پنتاگون افزایش نظامیان درب عراق را بررسی می‌کند

[ad_1]

حكومت مدافعه و تك آمریکا از بررسی افزایش ۵۰۰ نیروی نظامی دیگر باب عراق شايعه قسط.

به قصد رپرتاژ خبرگزاری نيكي و عتاب به سوي شيريني گزك از خبرگزاری فرانسه، حكومت تدافع آمریکا عهد اندازه کرد که درب آينده بررسی برای افزایش اندازه نیروی نظامی درون عراق است.

پنتاگون با ذمر آوند شرط ظن افزایش ۵۰۰ نفری نظامیان درون عراق قول: این اندازه نیرو به طرف نقشه آزادسازی موصل سكون است به منظور با عراق سوق شوند.

یکی از اولياء امور درجات پنتاگون مدخل سرپوش این دژ حرف: داخل صورتی که این ۵۰۰ نظامی گسيل راهي عراق شوند مقدار نظامیان آمریکایی به سمت ۵ عندليب مدخل سرپوش خاک عراق می جوخه. 

پنتاگون پیشتر قرار داده هستي و عدم تا برای آزادی موصل کمک های دربايست را نمايش دهد.

[ad_2]