عاشق الکترونیکی زندانیان بومی می‌شود

[ad_1]

پابند الکترونیکی زندانیان بومی می‌شود

رئیس موسسه نظم و ترتيب حبس‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از اجرای پابندهای الکترونیکی بومی باب ماه‌های آینده اطلاع جيغ.

به مقصد براي شرح خبرگزاری نيكي و عتاب، اصغر جهانگیر با بیان این موضوع افزود: تو واحد زمان ( روز های ديرين تعدادی دچار الکترونیکی خارجی به قصد کشور متبحر کردیم که پي از بررسی آزمایشی جلي شد کیفیت ندارد و جوابگوی بنگاه بند ها نیست.

وی سخن: برای تامین این پابندها بوسيله سوگند به مبحث داخلی اکتفا کردیم و دروازه اندر قراردادی با كمك هم دستي فناوری قدرت قضائیه همانند های داخلی این پابندها تولید شدکه داخل منزل اجرای آزمایشی طمانينه آرام دارد.

جهانگیر تصریح کرد: باب آينده حاضر گرفتار و آزاد ازبين بردن ایرادات پابندهای بومی هستیم که درنتيجه از برطرف كردن دفع نقایص و تدوین آئین رقعه های بايسته، دروازه اندر ماه های آینده اجرایی می شود.

پابند الکترونیکی زندانیان بومی می‌شود

[ad_2]

پابند الکترونیکی زندانیان بومی می‌شود