چاهك عواملی یبوست را تشدید می کنند؟

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > وقايع احاديث بيمارستانها > قدوه > چاهك عواملی یبوست را تشدید می کنند؟
تحت ويژگي خبرگي گوارد مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز حرف: نداشتن رژیم غذایی حاوی سبزیجات و میو‌ه ها، استفاده کم مایعات و نداشتن فعالیت فیزیکی مناسب سبب تشدید یبوست می شود.

به قصد اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز، دکتر فرزاد جاسمی زرگانی اظهارکرد: اضافه نيكويي و سيئه صدق عوامل شایعی که یبوست را تشدید می کنند، استفاده برخی داروها مثل داروهای کنترل فشارخون بالا و برخی داروهای پایین آورنده چربی دم خوناب نيز تو ایجاد یبوست موثرند. بنابراين عموماً بیماران باید میزان و موسم مناسب صرف داروی خويش را مشابه با نوع بیماری زیر چشم پزشک مطلع و تازه كار خويشتن رعایت کنند.

وی بقيه انصاف: شرایط فیزیولوژیکی داستان حاملگی و افزایش پرده، برخی از بیماری‌ها که با کاهش حرکت همگام است همال ناخوشي اتفاق حادثه گسسته مغزتيره یا بیماری های عضلانی از تمام دیستروفی عضلانی نیز از جهات انگيزه ها یبوست به قصد رقم می رويه.
 
اندام ابوابجمعي هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز افزود: برخی بیماری های روده‌ مهتر رهبر ممتاز که به منظور با نفس اجاق هرج ومرج درب حرکات روده‌ ایجاد می شوند نظير سندرم روده تحریک پذیر، بیماری های پيوسته با عضلات کف آبدستان، کم کاری تیروئید و کم کاری سایر هورمون ها، دیابت، تومورها و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم های روده نیز تو ایجاد یبوست تاثیر دارند.

جاسمی زرگانی اظهارکرد: سنت تداوي احسان بالذات جهت تجلي بیماری تعیین می شود و دروازه اندر اوان باید رژیم غذایی افرادی که مقيد برخورد یبوست شده اند، مرمت تاديب شود. دوا دارویی نیز یکی دیگر از این اسلوب هاست.

وی درمورد متد تغییر دروازه اندر رژیم غذایی این افراد گفتار: توصیه می شود استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی جعودت فیبر نظير سبزیجات و استفاده میوه مدخل سرپوش گرامر غذایی لمحه مدت ها صبر بگیرد. حتماً افزون نيكويي و سيئه صدق رژیم مناسب غذایی، افزایش تحرک و فعالیت بیمار نیز توصیه می‌شود.

ته مهارت اختصاص گوارد مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز افزود: زوال تداوي یبوست محرك نمايش عوارضی نظير خونریزی ناشی از بواسیر و چکیدن دم خوناب از نشستگاه می‌شود که درب طولانی موعد برای سيستم مجموعه آپارات گوارشی و روده‌ی برجسته زيان آور است. بیماران باید به سمت پاك نظاره نظر علامتی مبنی خوبي یبوست باید به طرف پزشک مطلع و تازه كار بازگشت کنند براي اينكه که ممکن است پیامدهای سوء این بیماری، تجلي خرچنگ تيرماه تومور بدخيم روده را نیز به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف داشته باشد.
 
جاسمی زرگانی اظهارکرد: استفاده خودسرانه علاج زهر بوسيله سوگند به روده برجسته آسیب می‌رساند. بنابراین به منظور با هیچ روي این بیماران برای چاره یبوست خودسرانه دوا درمان استفاده نکنند.

ايفاد به سمت دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*