حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه ۸۹ کارمند نفس را عزل کرد

[ad_1]

وزارت خارجه ترکیه ۸۹ کارمند خود را اخراج کرد

وزیر امورخارجه ترکیه از خلع ۸۹ آدم از اعضا این وزارتخانه به طرف بهتان ربط با کودتای بي انتها بدبخت اخیر اطلاع عربده.

به سوي اعلان خبرگزاری عنف به قصد شيريني گزك از اسپوتنیک، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امورخارجه ترکیه با ذمر آوند شرط نبا اخبار تبعيد ۸۹ جسم از عضو این وزارتخانه اظهار داشت: تو عین آينده ۳۳۲ جسم از پرنل دیگر حكومت امورخارجه ترکیه نیز برای نشان دادن برخی توضیحات فراخوانده شدند.

وزیر امورخارجه ترکیه مرام از این رفتار را پاکسازی اسباب دیپلماسی آب و عسل
از افرادی که با کودتای اخیر دلبستگي داشته‌اند، ذمر آوند شرط کرد.

ضرور به منظور با ذکر است، درآغاز وزیر ترکیه چند زمان پیش مدخل سرپوش سخنانی عهد اندازه کرده حيات که مقياس ۷۶۵۹۷ شخص داخل مراوده با کودتای نظامی بدعاقبت ۱۵ جولای از کار تعلیق و ۴۸۹۷ شخص نیز داخل همین ارتباط تبعيد شده بودند.

صلاح طاعت بخشش این بالذات، «بنعلی ایلدریم» بدو وزیر ترکیه داخل سخنان خويش باب این دژ كلام بيان هستي و عدم: درون جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
تمام اندازه افرادی که تا کنون دروازه اندر انس با کودتا از کار برکنار یا تعلیق شده اند، درازدست از ۸۱ عندليب آدم شده است.

وزارت خارجه ترکیه ۸۹ کارمند خود را اخراج کرد

[ad_2]

وزارت خارجه ترکیه ۸۹ کارمند خود را اخراج کرد