واکنش حكومت مشق به سوي ادعای عربستانی ها درون موقعيت اطلس ایران

[ad_1]

روابط عمومی حكومت مشق و جوانان باب بیاینه ای به طرف برخی ابهامات درمورد نكته گيري عربستانی ها به سوي پوشاك اعضای کاروان پارالمپیک ایران پتواز غريو.

به سمت اعلام خبرگزاری مهرباني، مكتوب مضمون این بیاینه به سمت این تشريح است:

اخیر شنیده شده که سعودی ها به قصد نامه آوازه خلیج ايران روی ملبوس اعضای کاروان دو ایران داخل پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ معترض شده اند. ذکر چند نکته درب این موقع ضروری است.

يكم و آخر- جای مناظره نابودي ندارد و اسناد و مدارک تاریخی بازهم قرص کرده که خلیج ايران تو همیشه تاریخ خلیج ايران بوده و كل تلاشی برای فضله این اعتبار، به دفعات وساطت كردن ازطريق مجامع انصاف دار بین المللی بی نتیجه مانده است.

دوم- تصویر روی دثار اعضای کاروان پارالمپیک ایران، اطلس ایران عزیز است با دریای خزر درون نهاد چهره و خلیج ايران داخل نواحي پهلوها. اولین دفعه بازهم نیست که ورزشکاران دلير و معلول ایرانی، این حله را به سوي جسم می کنند. باب بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون باز همین تن پوش با همین مقصود و اعتبار خلیج ايران را به سوي پيكر کرده بودند، و استفهام اینجاست که با نيستي رسوخ اعراب حوزه خلیج ايران داخل شورای المپیک آسیا، براي چه دم يوم دوره هیچ اعتراضی بوسيله سوگند به این رخت نشد؟

سوم- آنچه داخل ماه های اخیر از ثروت سعودی دیده شده، شیطنت آمیز و برون از كادر اسكلت وابستگي ها ورزشی به سوي نگاه آمده. سبك درجه ها این کشور مدخل سرپوش ماجرای میزبانی تیم های باشگاهی ایران دروازه اندر لیگ قهرمانان آسیا، و نیز كوشش های اخیر درمورد سیاسی تلاوت نظر ایران روی ملبوس اعضای کاروان پارالمپیک، بخشی از این شیطنت هاست.

چهارم- حكومت ممارست اسب سواري و جوانان وظیفه خويشتن می داند نيكويي و سيئه صدق بالذات سیاست کلی هستي حكومت تدبیر و امید که بدون شك انقلاب زدایی، توقير به مقصد براي آداب قوانين بین المللی و حمايت ازبر كردن روابط دوستانه نيكي بالذات تكريم روبرو با کشورهای همسایه است، عمل کند. ايمان داریم که ضروري است فضای نرمش تمرين از اغراض و شیطنت های سیاسی چرخه نگه داشته شود. مدخل سرپوش فصل فقره اخیر نيز از کمیته ملی پارالمپیک ایران به سوي آغاز متولی مجهز سازی و روانه ورزشکاران بوسيله سوگند به بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو می خواهیم که واکنشی شایسته، منطقی و مبرهن به سوي اعترض سعودی ها نشانه دهد.

[ad_2]