چند توصیه بهداشتی به سمت تناسب روزملی و هفته علم رسانی بیماریهای شايسته جابجايي بین مردم وحیوان

[ad_1]

گزارش ها قضايا > داستان ها معجم عافيت بهروزي > چند توصیه بهداشتی به سوي تناسب روزملی و هفته وقوف رسانی بیماریهای مجرب نقل سرايت احاله بین آدم وحیوان
نهار ملی و هفته علم رسانی بیماریهای متبحر نقل سرايت احاله بین آدم وحیوان از ۱۳ لغایت ۱۷ تیرماه است. به قصد همین موقعيت دليل و همچنین به طرف ميل پیشگیری از بیماریهای زئونوز یا متبحر جابجايي بین بشر وحیوان که حاوي( هاری، تاب جو، سالک، کیست هیداتیک،سیاه ضرب، الم کریمه کنگو …) به سمت دوره مطالعه يادآوري رفتن چند توصیه بهداشتی دروازه اندر این پيوند می پردازیم:

۱· هاری یک بیماری صددرصد کشنده، ليك مناسب آگاه پیشگیری است.

۲· تو وجه گزش ميانجيگري حیوانات ظهر از شستشوی حله گزش با عصاره و صابون به قصد موعد ۲۰ دقیقه، كس را به منظور با مرکز علاج پیشگیری هاری انتقال نمایید.

۳· سو پیشگیری از ابتلا به سوي بیماریهای سزاوار جابجايي بین مردم و حیوان از استعمال دليري و لحم خام و یا نیم تفرعن خودداری نمایید.

۴· از استعمال شیر و فرآوردههای لبنی غیر پاستوریزه مطلق خودداری کنید .

۵٫ طريق نبرد جنگيدن با بیماری ظلم اذيت دهنده سالک جماعت آوری صحیح خاشاك، جنگ با جوندگان، فايده ستاني و زيان از توری و پشه حبل بهداشتی می باشد .

۶٫ از ریختن آشغال ها درون راهها و جوی ها خودداری کنید مثل وقتي مورث ایجاد محیطی مناسب برای تکثیر حیوانات موذی و توسعه بیماری های شايسته جابجايي بین انس و حیوان می شود .

۷٫ برای پیشگیری از آزمون به سمت کیست هیداتیک و بیماریهای انگلی، سبزیجات را پيش از از استعمال به سوي رويه بهداشتی سرحال سازی و شستن نمایید

ايفاد به منظور با دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰