دوسيه پيشينه علی اکبر جوانفکر بوسيله سوگند به دادگستري تجدیدنظر شيوه

[ad_1]

وکیل حارس علی اکبر جوانفکر از ايفاد دوسيه پيشينه موکلش بوسيله سوگند به دادسرا تجدیدنظر اطلاع غريو.

يل برنده شجاعی مدخل سرپوش مقال با گزارشگر عنف دروازه اندر مورد بغاز آخرین وضعیت دوسيه پيشينه شکایت دادستانی از علی اکبر جوانفکر گفتار: خوبي بالذات اعتراضی که بوسيله سوگند به حکم صادره داشتیم، خواهان بررسی ازنو شدیم.

وی افزود: این هفته دوسيه پيشينه موکلم به مقصد براي دادگستري تجدید نظاره ايفاد شد ولی هنوز تعیین شعبه نشده است.

وکیل حامي علی اکبر جوانفکر تصریح کرد: این هفته برای دوسيه پيشينه مذکور تعیین شعبه می شود.

بوسيله سوگند به تفسير عنف، هفتم دی پار هستي و عدم که دادسرا رسیدگی به مقصد براي دوسيه پيشينه جوانفکر با شکایت دادستانی تهران به سمت افترا رويگرداني مدخل سرپوش متساوي ماموران قضایی و انتظامی درب شعبه ۱۰۵۷ دادگستري کارکنان هستي حكومت برگزار شد. سپس از برگزاری گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع اول، قاضی حیدری به منظور با کیفرخواست صادره ایراداتی گرفت و دوسيه پيشينه برای ازبين بردن ایرادات و نواقص مدنظر عدليه به منظور با شعبه چهارم بازپرسی دادسرای لغت نامه و رسانه عدول تا به طرف سؤالات جواب اجابت داده شود.

شعبه بازپرسی ته از ارتكاب بررسی‌های ملزم و برطرف كردن دفع نواقص وهله زمينه نظاره قاضی، دوسيه پيشينه را مجدد به سمت شعبه دادگستري بازگرداند تا دومین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع رسیدگی به قصد اتهامات رايزن رسانه ای رئیس مكنت دهم نهم خرداد برگزار شود.

خلف از برگزاری ميتينگ دوم دادگستري، جوانفکر دروازه اندر جماعت خبرنگاران حرف: امروز ميتينگ دوم و حتماً آخر دادسرا وجود که داخل حين افزون احسان خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو سه تنه از همکارانم نیز برابر داشتند که كل یک از آنها توضیحات ذات را نمايش کردند. شما در معرض اتهام بودیم تو مواجه نزد رسيد شغل ها قضایی بوسيله سوگند به ژورنال ایران روگرداني کرده ایم و من وتو را به قصد ایستادگی مدخل سرپوش مواجه نزد روش نشيم اشل قضایی در معرض اتهام کرده اند.

پي از برگزاری جلسات دادگستري، ۳۰ خرداد ماه وجود که دادگستري درنتيجه از بررسی دوسيه پيشينه و دفاعیات، جوانفکر را به طرف ۹۱ يوم دوره زنداني تعزیری محکوم کرد.

[ad_2]