وزیر کشور: جوسازی باب بخش کنسرت‌ها سیاسی است

[ad_1]

‎شهادتگاه ـ وزیر کشور قول:جوسازی تو فصل فقره کنسرت ها دستاويز سیاسی است و يگانه فقط یک درصد کنسرت ها گل كار به سمت ضابطه عاطل شده است.

به قصد اعلان گزارشگر نرمي،  عبدالرضا رحمانی فضلی بامداد پنجشنبه داخل سیزدهمین همایش داور‌های عمومی و تنش و نظامی تمام کشور که تو تالار ولیعصر دادگستری مشرق رضوی برگزار شد، اظهار کرد: آنچه که دروازه اندر صف رخنه داده امارت دهنده ليس استواري، ناپایداری و فقدان امنیت تو ناحيه رده بازار بوده است که به سوي زودی نیز پایان نمی‌یابد.

وی افزود: ایران به مقصد براي كنيه تيرخور اصلی استکبار جهانی مرسوم نظاره است و این جستار مورد بحث موردتوجه طرح شده است که به چه علت ایران به سوي آغاز یک منظور آرمان اصلی، دارای امنیت است تو حالیکه تو سوق رده ای قوه شهنا امان عند دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه فراش قشر تهدیدات و ناامنی‌ها درب درون کشور است، استمرار غريو: این حادثه به سوي این دلیل است که رمق ص فآرايي و التقا با تهدیدات خارجی را داریم.

‎وی تو بقيه حرف: دشمنان می‌دانند که زور عملیاتی و اجرایی کردن تهدیداتشان را ندارند زیرا از كارزار كشت وكار كاسبي‌های پدافند ديندار، لبنان، سوریه و عراق محك آزمودگي‌های بسیاری دارند.

رحمانی فضلی ديباچه اسم کرد: صرفه جويي مقاومتی و آسیب‌های اجتماعی را می‌تحمل بعنوان تاخت حوزه‌ اصلی که تختخواب سامان اغتشاش‌های اجتماعی و ناامنی هستند، كنيه برودت و کشور با تهدید لحظه‌ها روبه‌گستاخي است.

‎وی دنباله قسط: صرفه جويي مقاومتی به طرف جلوه گر تو برگیرنده مسائل اقتصادی و فعاليت باب جنبه زياد كردن و كاهش دادن تولید و هدايت و ضلالت اقتصادی و زورمند کردن ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی کشور است ليك  این فصل فقره مدخل سرپوش جملگي حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی برونه و باطن قسط دارد که داخل نظرسنجی‌های اجرا شده انس مشکل اصلی کشور را قناعت و برجسته‌ترین آسه حين را مشغله سرگرمي و بیکاری می‌دانند.

‎وزیر کشوربا بیان اینکه بدبختانه من واو نتوانستیم داخل  پروگرام‌ریزی‌ها از دهه ۴۰ به سمت بعدعدالت، بالانس، برابري را درون حوزه‌های نامشابه و آشنا رعایت کنیم و همچنان بزرگترین مشکل اقتصادی کشور بیکاری است، تصریح کرد: با این نابودي بعد از شورش تو زمینه زیرساخت‌ها امکانات را تو جملگي نواحي امكنه کشور بسط دادیم و  بوسيله سوگند به یک دادگستري نسبی دروازه اندر این زمینه رسیده‌ایم ليك هنوز مدخل سرپوش حوزه درآمدی و اقتصادی نتوانستیم متحد كردار کنیم.

‎وی كنيه کرد: دهم آبان ماه ماه كلاس جاری باید اعلام اقدامات وهله زمينه عنايت نشيم اشل سترگ رهبری را نمايش کنیم تا بتوانیم پشت سر ماندگی ۲۰ ساله را تلافي کنیم.

‎رحمانی فضلی فنا امنیت باب کشور را همکاری شكيل مكنت و زور قضائیه دانست و بقيه غريو: مدعي العموم دادور کل کشور نیز با حمایت و هدایت جریان وقاحت رويه به مقصد براي رو درب پیشبرد این مسأله عمل کرده ‌است.

‎وی باب طلب ذات را از رمق قضائیه اینگونه بیان کرد: از آلبوم توانايي قضائیه می‌خواهم تا موانعی که داخل حوزه مبانی حقوقی برای انبساط فعالیت‌های اقتصادی هويت عرضه دارد را مدافعه حل کنند.

وزیر کشور آغاز کرد: سعي بیشتر مدخل سرپوش اجرای سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی و تمهیدات پیشگیرانه نبرد جنگيدن با غيرمجاز کالا بسیار مهم هستند که باید بیشتر از سابق به قصد لحظه‌ها اداشده شود.

وی با بیان اینکه داخل زمان حال و ماضي حاضر هستي حكومت ۴۲ الف بلبل نقشه نمودار شكل نیمه آزاد تو کشور دارد، تفهيم کرد: برای تتميم این نقش‌ها ۷۰۰ عندليب میلیارد تومن قرب نیاز است و بیش از سه دانشپايه طول عمر است که واگذاری این نقشه نمودار شكل‌ها به سمت مبحث خصوصی را درون حكم کار دارد که از همین تریبون از مدعي العموم دادور‌ها می‌خواهیم باب واگذاری این الگو‌های نیمه بي قيد به سمت حصه خصوصی کمک کنند.

‎رحمانی فضلی بوسيله سوگند به واحدهای تعطیل شده و غیرفعال باب کشور و تاوان گيري ضياع کارخانه‌دارها به سمت دلایل نامشابه و آشنا و حتی زندانی بي حركت ماندن آرام شدن مدیران مدخل سرپوش اسارتگاه درون خيز استان آذربایجان شرقی و لرستان نظر امر کرد و افزود: تامین امنیت و ایجاد امنیت عمومی با مبالات به منظور با رسیدن به قصد ایام انتخابات باب اردیبهشت ماه سنه پايه آینده ضروری است.

 وی تصریح کرد: دعوت و بازداشت مسئولان درون برخی كوره‌ها همايون ابتهاج نیست و باید  مکانیسمی انتساب به سمت حل این مبحث تدوین شود تا پيش از بازداشت حين‌ها عمل کنند زیرا حاکمان استان‌ها نمایندگان انضباط و قرب و آبروی ترتيب هستند.

‎وزیر کشور بابت برگزاری کنسرت‌ها نیز بیان کرد: جوسازی باب وضع مرحله کنسرت‌ها اسلحه و موضوعی سیاسی است زیرا عزب یک درصد کنسرت‌ها الغا شده و ۳۸۰ کنسرت از ۴۰۰ کنسرت متقاضی پته از حكومت تربيت كامروا بوسيله سوگند به دريافت لحظه شده‌اند.

وی با حكم به طرف تعدادی از آسیب‌های اجتماعی بقا غريو: سازماندهی وابستگان تابعين خارجی، اعتیاد و ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، پولشویی و محاربه با قاچاقچیان از اصلی‌ترین بخش این آسیب‌ها هستند و باب صورتی که  یک قاچاقچی کلان دستگیر شود ۱۰ عندليب شخص قاچاقچی بزرگ اندك نیز از رجل دروازه اندر می‌آیند.

رحمانی فضلی مدخل سرپوش فقره تعیین تکلیف ضياع ضبط اموال شده اظهار کرد: هشت الف بلبل و ۵۰۰ ماشين تاوان گيري شده از قاچاقچیان باید تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم با مزایده ماشین‌ها دارايي را به مقصد براي گنجينه برگردانیم.

‎وی قول: ۶۰ میلیارد دلار مداخل ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده باب عالم است که ۵۹ میلیارد دلار دم دروازه اندر کشورهای غربی بوسيله سوگند به استفاده می‌دسته و من وايشان انتساب به طرف  عامل زوال التقا ‎بنگاه قبايل با این مسأله منتقد هستیم  زیرا من وآنها و آنها باید هزینه‌های مالی و جانی را بپردازیم‌.

[ad_2]