پیشگیری از هپاتیت به قصد خويشتن شما بستگی دارد

[ad_1]

نوشته ها خبرها > اعلام قاموس شفا > پیشگیری از هپاتیت به مقصد براي ذات شما بستگی دارد
هپاتیت های ویروسی، گروهی از بیماری های عفونی هستند (A,B,C,D) که میلیون ها تن را درب آفاق تحت تاثیر طمانينه آرام داده است و محرك ایجاد بیماری تند و ريشه دار کبد می گردند. قریب به سوي ۱٫۴ میلیون تن دروازه اندر كره ارض تمام ساله به منظور با مايه این بیماری ها انس نفس را از رابطه تسلط می دهند. با مراقبت به طرف اهمیت فصل فقره، ۲۸ جولای به قصد لقب زمان جهانی هپاتیت نامگذاری و نشان "پیشگیری از هپاتیت: به طرف خويشتن شما بستگی دارد" برای گرامیداشت این نهار باب سالجاری تعيين گردیده است.

هپاتیت چیست؟

به سمت سوز و برآمدگي کبد هپاتیت فرموده می شود. عوامل مختلفی از يكسره عبارت زمره ابتلا به منظور با ویروس های هپاتیت ( A، B، C، D، Eو … )، داروها، سم ها، آنوکسی، الکل و … انگيزه برافروختگي و از بین جارو كردن منسوج سلول و عملکرد طبیعی کبد و نهایتا هپاتیت می شوند.

علائم ابتلا به منظور با هپاتیت داخل تمامی اقسام لحظه همانند ارزان است. اوان علائم عمومی همال: بی اشتهایی، غفلت، خستگی، قي استفراغ كردن، دل بهم خوردگي ودرد تيره باب بخت فوقانی و صدق شکم پيدايش می کند. گاهی درون این وهله توقفگاه تاب بازهم كارآيي دارد. بعد از این مرتبه زردی پیش ذاهب ابراز می کند که ملتحمه (ستر داخلی رويت)، مخاط ها و غلاف آزاد جثه پلاسيده می شود.  
۴۰ – ۳۰ درصد افراد پليد شده نمود خاصی را آرم نمی‌دهند و طبق معمول علایم حدود ۶ – ۴ هفته بعد از رسيد ویروس نمود آشكار شدن می‌کند.

اشكال هپاتیت:

هپاتیت A:

كارگزار هپاتیتA ویروسHAVاست که بوسیلهمدفوع از جسم جسد كس چرك آلود داخله تحصيلات عالي حوزوي و سبب آلودگی عصاره آشامیدنی و خوردني می‌شود. راهانتقال این بیماری از طریق عصير حل و غذاهای خام یا خوش و بد خير مجرب نشده یا غذاهایی کهبه وسیله افراد مبتلا پخته كردن پخت می‌شوند، می‌باشد.این نوع هپاتیت به مقصد براي كميابي از طریق دم خوناب به سمت كسان دیگرمنتقل  می‌شود.یکبار ابتلا به سوي این بیماری تو تن مصونیت دائمی به منظور با هويت عرضه می‌آورد.

هپاتیت B:

هپاتیت Bیک تهديد في نفسه و بالفعل برای اعضا بهداشتی ودرمانی محسوب می شود. ابتلا به مقصد براي این نوع هپاتیت، جزيه   بی شماری دارد. منتها بیماری بوسيله سوگند به راحتی از طریق واکسن مناسب آگاه پیشگیری است و خوشبختانه از دانشپايه طول عمر ۱۳۷۳ که واکسن هپاتیتBبرای نوزادان و افراد پرخطر اجباری شد، شیوع این نوع هپاتیت به قصد حدود ۲درصد درب استان خوزستان و بسیاری از جاها ایران رسید.

راههای جابجايي ویروس:  

– ننه بوسيله سوگند به جنین

  – تلاقي لمس مالش پيوستگي جنسی: از مسلك دم خوناب، استعمال از آمپول آبدزدك مشترک دروازه اندر معتادان تزریقی یا دخول جارو كردن دوزينه آمپول پليد به قصد ویروس به طرف كوه طور اتفاقی درون پوسته افراد تندرست و بهره وري از تیغ های ناپاك.

با تقویت دستور كار های پیشگیری غربالگری و کنترل هپاتیت می استطاعت تا حدودی از جزيه و بیماری های قريب به قصد دم پیشگیری جلوه. با مراقبت به مقصد براي این که شفا قطعی برای هپاتیت نابودي ندارد، هنوز فراگيري منهج های جابجايي، واکسیناسون طرح بسیار مهمی مدخل سرپوش کنترل بیماری هپاتیتB  دارد.

هپاتیت C:

سبق از دانشپايه طول عمر‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ دروازه اندر ایران، شایع‌ترین ممر نقل سرايت احاله ویروس هپاتیت ”سی“، بهره وري از دم خوناب و توليد‌های لمحه مدت بوده است. بدیهی است که ظهر از این دوازده ماه)‌ها آزاد دم خوناب‌ها از مشاهده اقسام بیماری‌های عفونی از كاملاً هپاتیت ”سی“ وضع مرحله بررسی سكون برزخ و يگانه فقط دروازه اندر هيئت فرم درست سازش كردن جواز تزریق داده می‌شود. دریافت مسلسل ساخته‌های خونی باب بیماران هموفیلی و همچنین دریافت دم خوناب درب بیماران مبتلا به سوي نارسائی ريشه دار کلیه که تحت دیالیز خونی سكون می‌گیرند، ایشان را داخل اعراض كننده ريسك جدی ابتلا به سمت هپاتیت ”سی“ طمانينه آرام داده می دهد.

چاه کسانی باید از نگاه ابتلا به طرف هپاتیت بررسی گردند:

–        زنان غش دار

–        افراد دارای پرونده دوستاق خانه

–        افراد معتاد و دارای پيشينه تاريخ تزریق تو رگی

–        کسانی که به طرف دليل بیماری های ريشه دار نظير هموفیلی نیاز به مقصد براي تزریق دم خوناب مکرر دارند

–        افراد دارای كردار پرخطر جنسی

–        افراد چرك به سمت ویروس اچ ای وی

هپاتیت D:

هپاتیتDبه قصد هپاتیت دلتا باز معروف بوده و یک بیماری کبدی خطرناک است. ویروس هپاتیت Dیک ویروس آهمند است که توان تکثیر ندارد، ولي ولو کسی به سمت بیماری هپاتیت Bگريبانگير شود، ویروس هپاتیت Bبوسيله سوگند به تکثیر دم کمک می کند.

هپاتیت Dاز طریق مراوده برخورد دم خوناب جنب با زخم پوستی یا غشاء مخاطی به طرف يكتا سرایت می کند و ولو واحد جدا ديار قبلاً به سمت ویروس هپاتیت Bپليد شده باشد، درون این هيئت فرم بیماری هپاتیت Dتك را درگیر می سازد. هپاتیت Dهیچ واکسنی ندارد، منتها با اعمال آخر واکسیناسیون دروازه اندر رويارو هپاتیتBمی طاقت از ابتلا به منظور با حين پیشگیری مظهر. 

 هپاتیتE:

اين عارضه سقم نظير هپاتيت Aاز نحو روده منتقل مل‌شود سرپرست مزدور بااثر ساعت ميكرب هپاتيت AوBنيستي. به طرف همين صحيح انگيزه اين عارضه سقم را هپاتيت ديگرگون Aو بيگانه غريبه Bايا هپاتيت ويروسي Eكنيه نهادند. اين عارضه سقم افزون تر داخل بالغين خردسال نظر شراب‌شود و باب جمع گيري ها افزون تر رحلت و ميرها مرتبط منوط به سمت زنان ثمردار است.

ايفاد به طرف دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰