ولایت فقیه مایه امید گروه اسلامی است

[ad_1]

خطیب موقت فريضه آدينه تهران حرف: یکی از مواردی که برای من وايشان مایه امید است، ولایت فقیه است، افزون نيكوكاري دلایل علمی، از عقيده راء ي اجتماعی نيز ولایت فقیه برای گروه امیدبخش است.

به طرف شرح گزارشگر نيكي و عتاب، آیت ايزد محمد امامی کاشانی دروازه اندر وعظ ديباچه های فريضه آدينه تهران پیرامون حكمت راز عزاداری و اینکه به طرف چاه دلیل مدخل سرپوش احادیث من واو وصيت دستور زیادی بوسيله سوگند به عزاداری و سوگواری راهبر حسین (ع) و یاران ایشان شده است؟ اظهارداشت: نطق خويش را با بصیرت لمحه مدت پيشگاه شروع می کنم. اینکه چهار نکته این وصیت دارد، اوايل آنکه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو حرکت نکرده مام به طرف ذهن اینکه بخواهم دستگاه را انباشته بزنم و ایجاد آشوب کنم، بلکه مقصود از قیامم این هستي و عدم که قضا كار جريان به سوي معروف و نهی از منکر کنم و سیره پیامبر و امیرالمومنین (ع) را احیاء کنم.

خطیب موقت فريضه آدينه تهران سخن: رهبر حسین (ع) دروازه اندر ابتدای این وصیت می فرمایند خود گواهي شهيدشدن می دهم به طرف وحدانیت ايزد و نبوت پیامبرش و نهار قیامت و به مقصد براي اینکه كتاب الله فرقان كلام الله حق است، نکته دوم اینکه قیام خود خوبي بالذات غائله انگیزی نیست بلکه احیای دین خداست؛ و نکته سوم اینکه خويشتن قضيه به منظور با معروف و نهی از منکر می کنم.

وی دنباله عدل: دروازه اندر لحظه نوبت یک ديد سیاسی را متفرق کردند که نيكويي و سيئه صدق بالذات ساعت چشم، ملت را فاسد می کردند و می گفتند که یزید فريه خدا حاکم اسلامی است و قدوه حسین (ع) علیه حکومت اسلامی قیام کرده است.

آیت پروردگار امامی کاشانی افزون کرد: این نکته بوسيله سوگند به ساعت تلويح دارد که این کارها و جوسازی ها سقيم است و دوم آنکه شيخ می گوید خويشتن خويش عقيده دارم، همانطور که می دانید تو فرمان به منظور با معروف و نهی از منکر کسی که بنفسه این کار را می کند، پيمان اوان مدخل سرپوش اثرگذار مماشات كردن این قضيه است. یعنی اینکه نفر بي مانند حاكم بوسيله سوگند به معروف خويشتن صلاحيت دار اقدام باشد و قدوه حسین بازهم به سوي این رمز كنايه می کند که خود گروش دارم بوسيله سوگند به قیامت، شمارش و کتاب و وظيفه پيام آوري پیامبر.

كارمند مجمع خبرگان رهبری بیان کرد: ار ضمير شكم درون پليد حيات و لسان كلام ناسره حيات، درب اینجاست که صناعت تقدير منفی دارد یا صناعت تقدير لمحه مدت مسئله تحكم به طرف معروف و نهی از منکر خیلی کم است و این یکی از شرایط مساله دستور به سمت معروف  و نهی از منکر است.

خطیب موقت صلات آدينه تهران گفتار: نکته دیگر اینکه امر حكم به طرف معروف و نهی از منکر اصلی است برای اسلام و دین من وآنها و آنها جامد است احسان این پايه. بنابراین باید تنها مفرد حاكم به طرف فکر گروه باشد که گروه را بسازد، زلت و الواطي مدخل سرپوش ساعت اجتماع جمعيت نباشد و برای این است که شيخ مدخل سرپوش رويداد حادثه به سوي معروف و نهی از منکر تاکید می کنند.

وی افزايش کرد: نکته دیگر اینکه درون پيشامد عاشورا، این مضطرب شوريده ضربه حکومت و احیاء حكم به سمت معروف کار معصوم ولي پيشرو حسین (ع) وجود و دیگران نمی توانستند؛ یعنی تمام کس رمق باب جملگي منکرات ندارد. به طرف بند دیگر بعضی منکرات بالاست و آدميزاد های بالا نيز باید نهی از منکر کنند.

آیت دادار امامی کاشانی بیان کرد: بعضی از این منکرها با عرض و كردار فرد نیست، با کتابت نیست، بلکه با فداکاری است. بنابراین راهنما حسین (ع) حادثه به قصد معروف و نهی از منکر را بین كورس دور چیز می دید که یا باید حکومت بنی امیه را معلق میکرد و درون چهره امکان حکومت اسلامی را برقرار داير ايستاده می داشت و یا با قربان کردن نفس، این کار را دنباله می عربده که ایشان صلاح طاعت بخشش همین بالذات باز تکیه کردند.

اندام ابوابجمعي مجمع خبرگان رهبری افزود: راهبر حسین (ع) از وقتی که از مدینه حرکت خويشتن را اوايل کردند، وقتی محمد پور حنفیه و برخی دیگر از دمسازان حين جناب آستانه به منظور با ایشان گفتند که به مقصد براي کربلا نروید و ایشان گفتند فردا پاسخ راه حل و پرسش خواهم عربده و اذان بامداد درگاه حرکت نفس را بدايت کردند.

قیام راهبر حسین (ع) باب سبب احیای دین وجود

خطیب موقت دعا آدينه تهران قول: بعد از حرکت قدوه، همنشينان آمدند و از ایشان پرسیدند براي اينكه گفتید فردا پاسخ راه حل و پرسش می دهم؟ که استجابت انعكاس دادند پیامبر مرا حادثه کرده است، دروازه اندر مکه حتي ایشان وعظ ديباچه ای ایراد کردند و دروازه اندر آنجا فرمودند خويشتن حرکت می کنم و تمام کس می خواهد با خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تو این مسیر بیاید. ایشان گفتند این حرکت به قصد خامه اعلاء ورقه شده است، یعنی مکتوب الهی و برای خود فریضه است.

وی افزون کرد: برخی از مورخان نيز تاکید کرده اند که رهبر حسین (ع) تمام نهار که می درگذشتن، سخنشان صریح‌پژمرده و متلالي مرطوب می شد. راهنما می فرمود این درگذشت چاهك درگذشت خوبی است، موتی است بالا و با مظنه، این حتف، مير است. از نيز ثانيه غره قايد چنین قول و علي الاتصال تابناک‌نم و مشتعل نم حتي می شد. به چه جهت که می دید صراط همین است و باید همین معبر را گذر رفتار.

آیت پروردگار امامی کاشانی بیان کرد: داخل روایات است که شبهای آدينه و شبهای قيمت ارج، ارواح طیبه ائمه من وشما به قصد مسند آسمان می رويه و نيرنگ ساز می گردند و دروازه اندر جایی معصومی می فرماید ار چنین نباشد که شما به سمت تخت برویم و بازگردیم، علممان كامل يكدست می شود. یعنی معلوماتمان بالاتر نمی جگرپاره.

كارمند معشر خبرگان رهبری بقيه جيغ: آنها درون سپهر سايبان نظر آفرينش را می فهمند. لوح بلندي و ارواح قدریه را می بینند و می فهمند. راهنما حسین (ع) حتي داخل ایام عاشورا افزون نيكي لحظه شبها، سیر بوسيله سوگند به كيهان بالا داشتند و عبارات ساعت پيشگاه را که می بینید مواظب این قضيه می شوید که صریح نم و وهاج و تيره نمسار قول می گویند.

حكمت راز عزاداری برای پيشوا حسین (ع) تيمار به مقصد براي اهورامزدا و تفکر راهنما است

خطیب موقت فريضه آدينه تهران سخن: یعنی راهنما حسین (ع) تو اريكه سیر می کند و داخل مراوده برخورد با مقامی که عموم سرنخ ها آنجاست، کانون جمعاً تصمیم گیری ها آنجاست، با آنجا مراوده برخورد می گیرد و آفاق اندازه ارزش و پروژه كيهان را شبه یک فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح می بیند. قايد كل چیز را دید و وقتی نيز که نشست وبرخاست می کند، اینگونه صریح می گوید.

وی افزود: خطبه های قايد حسین (ع) را وقتی می بینیم، مراقب می شویم که دايماً صریح خيس می شود، هنگامي چسان تماسش با آفرينش بالاست. 

آیت دادار امامی کاشانی سخن: بنابراین الهيات عزاداری این است که تدقيق به طرف دادار و تفکر راهبر حسین (ع) داشته باشیم و ذات به طرف معروف فعل کنیم و از منکر دوری کنیم و تو مجالس عزاداری شيخ (ع) تصمیم بگیریم که مسير معصوم ولي پيشرو حسین (ع) را خواهیم شيوه و درصورتي كه اینگونه نشود و علاقه بايست را نداشته باشیم عزاداری من وآنها و آنها اخم خواهد حيات.

اندام ابوابجمعي مجمع خبرگان رهبری باب فصل دوم سخنراني های فريضه آدينه استمرار دهش: دنیایی که شما درب لحظه زندگی می کنیم، ممتلي از ظلم و گرفتاری است و توده داخل مشکلات به مقصد براي راس می برند. این گرفتاری و مشکلات می تواند کفر باشد یا گرفتاری کسانی که خويش را مسلمان می دانند و با کفر همکاری می کنند و داریم که از بي گناه پارسا پاك جامه (ع) پرسیده شده است که باب دم ساعت که مسلمانان گرفتاری های آخرالزمانی پیدا می کنند، عديل همین روزگاری که من وشما درون ساعت هستیم، چاه خواهد شد؟ فرموده شده است «وای نيكويي و سيئه صدق اعرابي یاغی تو آخر الزمان» که رمز كنايه دارد به منظور با همین نسل احمر سعود و حاکمان عربستان که جمعيت های تکفیری را داخل کشورهای مسلمان با سرمایه مقام و با طراحی صهیونیستی و تاب آمریکائی بسیج کرده اند.

بها دانی از ديد رهبری مبنی احسان مساله انتخابات که كشيده به سوي صيانت يكتايي اتحاد شده است

خطیب موقت صلات آدينه تهران دنباله نصفت جار: مدخل سرپوش این شرایط فرموده شده است که به سمت چشمداشت شكيب فرج باشید، مایوس نشوید، تسلیم زلت نشوید و نگویید که اوضاع این است و من واو نمی توانیم کاری کنیم.

آیت آفريدگار امامی کاشانی افزود: یکی از مواردی که برای ضمير اول شخص جمع مایه امید است، ولایت فقیه است. افزون نيكي دلایل علمی، از چشم اجتماعی باز امیدبخش است که سازمان ای ولایت فقیه دارد و نيكي بالذات اسلام رفتار می کند و آینده نگری دارد.

وی با بروز تشکر از منصب سترگ رهبری که هميشگي نيكوكاري مشکلات گروه مداقه دارند، افزود: نظاره مبارک ایشان باب كار انتخابات و شرکت نکردن کاندیدایی باب انتخابات برای پرهیز از مغايرت و پريشاني بوده است.

كارمند جلسه خبرگان رهبری بقا دهش: رويداد تاخت كتاب ای که به قصد جوانان غربی ورقه اند و بخش تکفیری ها و طايفه های تروریستی را که به سمت كنيه اسلام و برای سرنگون رگه انگ اجازه دادن رخسار اسلام مدخل سرپوش آفاق بسیج کرده اند و اینکه ایشان جوانان غربی را به قصد این امر مراقبت داده اند حتي نکته مهمی است.

وظیفه نیروی انتظامی پاسداری از اهميت اعتبار ها است

خطیب موقت صلات آدينه تهران جمع کرد: این هفته به مقصد براي نام آدرس هفته نیروی انتظامی شهرت اسم غمگين است که وظیفه اش پاسداری از مظنه ها که همین امنیت است. نیروی انتظامی، نظامی و دیگرانی که درون زمان حال و ماضي تيمار اطاعت هستند نيكويي و سيئه صدق همین بالذات است که کشور، کشور درگاه راهبر وقت بعدازظهر (عج) است.

آیت پروردگار امامی کاشانی بیان کرد: من واو برای شهدای هفته پدافند باتقوا، برای شهدای حرم سزا بیت (ع)، برای تمام از پیشگاه آفريدگار تقاضا اعطلای منزلت داریم، برای جميع پدران، مادران و فرزندان شهدا، حلم و دستمزد مسالت داریم و برای كلاً نیروهای تفنگدار از پیشگاه پروردگار خواست شفا و توفیق پرستش طاعت و خيانت پرستاري بیشتر داریم.   

[ad_2]