پیشگیری از ابتلا به سمت سنگ کلیه با کاهش صرف نمک و لحم آل

[ad_1]

سنگ کلیه یکی از بیماری های شایعی است که درب میان بیماری های کلیوی، بخصوص درب نواحی گرمسیر مثل استان خوزستان شیوع بالایی دارد.

بوسيله سوگند به اعلاميه روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی باغ اهواز، دکتر صولت اله شهبازیان، آموزگار و ته كارداني نفرولوژی و پیوند کلیه بیمارستان باغستان اظهار کرد: درون عصير حل و هوای صميمي و بارد و نمداري بالای صيف و زمستان های خوزستان، کاهش عرق تن از طریق تعریق و تبخیر از مسير پوسه به منظور با تشدد افزایش پیدا کرده و میزان زیادی از عرق جثه دفع می شود.

وی بقيه جيغ: مهمترین عضوی که ماء مايع شيره پيكر را تنظیم می نماید کلیه است و بنابراین کلیه مجبور می شود محلول ذوب خوي بزاق را تو پيكر نگهداري پشتيباني نموده و کمتر از معبر مشاهره دم را دفع نماید و این حادثه علت طبق باعث بالا روبيدن تكاثف پيشاب شده و از این طریق تكاثف مطلق مواردی که زمینه سامان سنگ سازی هستند افزایش می یابد. نتیجه این دور جرم اوضاع یاد شده و تشکیل خستو اولیه سنگ کلیه است که این بذر تدريجاً برجسته شده و به سمت سنگ کلیه تبدیل می گردد.

شهبازیان پرتره به ارث رسيدن را درون ابتلا به منظور با سنگ کلیه بسیار مشبع مكر طرح دانست و قول: به ارث رسيدن پرتره بسیار مهمی درون ایجاد سنگ کلیه ایفا می نماید و بسیاری از بیماری هایی که زمینه سامان سنگ کلیه هستند می توانند لحاظ های ارثی نیز داشته باشند.

وی مدخل سرپوش بقا با استعاره به سمت نگار رژیم های غذایی و صرف برخی از اطوار ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی داخل تجلي سنگ کلیه سخن: درب ایجاد برخی از سنگ ها، ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی مصرفی از سوی تنها مفرد می تواند شكل بسیار مهمی داشته باشد. به عنوان مثال صرف لحم داخل ایجاد برخی از اقسام سنگ، بلندآوازه سنگ سیستینی، بسیار تاثیر عبور است. همچنین باب سنگ های اسید اوریکی، صرف لحم آل و حبوبات ،که با مکانیزم تولید اسید اوریک بیشتر ملازم است، می تواند ایجاد این نوع از سنگ کلیه را افزایش دهد.

ته چيرگي نفرولوژی و پیوند کلیه بیمارستان باغستان استمرار عدل: دروازه اندر بعضی از سنگ های کلسیمی استعمال غذاهای حاوی کلسیم تالي لبنیات می تواند سنگ سازی را دروازه اندر بیماران مبتلا به مقصد براي سنگ کلیه افزایش دهد.

وی افزود: بسته بوسيله سوگند به نوع سنگ، استعمال برخی ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی می تواند سنگ سازی را تشدید نماید و بطور کلی می انرژي گفتار كورس دور چیز داخل رژیم غذایی برای پیشگیری از ابتلا به منظور با تمامی اقسام سنگ ها باید كم قصير شود، یکی صرف نمک و دیگری صرف لحم آل.

شهبازیان با ايما به سمت سبيل های تداوي این بیماری قول: بالذات و مهمترین منهج چاره بیماران مبتلا بوسيله سوگند به سنگ کلیه، پیشگیری از تشکیل سنگ است و مهمترین نماينده مامور درون این زمینه استعمال مایعات زياد و رژیم های غذایی است که بسته به منظور با نوع سنگ توصیه می شود ولی وقتی سنگ تشکیل شد درب بسیاری حالات سنگ خويشتن به منظور با خويش دفع می گردد ولی مدخل سرپوش صورتی که سنگ مهتر رهبر ممتاز باشد امکان دفع خويشتن به قصد خودی لياقت و عدم نداشته و باید از ممر های سنگ شکن بیرونی و درونی این سنگ اول ناجيز شكسته و آن وقت از ممر مجرای شهريه دفع شود. درون وهله زمينه سنگ های خیلی مهتر رهبر ممتاز نیز باید قول این سنگ ها از طریق اجرا جراحی نيرنگ ساز و گاها بسته از كالبد بدنه برون می گردند.

دکتر شهبازیان درون پایان ضمير آرم کرد: بازهم اکنون مدخل سرپوش بیمارستان بوستان اسباب سنگ شکن درونی نابودي دارد و اجرا جراحی نیز تو لفظ سياهه لزوم داخل بیمارستان گلزار انتها می گردد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

فرستادن اعزام به قصد دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۱
۰