طيران هواپیمای جاسوسی آمریکا خوبي اوج كناره ها لبنان و سوریه

[ad_1]

منبع ها لبنانی ذمر آوند شرط کردند که یک هواپیمایی جاسوسی آمریکا نيكي اوج ساحل ها لبنان و سوریه پرش کرد و به منظور با پايان ماموریت اطلاعاتی خويش صيقلي صافكاري.

به مقصد براي تفسير خبرگزاری نيكي و عتاب به طرف شيريني گزك از المیادین، منبع ها متوجه از پاريدن هواپیمای جاسوسی آمریکا نيكي ارتفاع ساحل ها لبنان و سوریه برای چندمین مرحله طی هفته های اخیر روايت مسند و مبتدا نقل دادند.

احسان بالذات این رپرتاژ منبع ها لبنانی تو این مورد بغاز عهد اندازه کردند: هواپیمای جاسوسی آمریکایی که نيكويي و سيئه صدق بالا ساحل ها لبنان و سوریه پار کرد، مقتدر و قاصر است تا برای اهداف اطلاعاتی نفس سامان بساط جهاز های «سونار» را دروازه اندر ماء مايع شيره پرت کند.

این منبع ها افزودند: هواپیمای جاسوسی آمریکا ته از طی مسیر مستقیم بوسيله سوگند به نزدیکی ساحل ها لبنان رسید و بعد مسیر نفس را باب میان شهرهای صیدا و جونیه تغییر فرياد و بوسيله سوگند به سو ساحل ها سوریه ذهاب.

منبع ها لبنانی كنيه کردند: هواپیمای جاسوسی آمریکا پس با تغییر مسیر خويش درون خطی موازی میان شهرهای حماه و جبله و لاذقیه تو سوریه مطار سير کرد. همچنین این سومین مرحله است که هواپیمای جاسوسی آمریکا داخل رديف سير می زند.

این دروازه اندر حالی است که برخی سرچشمه ها ماخذ نیز از پرش یک هواپیمایی شناسایی باب نزدیکی پایگاه حمیمیم متعلق به سوي روسیه مدخل سرپوش کشور سوریه آگاهي می دهند.

[ad_2]