واکنش ایران به طرف عملیات نظامی ترکیه درب خاک سوریه

[ad_1]

واکنش ایران به عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه

سخنگوی حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه ایران قول: ناچاري دارد کشورهای سوق رده داخل یک همکاری مشترک با پدیده مشئوم تروریسم ملاقات رفتار کنند.

به مقصد براي اعلان خبرگزاری نرمي، «مريخ قاسمی» سخنگوی حكومت امورخارجه ایران درب واکنش به سمت عملیات نظامی خيل ترکیه درون خاک سوریه گفتار: من وتو دايم تاکید کرده ایم که تطبيق با تروریسم یک مسئولیت بین المللی است و فرض است کشورهای تيمچه دریک همکاری مشترک با این پدیده بداختر التقا کنند.

وی سخن: جمهوری اسلامی ایران به دفعات عهد اندازه کرده است که ناورد با طايفه های تروریستی داخل خاک سوریه باید با هماهنگی هستي حكومت مرکزی این کشور و نيكويي و سيئه صدق بالذات رعایت حق حاکمیت و تمامیت ارضی به مقصد براي شهرت یکی از نظريات مبنایی مواجب بین الملل سيما پذیرد.

رسانه های ترکیه صباح چهارشنبه از رسيد تانک های قشون ترکیه به طرف خاک سوریه و پیشروی تا یک کیلومتری كنه خاک سوریه تو رديف «جرابلس» گزارش قضيه دادند. كلام بيان می شود ۲۰ اسباب تانک باخبر خاک سوریه شده است.

«مولود چاوش اوغلو» وزیر امورخارجه ترکیه تو واکنش به طرف دخول تانک های ترکیه به سوي خاک سوریه سخن: نشانه غايت عملیات برونه و باطن مرزی نیروهای تفنگچي ترکیه داخل خو سوریه پاکسازی داعش است.

واکنش ایران به عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه

[ad_2]

واکنش ایران به عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه