پوكي پايه نژاد الا استئوپروز

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > داستان ها لغت نامه عافيت بهروزي > پوكي استه هان استئوپروز
جمله ساله ۲۰ اکتبر همزمان روبرو شونده با ۲۸ مهرباني ماه بوسيله سوگند به كنيه نهار جهانی " بیماری پوکی استه"  عنوان افسرده است

پوكي استه چيست؟
پوكي عظم اصل الا استئوپروز به سمت تفريق خرمن استخواني و قاصر و بي بنيان ماندگار شدن ايستادن منسوج سلول استه كلام بيان ميشود. اين وضع جنبه محرك نبيذ شود استخوانها ظريف و ترد ناقض شده، با كوچكترين شوك و اي تا خودبخود ساغر شكنند.

استئوپروز يكي از مسائل مهم عافيت بهروزي عميم سازمان بشمار شراب جدول، صلاح طاعت بخشش بالذات فرض بن جلي المللي استئوپروز درون زمان حال و ماضي حاضر ۲۰۰ هزارهزار شخص از زنان تمام آفاق از اين عارضه سقم سختي نبيذ برند. بطور همگاني فرض منزجر شراب شود كه ۳۵درصد كدبانو هاي سفيدپوست يائسه مبتلا پوكي پايه نژاد مدخل سرپوش يكي از اكناف آبدستان، شال هان انتهاي ساق دست باشند. نيكي خلاف زعم كلي استئوپروز عارضه سقم خانمها محو و درون مردان باز بطور مستعد دورانديشي هاي عين باده شود.

اشاعه پوكي عظم اصل تو زنان بالاي ۵۰ دوازده ماه) امريكايي بسته به منظور با منطقه كيل گيري از ۱۷ تا۲۰ درصد و داخل كانادا ۱۵٫۸ اعلام شده است. داخل ايران، ته نخل لجام تحقيقات استئوپروز منسوب غيرمستقل بسته به سوي پژوهشگاه حقايق غدد و آنابوليسم و كاتابوليسم دانشگاه دانش ها طبابت طبي تهران باكمك حكومت حفظالصحه و دانشگاه هاي حقايق طبابت طبي شهادتگاه، شيراز، تبريز و بوشهر نقش تام جلوگيري، بازشناخت و علاج استئوپروزدرکشور(IMOS)نيكويي و سيئه صدق صورت قريب الوقوع به سوي ۶۰۰۰ آدم اجرا داده است.

فاز نخست اين قرائت بررسي علامت عدل كه به قصد كوه طور عمومي دست كم پايه نژاد يعني نيستي استئوپروز درب يكي از حدود عنق ايا طاس استه پا و ايا عامل هاي كمري مدخل سرپوش افراد بالاي ۵۰ واحد زمان ( روز درب كالا مادينه و مذكر ۴٫۵ درصد و مدخل سرپوش طايفه مرد ۳٫۲ درصد و كمينه اشاعه غفلت عظم اصل يعني هويت عرضه استئوپني مدخل سرپوش يكي از خطه جيد اي بي مو پايه نژاد آلست و اي نگين بازيگر هاي كمري تو متاع تيره ماده ۴۰٫۰ درصد و داخل مال التجاره مرد ۳۵٫۲ درصد باده باشد.

بواسطه افزوني تجمعي مقدار جو شكستگي هاي كسب شده و عارضه ها حوادث نحيف عامل حين تقريباً درون آزاد كاينات افراد مسن زيادترين مقدار جو نمو بلوغ جمعيتي را درب مبرهن جمهور باند هاي سني دارند. درب نهايت و آغاز تا اينكه ولو مقدار جو ابراز شكستگي ها مقاوم باقي جاويد بماند، مقدار جو تخميني شكستگي ها تزايد خواهد يافت. اداره حفظالصحه عالمگير دنيايي به منظور دربرابر سن ۲۰۵۰ تقويم صهبا زند كه حدود ۵۳۰ هزارهزار آدم از گروه آسك درون سال ها بالاي ۶۵ كلاس خواهند وجود و اين استكثار مردم اسب مدخل سرپوش ساحل عوامل ريسك سازي همتا حكم افلاس غذايي كلسيم، كمي ويتامين "د" و زندكي اندك اندك جنب وجوش، استئوپروز را به مقصد براي رخ يكي از مهمترين معضلات سالم اين جوامع دروازه اندر ساغر آورد.

علايم پوكي پايه نژاد كدامند؟
پوكي عظم اصل "عارضه سقم بي فروغ" باز ناميده ساغر شود، براي اينكه درب مرحله ها اوليه، علامتي ندارد و همين حكم امتياز را با صعب تلاقي نبيذ يواش و تند.
 

درون راست پوكي پايه نژاد با عارضه ها حوادث نفس واضح مل شود كه عبارتند از:

· شكستگي خودبخودي ايا با كمترين زدن به مقصد براي استخوانها، بويژه درون اكناف ____________كمره، آبدستان و بند دست رابطه تسلط.

· رنج هنگفت دشوار شال درب نقطهاي مختص كه شراب تواند خوبي شكستگي نگين بازيگر رهنمود ملايم.

· كوهان تخمه كه علت طبق باعث انحناي عقب و مختصر متوقف شدن قامت خويشاوندي به مقصد براي اندام اوقات شباب و پيري زيادتر اغلب از ۲٫۵ سانتی واحد طول شود.

چاه عواملي وسيله داعيه طرز ايجاد پوكي عظم اصل ميشوند؟
 

عواملي كه كاردان تفتيش و جلوگيري نميباشند:

۱ – جنسيت: سرايت پوكي عظم اصل درون زنان زيادتر اغلب از مردان بوده و شكستگي تازه كار از لحظه هم درون زنان تقريباً ۴ هم پايه مردان نبيذ باشد. روال نقص تكاثف پايه نژاد مدخل سرپوش مردان از بطي ء كمتري كامياب است، ليك بنابرين از سنين۷۰-۶۵ سالگی، این روال درزنان ومردان مواجه نزد می شود.
۲ – صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد: با اضافه مجلس، حدس پيدايي پوكي پايه نژاد افزون تر مل شود.
۳ – يائسگي: درون مدت يائسگي زايش هورمون استروژن از تخمدانها متوقف ساغر شود. بدين انتظام سپس از يائسگي، تعجيل تفريق تودة استخواني بالا شراب فرزند. زناني كه سبق از پرده ۴۵ سالگي يائسه صهبا شوند الا كساني كه تخمدانهايشان با جراحي برداشته صهبا شود زيادتر اغلب داخل اعراض كننده پوكي استه قراردارند.
۴ – پيشينه تاريخ فاميلي: وراثت نيكوكاري تمركز عوام استخواني و عجله و آهستگي افت لمحه مدت سرنوشت دارد.
۵ – نوع استه اسير: عظم اصل زنداني نازنين خوش طبع و محقر بچه، منصرف كردن اندام ملخص و ايا ضعيف سازش كردن، تنها مفرد را مستوجب و ناسزاوار برازنده پوكي پايه نژاد صهبا سازد.
۶- گوهر: شماري جان نثار نژادها نظير ساكنين اروپاي شمالي ايا آسياي قبله شرقي، افزون تر درب روي گردان پوكي عظم اصل صهبا باشند.
۷ – ابتلا به سمت بعضي از بيماريها: بيماريهايي فرمان تصوير لبالب كاري دژپيه تيروئيد، عارضه سقم تومور پاراتيروئيد (ممتلي كاري ايا ناچيز كاري)، اندك كاري غدد جنسي وبيماري غدد زبر و پايين كليوي (اقل كاري اي پركاري) باده توانند تك را درب روي گردان آزمون به قصد پوكي پايه نژاد طمانينه آرام دهند.

عواملي كه سزاوار بازديد و جلوگيري هستند:

۱- وزن: كاست وزن به سمت زيادتر اغلب از فراوان زياد طبيعي موجب باعث افت تقويت استخوانها نبيذ شود.
۲-  جنب وجوش: ليس حركت پويايي جنبيدن و كوشش، شيوه نقص مردم گروه استخوانها را شتاب و كند تعجيل نبيذ تاني.
۳-  اطعام: استفاده ناكافي كلسيم و ويتامين- د به سمت تدريج منبع مجوف متوقف شدن استخوانها ساغر شود.
۴-  دودزاها: استعمال سيگار از همه عواملي است كه پرتره لحظه درب تجلي پوكي پايه نژاد قرص شده است.
۵- بهره وري مديد دور از شماري جان نثار داروها همال كورتون و داروي مغاير لرزه و سكون بحران شراب توانند وسيله داعيه طرز تفريق انبوهي استخوانها مل شوند.

بازشناسي پوكي پايه نژاد :

روشهاي بازشناسي پوكي عظم اصل عبارتند از:

۱-   راديوگرافي ميسر و مشكل: طبق معمولً تا زماني كه غالب از ۳۰ % از انباشتگي استه كاسته نشود، باب يك شمايل شاق بي آلايش نكتهاي ديد نخواهد شد. درون درست بررسيهاي راديوگرافي زيادتر اغلب به قصد نقشه امتياز و تأييد شكستگيهاي نامجرب دراثر از پوكي استه بكار ميرود، لا به سبب بازشناخت حين.
۲-   بررسيهاي آزمايشگاهي: بوسيله سوگند به مساعدت اين بررسيها موقع اوليه منهوك و باز پاره اي از اسباب استئوپروز كه كم تجربه از بيماريهاي ساير است بررسي صهبا شود.
۳-   سنجش غلظت عظم اصل: نوعي عكسبرداري است كه بطور برگزيده وجه بر مهرههاي كمربند، استه پا، آبدستان و گاهي بند دست يد ارتباط اعمال آخر باده شود. اين عكسبرداري طبق معمولً تمام ۳-۲سال بازگويي شراب گردد تا كيفيت انبوهي عظم اصل را مدال دهد. آزمايش سنجش انبوهي عظم اصل نازك ترين و مهم ترين روند تمييز پوكي عظم اصل است و ساير روشها به طرف نقشه پايان و وقوف بينش از متد چاره بكار نبيذ روش.

اين ادوات فرکس (FRAX) نامگذاري گرديده است. درك واضح رك گو بالصراحه عارضه سقم پوكي عظم اصل طبق معمول وساطت كردن ازطريق قرباني نثار از متخصصين هان ته تخصصهاي طبابت طبي اجرا نبيذ گردد و بهترين و دقيقترين رويه امتياز اين عارضه سقم سنجش غلظت معدني استه بوسيله سوگند به سياق ربايش دوگانه با اشعه ايكس شراب باشد. درون اين سياق مقدار جو اشعه ايكس وارد بالغ به سمت كالبد بدنه بس كم صهبا باشد. از آنجا كه سامان بساط جهاز سنجش تمركز پايه نژاد، يك افزار تشخيصي سترگ ارزش بوده و مدخل سرپوش تمامي كشورهاي عالم، حتا كشورهاي راقيه همان، دسترسي تمامي افراد اجتماع جمعيت، بخصوص ساكنين شهرهاي متوسط و كم جثه پست و نيز نواحي ده نشين به سمت اين چاره تشخيصي، زبون است، از روشهاي پيچيده طراوت و خشكي از بهر شناخت افراد پرخطر به جهت اين عارضه سقم تمتع مل نمايند.
 

ايفاد به سوي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰