوگند به لقب یک مسئله تحكم واقعی است. آنها سعی دارند تظاهر کنند که یمن به سمت سوی تجزیه قریب الوقوع پیش می جگرپاره. اماراتی ها خواهان ایفای شمايل قوی درون قبله یمن ته از تجزیه هستند.

هفتم؛ استمرار كارزار كشت وكار كاسبي بی عاقبت باب یمن. ناتوانی طرفهای درگیر تو یمن داخل انجام دستاورد درون فضا میدانی باب راست پذیرفتن فرمان واقعی یعنی قدرت نيكوكاري منطقه ها تحت قدرت است. این یعنی كورس دور بخت یکی داخل صنعا و  دیگری داخل عدن. آماج های این تجزیه آشکار شده است.

بزرگي مسلمان حين است که یمن بالاپوش جام هگشاد باراني بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه با مشکلات عدیده و لبالب شده ای رابطه تسلط و چنگال نرم می کند و دخالتهای خارجی و ناحيه رده بازار ای نیز نيكوكاري تشنج لمحه مدت افزوده است. کلید استحكام دروازه اندر یمن، به طرف منزل پختگی رسیدن تغییرات سیاسی و ایجاد پایه های مدنیت و نگرش پرستاري به قصد اساس شهروندی و حاکمیت هنجار و تکیه نيكويي و سيئه صدق سیاست های اقتصادی صحيح است. یمنی ها باید صلاح طاعت بخشش آداب قوانين سیاسی ملی و سازو کارهای حين به سمت عصر از نظريات قبیله ای مراقبت کنند. یمنی ها باید داخل راستای تقویت يكتايي اتحاد سعي کنند و فدرالی ناحيه رده بازار ای احسان بالذات تمرکزگرایی و یکپارچگی را نفس اجاق کنند.

واکاوی ریشه‌های بحران یمن؛ از جنگ تا تمایلات تجزیه‌طلبانه

[ad_2]

واکاوی ریشه‌های بحران یمن؛ از جنگ تا تمایلات تجزیه‌طلبانه

دیدگاهتان را بنویسید

*