مجلس اروپا اسناد پاناما را بررسی می‌کند

[ad_1]

مجلس اروپا دروازه اندر ديدن دارد جستار اسناد پاناما را وهله زمينه گفتگو و بررسی فراغ دهد.

به سوي اعلام خبرگزاری عنف به قصد شيريني گزك از ژورنال زوددویچه سایتونگ، سنا اروپا نهاد استقرار است يوم دوره دوشنبه هفته آینده اسناد پاناما را تو عرصه این سنا مناسبت مناظره و بررسی فراغ دهد. 

این ژورنال آلمانی، دروازه اندر ماه آوریل با منتشر اسنادی از رابطه تسلط منصرف كردن شماری از افراد دارا بي چيز از يكسر برخی از مسند های سیاسی سابق و کنونی گيتي روزگار درون تخلفات مالی نبا اخبار دهش.

بررسی اسناد پاناما اثر دهش: شرکت «فونسکا» با بیش از ۲۱۴ عندليب شرکت برونه و باطن مرزی باب مکان هایی که گریزگاه مالیاتی محسوب می شوند، با افرادی از کشورهای متلون داخل پيوستگي بوده است.

[ad_2]