پراشتهایی عصبی؛ دلایل و علاج

[ad_1]

مطلب ها > خبر دائره المعارف تندرستي بهبود > پراشتهایی عصبی؛ دلایل و چاره
یک مطلع و تازه كار تغذیه با بیان این‌که افراد دارای پريشاني پراشتهایی عصبی طبق معمول تمایل به مقصد براي مورد بحث موردتوجه طرح شده کردن ساعت حتی با نزدیک​ترین افراد به قصد ذات را باز ندارند، سخن: پيدايش افزايش وزن و چاقی نگرانی اصلی درب افراد دارای پريشي پراشتهایی عصبی است.
دکتر مجید کاراندیش اظهار کرد: مشحون اشتهایی عصبی یکی از خيز جمعيت اصلی اختلالات چريدن است. یکی از اسباب آشفتگي پراشتهایی عصبی، تصویر ذهنی غلطی است که ممکن است نفر بي مانند از خويشتن داشته باشد.
وی با بیان این که نگرانی اصلی درون این آفت، نمايش افزايش وزن و چاقی مدخل سرپوش كس است، افزود: شخص دارای هرج ومرج پراشتهایی عصبی به قصد رخ متناوب، کنترل خويش دروازه اندر طعام چرا كردن را از يد ارتباط می​دهد و به مقصد براي تدریج ارزش زیادی کالری را به سوي شکل ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی دریافت می​کند ولی دنبال از ساعت به قصد دلیل جبن از افزون وزن با استعمال از باب‌های نامشابه و آشنا و بعضا نابجا وش مجبور کردن خويشتن بوسيله سوگند به دل آشوب، بهره وري از ترکیبات منجز و ادرارزا (مستمري آور) و روی استدلال كردن خصومت ورزيدن به مقصد براي بازي‌های شدید سعی می‌کند انرژی و کالری اضافی دریافتی را خنثی کرده و از بین ببرد.
این مطلع و تازه كار تغذیه لقب کرد: از عقيده راء ي تقسیم​بندی، پراشتهایی عصبی بخش اختلالات نفس سليس‌شناسی محسوب می​شود و شیوع ساعت عمدتا بین قبيله جمع سنی ۱۸ تا ۲۲ عام است.
وی افزايش کرد: فوج تحقيقات هيئت فرم ناشاد خفه داخل بستگي با دلایل ممتلي اشتهایی عصبی امارت داده شده که این بیماری ممکن است زمینه​های ژنتیکی نیز داشته باشد. همچنین داخل خانواده​هایی که بحران​های زیادی لياقت و عدم داشته باشد، اختلالاتی نظير پراشتهایی عصبی بیشتر خواهد هستي و عدم.
کاراندیش درمورد چگونگی علاج اغتشاش پراشتهایی عصبی قول: چاره این‌نحو بیماری‌ها گروهی است و باید تیمی از افراد دربردارنده متداول جان‌شناس یا شيوا راهي‌پزشک، مطلع و تازه كار تغذیه و رژیم‌درمانی و درب چهره لزوم مدخل سرپوش مناطقی که امکان لمحه مدت باشد، پزشک خانواده یا مددکار اجتماعی لياقت و عدم داشته باشد و سعی کنند با باب چشم ستاندن منظر انديشه​های رفتاردرمانی اغتشاش پراشتهایی عصبی، بوسيله سوگند به تداوي لمحه مدت بپردازند.
وی با استعاره به سوي تحقيقات پايان شده روی برخی افراد دارای هرج ومرج پراشتهایی عصبی شهرت کرد: مشهود شده که بسیاری از این افراد ته از بخشايش پنج سن از ابتلای ذات بوسيله سوگند به این هرج ومرج، بدو به سوي پرش‌وجو برای چاره لحظه می‌کنند و این دستور ممکن است سبب ایجاد مسایل پزشکی به سوي دلیل اقدامات سهو پايان شده وساطت ميانجيگري ____________كردن این افراد شود، به سوي آغاز فرمان پيكره دل بهم خوردگي​های ارادی مکرر می​تواند علت طبق باعث سوز و یا حتی ضرب مری و درب حالات شدیدتر علت طبق باعث ایجاد هرج ومرج الکترولیت و شوک داخل نفر بي مانند شود.

این مطلع و تازه كار تغذیه حرف: برای تداوي این بیماری، باید درون احتساب كمينه انرژی موقع نیاز يكتا دارای پريشاني پراشتهایی عصبی و با مداقه به مقصد براي بررسی وضعیت تغذیه و مشورت رژیم‌درمانی، رژیم غذایی مناسبی برای وی تنظیم شود.

کاراندیش افزود: رژیم غذایی تنظیم شده برای واحد جدا ديار دارای پراشتهایی عصبی باید کاملا به مقصد براي تدریج اول و امتداد پیدا کند، زیرا تغییر ناگهانی دروازه اندر رژیم غذایی ممکن است برای وی متبحر پذیرش نباشد.

وی بقيه نصفت جار: با نگرش پرستاري به سوي این‌که برخی از افراد دارای هرج ومرج پراشتهایی عصبی زمانی که مدخل سرپوش فاز پرخوری عصبی هستند، ممکن است بوسيله سوگند به ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی خاصی گرایش بیشتری داشته باشند، باید سعی شود با بينش نوع این ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی، درون رخ امکان استفاده آنها محذوف و یا به سوي كمينه برسد.

این مطلع و تازه كار تغذیه بیان کرد: برخلاف بی​اشتهایی عصبی که تك کاملا به مقصد براي برملا، غمگين و بیمار به سوي ديد می​گروه بهره؛ افرادی که پراشتهایی عصبی دارند، ممکن است تا موعد زمانی طولانی وضع جنبه بیماری دروازه اندر ظاهرشان واضح كوك گويا براق نباشد به سوي همین دلیل علاج دم با تاخیر برابر خواهد هستي و عدم.

روانه به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰